ชื่นชมสาวอีสาน

 ก้อง ห้วยไร่ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ชื่นชมสาวอีสาน ก้อง ห้วยไร่
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก้อง ห้วยไร่

  มีDผู้คนมากมาAยเข้ามาถามBmไถ่  A  สาวอีสาDนที่งามวิไลAเขาอยู่ที่ไBm Aหน G จนฉันต้องเดินAทางไกล  เพื่อเสาะหF#mาสาวงามมาใBmห้  พร้อมกับควาGมเป็นไป  ผ่านท่วAงทำนองเพลงD Aนี้..

แม่สาวอุดDร งามงอAนเจ้าชอบนอBmนเว็น  Aเฮ็ดเวียกบ่เป็Gเห็นแต่เวียAกสาวเมืองหนอDงคาย  Aมักเต้นหน้าฮ่Dาน..ตามงานAสังสรรค์มาBmกมายเลาะแต้Aตั้งแต่ผู้ชาEmขี้เหล้าเมามาAย สาวเมืองร้อยDเกิน  A

กินข้าวบ่ล้าDง น้องนาAงสาวเมืองอุBmบล   Aมักเว้าพื้นGคน สาวงาAมแห่งเมืองยโD AสาวสารคาDม น้องนาAงเล่นแต่ไฮBmโลบ่แม่Aนว่าอ้ายคุยโEmกาสินคนโAต เพิ่นเป็นเจ้าDมือ   A

สุรินทร์ บุรีรัDมย์ ตกค่ำAอยู่ตะวันBm AแดงศรีเกษมาGแรง ย่อนAเพิ่นเป็นคนพาDไป  AอำนาจแฮงจัDง มานั่งAอยู่โต๊ะก่อนBmใครสาวงาAมทางอีสานใต้Emมักม่วนหลาย ๆA แต่เงินบ่Dออก  A

มักเว้าไซDยา แก้วตAาสาวเมืองสBmกล   Aยกตัวอย่างอีกคGเถียงเก่Aง ต้องสาวเมืองDเลย  Aมักเต้นกาDโว เอวดีA น่ารักจุงBmเบยเบิ่งขี้โผ่Aอึ่งลึ่งน้องเอEmสาวมุกดาหาAร กับ นครพนD A

เว้าเล่นสาDตั๋ว มักตีผัAวนี้สาวขอนBmแก่น  Aเห็นหน้าแป่นGแว่น ด่าเก่Aง หนองบัวลำDภู   Aโคราชบ้านDเอ็ง นั่งเล็Aงตั้งแต่ผัBmวหมู่บึงกาAฬกะมีแต่คู่Em สิขายสวนยาAงหนีตามผู้Dบ่าว  A

สาวชัยDภูมิ คนงาAมน้องนางขาBmเหี่ยน  Aขี้คร้านไปGเรียน ยามแลงกอAงอยู่โอเอDซิส   Aบ่หนีไปไDส จอบแต่ผู้บ่าAวจนว่าผับBmปิดแต่งAโตกะบ่มิดชิEmด สุดยอดความ.A. สาวชัยภูDมิ

แต่งโBmตบ่เคยมิดชิEmสุดยอดความ.A. สาวชัยDภูมิ..คอร์ดเพลง ชื่นชมสาวอีสาน ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง ชื่นชมสาวอีสาน ก้อง ห้วยไร่ มีผู้คนมากมายเข้ามาถามไถ่ สาวอีสานที่งามวิไลเขาอยู่ที่ไหน จนฉันต้องเดินทางไกล เพื่อเสาะหาสาวงามมาให้ พร้อมกับความเป็นไป ผ่านท่วงทำนองเพลงนี้ แม่สาวอุดร งามงอนเจ้าชอบนอนเว็น เฮ็ดเวียกบ่เป็น เห็นแต่เวียกสาวเมืองหนองคาย มักเต้นหน้าฮ่าน ตามงานสังสรรค์มากมาย เลาะแต้ตั้งแต่ผู้ชาย ขี้เหล้าเมามาย สาวเมืองร้อยเกิน กินข้าวบ่ล้าง น้องนางสาวเมืองอุบล มักเว้าพื้นคน สาวงามแห่งเมืองยโส สาวสารคาม น้องนางเล่นแต่ไฮโล บ่แม่นว่าอ้ายคุยโว กาสินคนโต เพิ่นเป็นเจ้ามือ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ตกค่ำอยู่ตะวันแดง ศรีเกษมาแรง ย่อนเพิ่นเป็นคนพาไป อำนาจแฮงจัง มานั่งอยู่โต๊ะก่อนใคร สาวงามทางอีสานใต้ มักม่วนหลายๆแต่เงินบ่ออก มักเว้าไซยา แก้วตาสาวเมืองสกล ยกตัวอย่างอีกคน เถียงเก่ง ต้องสาวเมืองเลย มักเต้นกาโว เอวดี น่ารักจุงเบย เบิ่งขี้โผ่อึ่งลึ่งน้องเอย สาวมุกดาหาร กับ นครพนม เว้าเล่นสาตั๋ว มักตีผัวนี้สาวขอนแก่น เห็นหน้าแป่นแว่น ด่าเก่ง หนองบัวลำภู โคราชบ้านเอ็ง นั่งเล็งตั้งแต่ผัวหมู่ บึงกาฬกะมีแต่คู่ สิขายสวนยางหนีตามผู้บ่าว สาวชัยภูมิ คนงามน้องนางขาเหี่ยน ขี้คร้านไปเรียน ยามแลงกองอยู่โอเอซิส บ่หนีไปไส จอบแต่ผู้บ่าวจนว่าผับปิด แต่งโตกะบ่มิดชิด สุดยอดความ สาวชัยภูมิ แต่งโตบ่เคยมิดชิด สุดยอดความ สาวชัยภูมิ