ขอโทษ

 Troop Tower สตริง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขอโทษ Troop Tower ทรูป ทาวเวอร์

D |

หมดเวลGาแล้ว ความรักBmเราตั้งแต่วัAmนที่เราจืดจางแล้วบังเอิญว่าเขาGmaj7ผ่านเข้ามาเธอยิ่งทำใCห้แน่ใจ..ว่าเธอจะไBmป กำลังจะพูดEmลาไม่มีฉันAmอยู่ในสายตา จับมือDยังไม่คุ้นเคย..

คงเกิดจาGกฉัน.. ไม่โทษBmใคร..ทำให้เธอAmผิดหวัง ปวดร้าวตั้งเท่าไหร่ต้องเจ็Gmaj7บก็สมควรจนวันนี้Cที่เธอขอลาได้แต่มองตBmา พูดว่าไม่เป็นEmไรฉันAmเข้าใจ.. และขอบคุณDที่ผ่านมา

แม้ว่าอยาCmaj7กจะกอด และขอให้ไม่ไปได้ไหBm7ม..แต่ก็รู้Am7มีใครที่รออยู่ และเขGmaj7าก็ดีกว่าฉันได้แต่คว้าCmaj7เอามือของเธอมาจับอย่างนั้Bm7น พูดลาคำสุดEm7ท้ายบอAm7กว่าฉันเสียใจที่ดูDแลเธอไม่ได้อย่างคำที่สัญญา..

G | D |

วันที่ควาGมรัก.. ถูกทิ้Bmงไป..ไม่เคยรู้Amจนตอนที่เสียไป ว่ามันGmaj7ทรมานเมื่อวันนี้Cที่เธอขอลาได้แต่มองตBmาพูดว่าไม่เป็นEmไรฉันAmเข้าใจ.. และขอบคุDณที่ผ่านมา

* |

C | G |C | G |

C | G |D | D |

แม้ว่าอยาCmaj7กจะกอด และขอให้ไม่ไปได้ไหBm7ม..แต่ก็รู้Am7มีใครที่รออยู่ และเขGmaj7าก็ดีกว่าฉันได้แต่คว้Cmaj7า..มือเธอมาจับอย่างนั้Bm7น ไม่อยากให้ไปไหEm7แต่Am7ว่ามันสายไปเมื่อดูDแลเธอไม่ได้อย่างคำที่สัญGญา..คอร์ดเพลง ขอโทษ Troop Tower ทรูป ทาวเวอร์

เนื้อเพลง ขอโทษ TroopTower ทรูปทาวเวอร์ หมดเวลาแล้ว ความรักเรา ตั้งแต่วันที่เราจืดจาง แล้วบังเอิญว่าเขาผ่านเข้ามา เธอยิ่งทำให้แน่ใจ ว่าเธอจะไป กำลังจะพูดลา ไม่มีฉันอยู่ในสายตา จับมือยังไม่คุ้นเคย คงเกิดจากฉัน ไม่โทษใคร ทำให้เธอผิดหวัง ปวดร้าวตั้งเท่าไหร่ ต้องเจ็บก็สมควร จนวันนี้ที่เธอขอลา ได้แต่มองตา พูดว่าไม่เป็นไร ฉันเข้าใจ และขอบคุณที่ผ่านมา แม้ว่าอยากจะกอด และขอให้ไม่ไปได้ไหม แต่ก็รู้มีใครที่รออยู่ และเขาก็ดีกว่าฉัน ได้แต่คว้าเอามือของเธอ มาจับอย่างนั้น พูดลาคำสุดท้าย บอกว่าฉันเสียใจ ที่ดูแลเธอไม่ได้อย่างคำที่สัญญา วันที่ความรัก ถูกทิ้งไป ไม่เคยรู้จนตอนที่เสียไป ว่ามันทรมาน เมื่อวันนี้ที่เธอขอลา ได้แต่มองตาพูดว่าไม่เป็นไร ฉันเข้าใจ และขอบคุณที่ผ่านมา แม้ว่าอยากจะกอด และขอให้ไม่ไปได้ไหม แต่ก็รู้มีใครที่รออยู่ และเขาก็ดีกว่าฉัน ได้แต่คว้า มือเธอมาจับอย่างนั้น ไม่อยากให้ไปไหน แต่ว่ามันสายไป เมื่อดูแลเธอไม่ได้อย่างคำที่สัญญา