วัฏจักรความรู้สึก

 Phumin อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วัฏจักรความรู้สึก Phumin ภูมิมินท์ บึงชารี
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภูมิมินท์ บึงชารี (Phumin)เรียบเรียง: ภูมิมินท์ บึงชารี (Phumin)ดนตรี: ภิรศักดิ์ สุวรรณศรีโปรดิวเซอร์: จ๊อบ เสรีสังกัดค่าย: Suem reccord

C Em | Am G |C Em | Am G |

F Em | Am G |F Em | Dm G |

ฉัCน..เปรียบฉัEmนไว้.. เป็นน้ำค้าAmงที่ร่วงEmหล่นจากฟ้FานภาEmลัย โอบกอDmดผืนทรายผืนดิGนปกคลุมดูแลCเหล่าดอกEmไม้.. ให้ไสวAm..งดงาEmมตามกาลเวลาแต่Fพอเช้าฉันก็Emไร้ค่าแสงแดDmดส่องมาปกคลุGมทดแทน

ดอCกหญ้าก็เติบEmโต.. ด้วยน้ำค้าAmงที่คอEmยดูแลแต่ใยFหนอเจ้าถึงEmคอยแต่ดวงดาDmวส่องแสงกระทGด้วยควาCมคิด..ว่าดวEmงดาวคือคนทำAmดอกหญ้าให้งดEmงามได้แต่หFาไม่รู้Emเลยไม่ น้ำค้าDmงคือผู้หวังดีG

ไม่ใช่ฝCน ไม่ใช่Emลำธารที่หล่อเลี้AmยงความงามEmของเจ้าดอกหญ้Fาไม่คิดบ้างเลยEmหรือเปล่าว่าเจ้DmาเติบโตทุกวัGนเพราะใคร

นี่Fละน้อความรัก วัฏจักCรของความรู้สึกเพราะเรDmาต่างคนต่างนึEmกหลายคนก็DmสารพัดนึกEmต่างแสดงความรู้สึFตีราคาค่าความรักของมันกันไปเอG

ฉัCน..เปรียบเพลEmงนี้ไว้..เช่นความรัAmกที่บริEmสุทธิ์จากฟ้Fามันสู่สูงEmสุดความรัDmกเกิดขึ้นกับคนGทุกคนแต่ว่าใคCรเล่าใครEmหนอ.. ที่จะหวัAmงแค่เพียEmงดูแลแต่เขFา..ไม่ขอEmแม้แต่..จะมDmาเป็นผู้ครอบครอG

ใยC..เจ้าควาEmมรัก.. เป็นเช่นนี้Am ไม่มีEmเข้าใจFนที่หวังดีคือคEmนที่ใกล้แต่คนไกDmลกลับกลายเป็นผู้Gโชคดีน้ำCค้างก็ยังคEmง..คอยทำAmหน้าที่ของมันEmต่อไปแค่เห็Fนดอกหญ้าให้สวยEmงดงามได้เท่านี้Dmก็ปลื้มปริ่มใG

เพราCะฉันมันเกิดEmมา..เพื่อไม่หวัAmง..อะไEmรแม้แต่เธFอจะรู้ไม่รู้Emก็แล้วแต่ความรัDmกของฉันคือการGหวังดี

* |

C Em | Am Em |F Em | F G |

C Em | Am Em |Am Em | Dm G |

** | *** | **** |

ไม่Cใช่ฝน ไม่ใช่Emลำธารที่หล่อเลี้AmยงความงามEmของเจ้าดอกหญ้Fาไม่คิดบ้างเลยEmหรือเปล่าว่าเจ้DmาสวยงามทุกวัGน..นี้เพราะใคCร..คอร์ดเพลง วัฏจักรความรู้สึก Phumin ภูมิมินท์ บึงชารี

เนื้อเพลง วัฏจักรความรู้สึก Phumin ภูมิมินท์ บึงชารี ฉัน เปรียบฉันไว้ เป็นน้ำค้างที่ร่วงหล่น จากฟ้านภาลัย โอบกอดผืนทรายผืนดินปกคลุม ดูแลเหล่าดอกไม้ ให้ไสว งดงามตามกาลเวลา แต่พอเช้าฉันก็ไร้ค่า แสงแดดส่องมาปกคลุมทดแทน ดอกหญ้าก็เติบโต ด้วยน้ำค้างที่คอยดูแล แต่ใยหนอเจ้าถึงคอยแต่ ดวงดาวส่องแสงกระทบ ด้วยความคิด ว่าดวงดาว คือคนทำดอกหญ้าให้งดงามได้ แต่หาไม่รู้เลยไม่ น้ำค้างคือผู้หวังดี ไม่ใช่ฝน ไม่ใช่ลำธาร ที่หล่อเลี้ยงความงามของเจ้า ดอกหญ้าไม่คิดบ้างเลยหรือเปล่า ว่าเจ้าเติบโตทุกวันเพราะใคร นี่ละน้อความรัก วัฏจักรของความรู้สึก เพราะเราต่างคนต่างนึกหลายคนก็สารพัดนึก ต่างแสดงความรู้สึก ตีราคาค่าความรักของมันกันไปเอง ฉัน เปรียบเพลงนี้ไว้ เช่นความรักที่บริสุทธิ์ จากฟ้ามันสู่สูงสุด ความรักเกิดขึ้นกับคนทุกคน แต่ว่าใครเล่าใครหนอ ที่จะหวังแค่เพียงดูแล แต่เขา ไม่ขอแม้แต่ จะมาเป็นผู้ครอบครอง ใย เจ้าความรัก เป็นเช่นนี้ ไม่มีเข้าใจ คนที่หวังดีคือคนที่ใกล้ แต่คนไกลกลับกลายเป็นผู้โชคดี น้ำค้างก็ยังคง คอยทำหน้าที่ของมันต่อไป แค่เห็นดอกหญ้าให้สวยงดงามได้ เท่านี้ก็ปลื้มปริ่มใจ เพราะฉันมันเกิดมา เพื่อไม่หวัง อะไรแม้แต่ เธอจะรู้ไม่รู้ก็แล้วแต่ ความรักของฉันคือการหวังดี ไม่ใช่ฝน ไม่ใช่ลำธาร ที่หล่อเลี้ยงความงามของเจ้า ดอกหญ้าไม่คิดบ้างเลยหรือเปล่า ว่าเจ้าสวยงามทุกวัน นี้เพราะใคร


เป็นเรื่องราวการเปรียบเทียบความรักครับ มีตัวละครสามตัวในเพลงคือน้ำค้าง ดอกหญ้า พระจันทร์ เรื่องมีอยู่ว่าดอกหญ้าที่กำลังเติบโตสวยงามในทุกวันถูกดูแลด้วยความรักจากน้ำค้าง แต่พอถึงยามค่ำคืนมันถูกแสงตกกระทบจากดวงจันทร์ จึงทำให้มันคิดว่าแต่ละวันมีแค่ดวงจันทร์ที่ทำให้มันสวยงามเป็นประกายได้ โดยที่ไม่รู้บ้างเลยว่าดอกหญ้าคือผู้หวังดี แต่ทั้งนั้นจะรู้ไม่รู้ก็แล้วแต่ครับ จุดประสงค์ของน้ำค้างคือการเห็นดอกหญ้าเจริญเติบโต