ความรู้สึก

  Labanoon   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ความรู้สึก LABANOON ลาบานูน
สังกัดค่าย: Believe Music (Music bugs)

Asus2 | F#m |D | E | E |

 Asus2  ความรู้สึF#mก.. ที่ฉันBmเก็บไว้นาEนแสนนาAsus2   ไม่ต้องกาF#mร..ที่จะบอBmกให้เธEอได้รู้Asus2   เพราะฉันนั้นเข้F#mาใจ..   ว่ามัBmนเป็นไปEไม่ได้Asus2

 D  จนมาถึEงเมื่อวันที่เรC#mาต้องจากกัF#m D  ทำให้ฉันEต้องทบทวนดูAใหม่ D  เพราะรู้ว่าเธEอต้องเจอคนอื่C#mนอีกมากมาF#m Bm  และเธอคงจะรักเขE

   ฉันเลยต้องเอ่A C#mย..         คำนี้F#m.. Bm  ไม่งั้นคงจะช้าEไป   ฉันเลยต้องพูA C#mด..        มันออกF#mไป Bm  ว่าความจริงข้างในหัวEใจ..(รักเพียงแต่เธ(A)อ)

A D | Bm E |

 Asus2  นานเท่าไF#mหร่.. ที่เปลี่Bmยนจากแค่คEนคุ้นเคAsus2   ไม่รู้เลF#mย..ว่ามันเกิBmดขึ้นมEาตอนไหAsus2   ฉันรู้ก็แค่F#mเพียง..ว่ามัBmนเป็นไปEไม่ได้Asus2

 D  จนมาถึEงเมื่อวันที่เรC#mาต้องจากกัF#m D  ทำให้ฉันEต้องทบทวนดูAใหม่ D  เพราะรู้ว่าเธEอนั้นคือส่วนหนึ่C#mงของหัวใF#m Bm  และเป็นไงถ้าขาดเธE

** |

Asus2 | F#m |Bm | E |

** | ** |

Asus2 | ( x3 )คอร์ดเพลง ความรู้สึก LABANOON ลาบานูน

เนื้อเพลง ความรู้สึก LABANOON ลาบานูน ความรู้สึก ที่ฉันเก็บไว้นานแสนนาน ไม่ต้องการ ที่จะบอกให้เธอได้รู้ เพราะฉันนั้นเข้าใจ ว่ามันเป็นไปไม่ได้ จนมาถึงเมื่อวันที่เราต้องจากกัน ทำให้ฉันต้องทบทวนดูใหม่ เพราะรู้ว่าเธอต้องเจอคนอื่นอีกมากมาย และเธอคงจะรักเขา ฉันเลยต้องเอ่ย คำนี้ ไม่งั้นคงจะช้าไป ฉันเลยต้องพูด มันออกไป ว่าความจริงข้างในหัวใจ (รักเพียงแต่เธอ) นานเท่าไหร่ ที่เปลี่ยนจากแค่คนคุ้นเคย ไม่รู้เลย ว่ามันเกิดขึ้นมาตอนไหน ฉันรู้ก็แค่เพียง ว่ามันเป็นไปไม่ได้ จนมาถึงเมื่อวันที่เราต้องจากกัน ทำให้ฉันต้องทบทวนดูใหม่ เพราะรู้ว่าเธอนั้นคือส่วนหนึ่งของหัวใจ และเป็นไงถ้าขาดเธอ