คึดวา

 ก้อง ห้วยไร่ ลูกทุ่ง อีสาน คนโสด
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คึดวา ก้อง ห้วยไร่
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก้อง ห้วยไร่

ยาF#มมีความฮัก มัD#mกบ่คือไผมักBสิมีหัวใจที่มันC#บ่คือคนโลF#กสิสดใส ฟ้าD#mบ่มีหม่นแค่Bใบไม้หล่น กะเฮ็ดC#ให้ยิ้มได้

ถืกF#เจ้านายด่า ยังD#mสิหัวใส่หย่าBงไปทางใด๋ โปรยยิ้C#มปานผู้แทนใครF#จะยืมเงิน ไม่D#mเคยหวงแหนเขBาดึงสร้อยแล่น ข่อยนั้C#นบ่หัวซารถF#มาตำแอว ยังส่D#mงแววตาหวานไผBเล่นไพ่บ่หมาน ข่อยกะยังC#คืนเงินถืกF#เขาปล่อยลมรถ ยังล้างมือD#mให้เพิ่นสั่งก๋วยเตี๋Bยวเพิ่นขอเบิ้ลถ้วยสอC#ง ข้อยบ่เอาตัF# C#งค์

หมF#าไล่สวบขา ข้อยซื้D#mอลูกชิ้นให้เขาBมาลักไก่ ข้อยกะเอิ้นC#มาเอาข่าได้F#แต่พร่ำแต่เพ้อ นั่งมโนปD#mานผีบ้าชีวิตจริBงยังคงตามหC#าใครสักF# C#คน..

เหงF#าเด้คนโสD#mตะหน่าBยเอาโพด กะงึดC#อิหลีคนF#ตั้งหลายล้าน เทวดD#mากะเสื่องดีบ่ได้มักBเล่นหมู่ลี้ดอกเด้C#อความฮักปานF#ใด๋น้อสิพ้อ ปานD#mใด๋น้อสิเห็นพญาแถนBกะใจเย็น บ่เอ็นดูC#กันคักส่งF#มาให้ได้ไหม อยากจะมีD#mความรักสุดท้าBยแม้ต้องอกหัC#ก หัวใจกะF#ยอม

* | ** | *** |

ถึงสุดท้าBยอกหักกะซ่าC#ง หัวใจกะF#ยอมคอร์ดเพลง คึดวา ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง คึดวา ก้อง ห้วยไร่ ยามมีความฮัก มักบ่คือไผ มักสิมีหัวใจที่มันบ่คือคน โลกสิสดใส ฟ้าบ่มีหม่น แค่ใบไม้หล่น กะเฮ็ดให้ยิ้มได้ ถืกเจ้านายด่า ยังสิหัวใส่ หย่างไปทางใด๋ โปรยยิ้มปานผู้แทน ใครจะยืมเงิน ไม่เคยหวงแหน เขาดึงสร้อยแล่น ข่อยนั้นบ่หัวซา รถมาตำแอว ยังส่งแววตาหวาน ไผเล่นไพ่บ่หมาน ข่อยกะยังคืนเงิน ถืกเขาปล่อยลมรถ ยังล้างมือให้เพิ่น สั่งก๋วยเตี๋ยวเพิ่นขอเบิ้ล ถ้วยสอง ข้อยบ่เอาตังค์ หมาไล่สวบขา ข้อยซื้อลูกชิ้นให้ เขามาลักไก่ ข้อยกะเอิ้นมาเอาข่า ได้แต่พร่ำแต่เพ้อ นั่งมโนปานผีบ้า ชีวิตจริงยังคงตามหาใครสักคน เหงาเด้คนโสด ตะหน่ายเอาโพด กะงึดอิหลี คนตั้งหลายล้าน เทวดากะเสื่องดี บ่ได้มักเล่นหมู่ลี้ดอกเด้อความฮัก ปานใด๋น้อสิพ้อ ปานใด๋น้อสิเห็น พญาแถนกะใจเย็น บ่เอ็นดูกันคัก ส่งมาให้ได้ไหม อยากจะมีความรัก สุดท้ายแม้ต้องอกหัก หัวใจกะยอม ถึงสุดท้ายอกหักกะซ่าง หัวใจกะยอม