อกหักมันเป็นโรคประจำโต

 ก้อง ห้วยไร่ ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อกหักมันเป็นโรคประจำโต ก้อง ห้วยไร่
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก้อง ห้วยไร่

อันAว่าความฮักนั้นเกิดขึ้F#mนในที่ใดสุดท้าDยมันก็ต้องเจ็Eทั้Aงที่ใจมันฮู้ ความปวดร้าF#mวมันหนาวเหน็บก็ยังDดิ้นรนค้นหEา หนอคนเA Eฮา

คำAผู้เฒ่าเพิ่นว่า ที่ใดF#mนั้นมีฮักที่นั้นDก็ย่อมมีทุกข์เป็นเรื่อEงธรรมดาแต่Aให้เฮ็ดจั่งใด๋ เมื่อว่าใF#mจมันโหยหาสิตาDยย่อนฮักกะยัEง..บ่ออนซอA E

คนAเฮานี้มันก็แปF#mลก สิตาDยกะยังบืนEใส่ทั้Aงที่รู้ว่าทรมาF#mนแค่ไหนเมื่อหัวใจDไม่ได้เป็นดังหวัEก็ยังAคงต้องตามหF#mามันหวังสักวัDนสิพ้อนำเขEอกหักAซ้ำ ๆ เจ็บช้ำเF#mบา ๆกะซ่Dาง บ่งึด บ่แคEร์ บ่หลาA Eบ..

คำAว่าอกหักนั้นมันเป็นโรF#mคประจำโตบ่ต้องมDาคุยโว โดนกันEทุกคนอยู่Aกับมันให้เป็น ใช้ชีวิF#mต อย่าสับสนบ่ดDนสิพ้อละว้Eา คนจริงใA (E)

* | ** | *** | **** | **** |คอร์ดเพลง อกหักมันเป็นโรคประจำโต ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง อกหักมันเป็นโรคประจำโต ก้อง ห้วยไร่ อันว่าความฮักนั้นเกิดขึ้นในที่ใด สุดท้ายมันก็ต้องเจ็บ ทั้งที่ใจมันฮู้ ความปวดร้าวมันหนาวเหน็บ ก็ยังดิ้นรนค้นหา หนอคนเฮา คำผู้เฒ่าเพิ่นว่า ที่ใดนั้นมีฮัก ที่นั้นก็ย่อมมีทุกข์เป็นเรื่องธรรมดา แต่ให้เฮ็ดจั่งใด๋ เมื่อว่าใจมันโหยหา สิตายย่อนฮักกะยัง บ่ออนซอน คนเฮานี้มันก็แปลก สิตายกะยังบืนใส่ ทั้งที่รู้ว่าทรมานแค่ไหน เมื่อหัวใจไม่ได้เป็นดังหวัง ก็ยังคงต้องตามหามัน หวังสักวันสิพ้อนำเขา อกหักซ้ำๆเจ็บช้ำเบาๆกะซ่าง บ่งึด บ่แคร์ บ่หลาบ คำว่าอกหักนั้นมันเป็นโรคประจำโต บ่ต้องมาคุยโว โดนกันทุกคน อยู่กับมันให้เป็น ใช้ชีวิต อย่าสับสน บ่ดนสิพ้อละว้า คนจริงใจ