แอบรัก

 Labanoon สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แอบรัก LABANOON ลาบานูน
สังกัดค่าย: Believe Music (Music bugs)

E | C#m |
E | C#m |
E | C#m |
E | C#m |A | B |

เห็Eนว่าเธอมีใครC#m ๆ มาตามมาเอาAใจคล้าย ๆ ทุกคนBชอบเธอเขEา มารอ มาคอC#mยเจอมาคอยพร่ำเพ้อA..ว่ารักBเธอหมดใจ

E | C#m |
E | C#m |

ฉัEนต้องย้ำกับตัวเC#mองคอยเตือนกับตัวAเอง ว่าฉันไม่ดีBเท่าใครถึEงฉันพูดความในC#mใจให้ซึ้งแค่ไหAน ก็คBงไม่ดีพE

จะเป็นคนเดียAวที่ไม่บอกรักเธBไม่หวังให้เธEอต้องมาบอกรักกัC#mแค่คนหนึ่งคAน ที่อยากเจอเธอทุกBวันไม่อยากผูกพัEนไปกว่านี้E7

ได้แต่ห่วงใยAเพียงแค่เธอข้างเดีBยวไม่ขอยุ่งเกี่Eยวเกินกว่าความหวังดีC#mเพียงแอบรัF#mกคนเดียวก็พBเพราะว่าฉัF#mนขอเพียงเท่านี้Bก็สุขใE | C#mจ..

ฉัEนไม่หวังสิ่งใดC#m ๆไม่คิดอย่างใครA ๆ ไม่ขอให้เธBอมองมารัEก ฉันพูดด้วยเวC#mลาจะนาน จะช้Aา ฉันยัBงเป็นอย่างเดิE

E | C#m |A | B |
E | C#m |A | B |

* | ** | *** |

เพียงแอบรัF#mก ไม่ขอจับจอBเพียงแค่ขF#mอมองเธออย่างนี้Bก็สุขใE | C#mก็สุขใE | C#mฉันสุขใจE..คอร์ดเพลง แอบรัก LABANOON ลาบานูน

เนื้อเพลง แอบรัก LABANOON ลาบานูน เห็นว่าเธอมีใครๆมาตามมาเอาใจ คล้ายๆทุกคนชอบเธอ เขา มารอ มาคอยเจอ มาคอยพร่ำเพ้อ ว่ารักเธอหมดใจ ฉันต้องย้ำกับตัวเอง คอยเตือนกับตัวเอง ว่าฉันไม่ดีเท่าใคร ถึงฉันพูดความในใจ ให้ซึ้งแค่ไหน ก็คงไม่ดีพอ จะเป็นคนเดียวที่ไม่บอกรักเธอ ไม่หวังให้เธอต้องมาบอกรักกัน แค่คนหนึ่งคน ที่อยากเจอเธอทุกวัน ไม่อยากผูกพันไปกว่านี้ ได้แต่ห่วงใยเพียงแค่เธอข้างเดียว ไม่ขอยุ่งเกี่ยวเกินกว่าความหวังดี เพียงแอบรักคนเดียวก็พอ เพราะว่าฉันขอเพียงเท่านี้ ก็สุขใจ ฉันไม่หวังสิ่งใดๆไม่คิดอย่างใครๆไม่ขอให้เธอมองมา รัก ฉันพูดด้วยเวลา จะนาน จะช้า ฉันยังเป็นอย่างเดิม เพียงแอบรัก ไม่ขอจับจอง เพียงแค่ขอมองเธออย่างนี้ ก็สุขใจ ก็สุขใจ ฉันสุขใจ