รางวัลปลอบใจ

 Labanoon สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รางวัลปลอบใจ LABANOON ลาบานูน
เนื้อร้อง: เนติ ผ่องพุทธคุณ, ลาบานูนทำนอง: ชนินทร์ วรากุลนุเคราะห์สังกัดค่าย: Believe Music (Music bugs)

C | E |F | G |

C Cmaj7 | Am G |
F | G |C | G |

อย่าบอกว่ารัCกอีกเลยแค่จบเฉย ๆE ฉันเองก็เข้าAmใจเมื่Fอเธอเองก็ต้องCไป..กับคนใหGม่คนนั้น

สรุปว่าฉัCนต้องแพ้ก็อย่ามาทำEเหมือนคนยังรักAmกันทำDmอย่างนั้น เหมือนกลัวGฉันจะขาดCใจ.. G

ถ้ารักคือการแข่งขัCน อย่ามีEคะแนนห่วงใAmไม่Fจำเป็นต้องปลอบCใจจะห่วDmงทำไมเมื่อทิ้งกัGอย่ามาคิดว่าฉันอ่อนแAmผู้แพ้Emไม่เคยต้องการFมันเอ่Cยคำลาเพียงเท่าDmนั้นไม่รัFกไม่ต้อGงเกรงCใจ..G

ไม่โกรธ ไม่แค้นCอะไรเมื่อเธอจะไปEไม่ต้องสงสาAmรกันคนDmอย่างฉัน ไม่เอาGรางวัลปลอบใจ

C | Am |G | G |

C Em | Am G |F | G |
C Em | Am G |F | G |C | G |

* |

อย่าบอกว่ารักCอีกเลยถ้าบอกเฉย ๆE แล้วเธอก็ทิ้งAmไปเก็Fบเอาไว้ให้คนCใหม่ อย่าลำบากGกับฉัน

** |

C | Am |

ถ้าหากDmว่าเธอไม่รักGกันไม่เอFารางวัGลปลอบใCจ..คอร์ดเพลง รางวัลปลอบใจ LABANOON ลาบานูน

เนื้อเพลง รางวัลปลอบใจ LABANOON ลาบานูน อย่าบอกว่ารักอีกเลย แค่จบเฉยๆฉันเองก็เข้าใจ เมื่อเธอเองก็ต้องไป กับคนใหม่คนนั้น สรุปว่าฉันต้องแพ้ ก็อย่ามาทำเหมือนคนยังรักกัน ทำอย่างนั้น เหมือนกลัวฉันจะขาดใจ ถ้ารักคือการแข่งขัน อย่ามีคะแนนห่วงใย ไม่จำเป็นต้องปลอบใจ จะห่วงทำไมเมื่อทิ้งกัน อย่ามาคิดว่าฉันอ่อนแอ ผู้แพ้ไม่เคยต้องการมัน เอ่ยคำลาเพียงเท่านั้น ไม่รักไม่ต้องเกรงใจ ไม่โกรธ ไม่แค้นอะไร เมื่อเธอจะไปไม่ต้องสงสารกัน คนอย่างฉัน ไม่เอารางวัลปลอบใจ อย่าบอกว่ารักอีกเลย ถ้าบอกเฉยๆแล้วเธอก็ทิ้งไป เก็บเอาไว้ให้คนใหม่ อย่าลำบากกับฉัน ถ้าหากว่าเธอไม่รักกัน ไม่เอารางวัลปลอบใจ