อุณหภูมิหัวใจ

 เหล็กโคน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อุณหภูมิหัวใจ เอก เหล็กโคน

G | D |Em | C |

อุGณหภูมิของหัวใจ..มันร้อDนเกินจะทนไหวเมื่อเธอมEmาทิ้งไป ใจมันร้อCนรน  DอุGณหภูมิที่ต่ำ กลับสูงDเกินจะอดทนเมื่อมีคนEmบางคนเข้ามา..เป็นมืCอที่สามอยากจะถามเธDอ..

ว่าฉันAmมันผิดอะไร ที่เธอต้องไปจากฉันแล้วเขBmามีดีอะไร ที่เธอต้องไปกับเขาฉัCนนั้นต้องเศร้Cmา ส่วนเขDานั้นดีใจ..

ไม่รักกันแล้วใช่Gหม้ายฉันถาDมเธอครั้งสุดBmท้ายแค่อยากถาEmมให้แน่ใAmว่าเธอจะไปDจากฉันจริงGเหรอไม่หวงกันแล้วใช่หม้Cายแค่อยากฟัDงจากปากของBmเธอต่อไปEmจะไม่ต้องเบลAmรักคDนที่มันหลาGยใจ

C D | Bm Em |Am D | G |
C D | Bm Em |Am D | G |

* | ** | ** |

ต่อไปจะไม่ต้องเบลAmรักคDนที่มันนอกGใจคอร์ดเพลง อุณหภูมิหัวใจ เอก เหล็กโคน

เนื้อเพลง อุณหภูมิหัวใจ เอก เหล็กโคน อุณหภูมิของหัวใจ มันร้อนเกินจะทนไหว เมื่อเธอมาทิ้งไป ใจมันร้อนรน อุณหภูมิที่ต่ำ กลับสูงเกินจะอดทน เมื่อมีคนบางคนเข้ามา เป็นมือที่สาม อยากจะถามเธอ ว่าฉันมันผิดอะไร ที่เธอต้องไปจากฉัน แล้วเขามีดีอะไร ที่เธอต้องไปกับเขา ฉันนั้นต้องเศร้า ส่วนเขานั้นดีใจ ไม่รักกันแล้วใช่หม้าย ฉันถามเธอครั้งสุดท้าย แค่อยากถามให้แน่ใจ ว่าเธอจะไปจากฉันจริงเหรอ ไม่หวงกันแล้วใช่หม้าย แค่อยากฟังจากปากของเธอ ต่อไปจะไม่ต้องเบลอ รักคนที่มันหลายใจ ต่อไปจะไม่ต้องเบลอ รักคนที่มันนอกใจ