ฝากความคิดถึง

 Labanoon สตริง คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฝากความคิดถึง LABANOON ลาบานูน
สังกัดค่าย: Believe Music (Music bugs)

ไม่ได้พGบ ได้เจอกัDน เป็นเวลCาเนิ่นนานนับGปีอยากจะรู้Gว่าคนดีDเป็นอย่างไรC

เมื่อชีวิGตที่ฉันเป็Dน มันยังคCง วกวน วุ่นGวายเลยไม่รู้Gว่าเมื่อไหDร่จะได้เจC

ความทรงจำCดี ๆ ยังมีเต็มGหัวใจวันเวลCาสวยงาม ยังไม่เคGยสูญหายคำว่าฉันรัCกเธอ ยังจำได้ขึ้Gนใจไม่ว่านาAmนเท่าไหร่ ก็ยังDเป็นอย่างนั้น

อยู่ห่างสักเพียงGใดก็G7ยังคิดถึงเธออยู่ทุกCวันฝาCmกความคิดถึงไปก่อนแล้วGกัน อย่าเพิ่งน้อAmยใจไกลGตา แต่G7ฉันก็รู้เธออยู่ใกล้CใจมีCmคำว่ารักให้เสมอไGป และอีกไม่Amนาน..คงได้พCmบ ได้เจอกัน

G | D |

ในชีวิตGของคนเรDา ไม่มีใคCรเลือกได้ทุกGอย่างแต่ละคนGก็มีทาDงที่ต้องไปC

ไม่ได้พGบ ไม่ได้เจDอ หวังว่าเธCอคงพอเข้าGใจอยู่ตรงไหGน ฉันก็ยัDงคิดถึงเธอ

* | ** | ** |

G | G |

และอีกไม่Amนาน คงได้พCmบ..ได้เจอกัG | Gน..ได้เจอะกัG | Gน..คอร์ดเพลง ฝากความคิดถึง LABANOON ลาบานูน

เนื้อเพลง ฝากความคิดถึง LABANOON ลาบานูน ไม่ได้พบ ได้เจอกัน เป็นเวลาเนิ่นนานนับปี อยากจะรู้ว่าคนดีเป็นอย่างไร เมื่อชีวิตที่ฉันเป็น มันยังคง วกวน วุ่นวาย เลยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เจอ ความทรงจำดีๆยังมีเต็มหัวใจ วันเวลาสวยงาม ยังไม่เคยสูญหาย คำว่าฉันรักเธอ ยังจำได้ขึ้นใจ ไม่ว่านานเท่าไหร่ ก็ยังเป็นอย่างนั้น อยู่ห่างสักเพียงใด ก็ยังคิดถึงเธออยู่ทุกวัน ฝากความคิดถึงไปก่อนแล้วกัน อย่าเพิ่งน้อยใจ ไกลตา แต่ฉันก็รู้เธออยู่ใกล้ใจ มีคำว่ารักให้เสมอไป และอีกไม่นาน คงได้พบ ได้เจอกัน ในชีวิตของคนเรา ไม่มีใครเลือกได้ทุกอย่าง แต่ละคนก็มีทางที่ต้องไป ไม่ได้พบ ไม่ได้เจอ หวังว่าเธอคงพอเข้าใจ อยู่ตรงไหน ฉันก็ยังคิดถึงเธอ และอีกไม่นาน คงได้พบ ได้เจอกัน ได้เจอะกัน