ดอกไม้ลายพาดกลอน

  อิมเมจ สุธิตา   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดอกไม้ลายพาดกลอน อิมเมจ สุธิตา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ฉัตรชัย ดุริยประณีตเรียบเรียง: จักรพัฒน์ เอี่ยมหนุน

Gm Dm7 | D# D |
Gm Dm7 | D# D |

 Gm  หากฟ้าสั่งมCm7า.. F  ว่าฉันต้องรักA#เธอ   มันCmคงเป็นไปไGmด้ลำบาก   คงAจะเป็นได้แค่ในฝัD

 Gm  กับภาพติดตCm7า.. F  เรื่องร้ายที่พบA#เจอ   คนCm ๆ หนึ่งสูญเสียGmทุกอย่าง   มันช้ำA มันเจ็Dบ มันฝังใจGm

 D#  ความจริงใจฉัFนก็เริ่มหวั่นไหA#ว.. Cm  ที่ได้พบเธDอ ก็รู้สึGm F Dกดี D#  บางคืนฝันร้าFยมันตามตอกย้ำA#ทุกทีF/A ทุกที Gm   ทุก ๆ วันG#จึงมีแต่ความโกรธแค้น   ใจD#มันมีแต่ความโกรธแค้น   ใจDมันเต็มไปด้วยความแค้น

คือดอกไม้D#ลายพาดกลอFเหมือนจะอ่อDmน แต่ร้อนแรGmปิดบัCmง..หัวใจD ซ่อนควาGmมรู้สึFกอ่อนหวDmานไฟความแค้D#นมันลุกลFามขวางเส้นทาD7งแห่งความรัGmไม่มีCm..หนทาD7งให้รักGmเธอเลย

Gm Dm7 | D# D |
Gm Dm7 | D# D |

* | ** |

อยากบCmอก.. รักเธDอ คงไม่Gmมีทาง..คอร์ดเพลง ดอกไม้ลายพาดกลอน อิมเมจ สุธิตา

เนื้อเพลง ดอกไม้ลายพาดกลอน อิมเมจ สุธิตา หากฟ้าสั่งมา ว่าฉันต้องรักเธอ มันคงเป็นไปได้ลำบาก คงจะเป็นได้แค่ในฝัน กับภาพติดตา เรื่องร้ายที่พบเจอ คนๆหนึ่งสูญเสียทุกอย่าง มันช้ำ มันเจ็บ มันฝังใจ ความจริงใจฉันก็เริ่มหวั่นไหว ที่ได้พบเธอ ก็รู้สึกดี บางคืนฝันร้ายมันตามตอกย้ำทุกที ทุกที ทุกๆวันจึงมีแต่ความโกรธแค้น ใจมันมีแต่ความโกรธแค้น ใจมันเต็มไปด้วยความแค้น คือดอกไม้ลายพาดกลอน เหมือนจะอ่อน แต่ร้อนแรง ปิดบัง หัวใจ ซ่อนความรู้สึกอ่อนหวาน ไฟความแค้นมันลุกลาม ขวางเส้นทางแห่งความรัก ไม่มี หนทางให้รักเธอเลย อยากบอก รักเธอ คงไม่มีทาง