ร้องไห้หาพ่อเธอหรือ

 เท่ง เถิดเทิง สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ร้องไห้หาพ่อเธอหรือ เท่ง เถิดเทิง
เนื้อร้อง/ทำนอง: เท่ง เถิดเทิง, โช้ย ลั่นทุ่งเรียบเรียง: โช้ย ลั่นทุ่งสังกัดค่าย: Workpoint

ร้องไห้หาพ่อเธอA#หรือ เห็นเธCอตะโกนหาพ่Fเจ็บช้ำDmจนน้ำตาคลGmอ ให้พ่Gอมาเช็ดน้ำตC

A# C | F |
A# C | F | F |

เป็นห่วFงเป็นใยอยู่กินยังไง สบาDmยดีหรือเปล่าเห็นเธGmอซึมเศร้า เขาทำCให้เหงา ใช่Fใหมน้ำตาFมันเป็นคำฟ้อA#ง เห็นเธCอแอบนั่งร้องไAmห้อยากรู้Dmในความห่วงใGmก็แอบเสียใจC แต่ไม่กล้าFบอก

ก่อนเธอเคยบอกกับฉัA#น เขานั้CนคือเทวดFส่วนเธDmอก็คือนางฟ้Gmา ส่วนฉัCนแค่พญามาFชีวิตลิขิตจากฟ้A#า เทวดCากลับเป็นคนพAmาลทำฟ้DmามืดมิดปิดนาGmนางฟ้าซมซาCน วิมานไม่Fมี

ร้องไห้หาพ่อเธอA#หรือ เห็นเธCอตะโกนหาพ่Fเจ็บช้ำDmจนน้ำตาคลGmอ ให้พ่Cอมาเช็ดน้ำตFร้องไห้หาแม่เธอหรืA#อ เห็นเธCอตะโกนเรียกหAmเจ็บช้ำDmหัวใจอ่อนล้Gmให้แม่เธอมCา..เช็ดน้ำตาอีกFคน

ยังมีอีกคนตรงนี้A# คนที่Cนางฟ้าเดียFดฉันท์คนที่เธDmอไม่เคยรักกัGmน เขาคนนั้CนหัวใจชาชิFจะคอยปลอบใจนางฟ้A#า ที่ช้ำมCาเป็นอาจิFลงจากฟ้Dmาหยดน้ำตารินGmมาเดินบนดิCนกับพญามาF

Gm C | F Dm |Gm C | F |
Gm C | F Dm |Gm C | F |

** |

ร้องไห้หาพ่อแม่A#เธอ ร้องไห้CตะโกนสุดเสีAmยงส่วนฉัDmนนั้นขอแค่เพีGmยงให้เธอเดินเคีCยง..พญาFมาร

จะดูแลและเคียงข้างกัGmไม่มีวิมาCน แต่ฉันมีFเธอคอร์ดเพลง ร้องไห้หาพ่อเธอหรือ เท่ง เถิดเทิง

เนื้อเพลง ร้องไห้หาพ่อเธอหรือ เท่ง เถิดเทิง ร้องไห้หาพ่อเธอหรือ เห็นเธอตะโกนหาพ่อ เจ็บช้ำจนน้ำตาคลอ ให้พ่อมาเช็ดน้ำตา เป็นห่วงเป็นใยอยู่กินยังไง สบายดีหรือเปล่า เห็นเธอซึมเศร้า เขาทำให้เหงา ใช่ใหม น้ำตามันเป็นคำฟ้อง เห็นเธอแอบนั่งร้องไห้ อยากรู้ในความห่วงใย ก็แอบเสียใจ แต่ไม่กล้าบอก ก่อนเธอเคยบอกกับฉัน เขานั้นคือเทวดา ส่วนเธอก็คือนางฟ้า ส่วนฉันแค่พญามาร ชีวิตลิขิตจากฟ้า เทวดากลับเป็นคนพาล ทำฟ้ามืดมิดปิดนาน นางฟ้าซมซาน วิมานไม่มี ร้องไห้หาพ่อเธอหรือ เห็นเธอตะโกนหาพ่อ เจ็บช้ำจนน้ำตาคลอ ให้พ่อมาเช็ดน้ำตา ร้องไห้หาแม่เธอหรือ เห็นเธอตะโกนเรียกหา เจ็บช้ำหัวใจอ่อนล้า ให้แม่เธอมา เช็ดน้ำตาอีกคน ยังมีอีกคนตรงนี้ คนที่นางฟ้าเดียดฉันท์ คนที่เธอไม่เคยรักกัน เขาคนนั้นหัวใจชาชิน จะคอยปลอบใจนางฟ้า ที่ช้ำมาเป็นอาจิน ลงจากฟ้าหยดน้ำตาริน มาเดินบนดินกับพญามาร ร้องไห้หาพ่อแม่เธอ ร้องไห้ตะโกนสุดเสียง ส่วนฉันนั้นขอแค่เพียง ให้เธอเดินเคียง พญามาร จะดูแลและเคียงข้างกัน ไม่มีวิมาน แต่ฉันมีเธอ