ชื่นชมบ่าวอีสาน

  ก้อง ห้วยไร่   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ชื่นชมบ่าวอีสาน ก้อง ห้วยไร่
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก้อง ห้วยไร่

เพลงผัวC#เก่า กะยัFmงมีเพลงเมียA#mเก่า  G#ชื่นชมผู้สาF#ว ผู้บ่าG#วกะต้องโดนC#นำ   G#สิหย้องหนุ่มอีสาC#น..เป็นท่วFmงทำนองหมอลำA#mให้คG#นทั้งโลกจดจำF#..ว่าคนอีสานG#เขาก็มีC#ดี     G#

บ่าวศรีสะเกC#ษ มาดFmเพิ่นอยู่ดาวนาA#mเม็ก  G#แต่งโตขี้เก๊F#ก เงินบ่มีG# หนุ่มยโสC#ธร   G#ยืมเงินผู้สาC#ว บ่คืFmน คือหนุ่มอุดA#mเมาจG#นเงี่ยวใส่บ่อนนอC#หนุ่มร้อยเกิG#น และบุรีรัC# G#มย์

อำนาจกุ้ยกุC#ย วัน ๆFm อยู่แต่ในสA#mวน    G#ขี่ถี่มักม่วF#น บึงกาG#ฬ หนองบัวลำC#ภู     G#ชัยภูมิขี้กาC#ว ดึงดาFmว ลักแต่เกิบหA#mมู่อุบG#ลฯ ชอบเป็นกูรูC# โลกใบนี้G# กูรู้เรื่อC#งหมด  G#

โคราชบ้านC#ฉัน วัน Fmๆ หาตีแต่A#mไก่    G#หนองคายกะF#ไป..นำกันG# เวียกงานบ่C# G#สนหน้าตาดี้C#ดี จริงใFmจ คือหนุ่มสกA#mจีบสาG#วทีละหลายคF#เจ้าชู้ที่สุG#ด หนุ่มเมืองขอนC#แก่น   G#

หนุ่มมุกดาหาC#ร ปากหวFmาน แต่ว่าหน้าA#mปลวก  G#หน้าตาคือฮวF#ก เซาฮ่G#มหนุ่มเมืองกาC# G#สินลักไก่ไทC#บ้าน โคตรขี้คร้Fmาน หนุ่มเมืองสุริA#mนทร์สลับราG#งรถไฟจนวิD#mน โพดคักแหG#น่ นครพC#นม   G#

หนุ่มเลยขี้เคียC#ด เว้าหยัFmง ผิดใจซูA#mอย่าง  G#แชทบ่เคยว่าF#ง จีบสาG#วบ่นอนซัC#กที   G#หนุ่มสารคาC#ม ยอมรัFmบว่าหน้าตA#mาดีสุดท้G#ายหักอกชะนีD#m กินกันเอG#ง เลิศเลอเปอเสC#

สุดท้A#mายหักอกชะนีD#m กินกันเอG#ง เลิศเลอเปอเสC#คอร์ดเพลง ชื่นชมบ่าวอีสาน ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง ชื่นชมบ่าวอีสาน ก้อง ห้วยไร่ เพลงผัวเก่า กะยังมีเพลงเมียเก่า ชื่นชมผู้สาว ผู้บ่าวกะต้องโดนนำ สิหย้องหนุ่มอีสาน เป็นท่วงทำนองหมอลำ ให้คนทั้งโลกจดจำ ว่าคนอีสานเขาก็มีดี บ่าวศรีสะเกษ มาดเพิ่นอยู่ดาวนาเม็ก แต่งโตขี้เก๊ก เงินบ่มี หนุ่มยโสธร ยืมเงินผู้สาว บ่คืน คือหนุ่มอุดร เมาจนเงี่ยวใส่บ่อนนอน หนุ่มร้อยเกิน และบุรีรัมย์ อำนาจกุ้ยกุย วันๆอยู่แต่ในสวน ขี่ถี่มักม่วน บึงกาฬ หนองบัวลำภู ชัยภูมิขี้กาว ดึงดาว ลักแต่เกิบหมู่ อุบลฯ ชอบเป็นกูรู โลกใบนี้ กูรู้เรื่องหมด โคราชบ้านฉัน วันๆหาตีแต่ไก่ หนองคายกะไป นำกัน เวียกงานบ่สน หน้าตาดี้ดี จริงใจ คือหนุ่มสกล จีบสาวทีละหลายคน เจ้าชู้ที่สุด หนุ่มเมืองขอนแก่น หนุ่มมุกดาหาร ปากหวาน แต่ว่าหน้าปลวก หน้าตาคือฮวก เซาฮ่มหนุ่มเมืองกาสิน ลักไก่ไทบ้าน โคตรขี้คร้าน หนุ่มเมืองสุรินทร์ สลับรางรถไฟจนวิน โพดคักแหน่ นครพนม หนุ่มเลยขี้เคียด เว้าหยัง ผิดใจซูอย่าง แชทบ่เคยว่าง จีบสาวบ่นอนซักที หนุ่มสารคาม ยอมรับว่าหน้าตาดี สุดท้ายหักอกชะนี กินกันเอง เลิศเลอเปอเสอ