วิ่งว่าว (เละตุ้มเป๊ะ)

  คำมอด พรขุนเดช   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง วิ่งว่าว คำมอด พรขุนเดช
เนื้อร้อง/ทำนอง: กำปั่น บ้านแท่นเรียบเรียง: โต้ง คนด่านเกวียนสังกัดค่าย: คณะเสียงอีสาน (TOPLINE)

F | F |A# | C |
F | F |A# C | F |

Dm | Dm |Dm | Dm |

เละตุ้มเป๊Fะ ล่ะล่ะเละตุ้มเป๊Fล่ะเละตุ้มเป๊A#ะ ล่ะล่ะเละตุ้มเป๊Cล่ะล่ะเละตุ้มเป๊Dmะ ล่ะล่ะเละตุ้มเป๊Dmล่ะล่ะเละตุ้มเป๊Dmะ ล่ะล่ะเละตุ้มเป๊Cใจ๋F เอ้า ใจ๋ ใจ๋ ใจ๋Fเอ้า ใจ๋ ใจ๋ ใจ๋Fเอ้า ใจ๋ ใจ๋ ใจ๋F | Dm | Dm..

หน้าหนาFว นอนเฝ้าข้าวฟ่Dmอนกระท้อมนาดอGmน เห็นหลังคาโด่เFด่ผักแว่นลัดหวอFง อยู่กระหนองกลางนGmไปเด็ดยอดมGmา ล่ะกินกันมุ่นเF

ไม่เคยลำบาDmก เรื่องปาก เรื่องท้อDmปลาตามลำคลอGmง ถมถืด ถมเFปลาหลดมุมนGmา ล่ะได้มาครึ่งชาGmต้มใส่ใบมะขาFม กินกันข่วยเขF

น้ำพริกมีมะกอDmก จิ้มดอกสะเดGmข้าวคั่ว ลาบเทGmา ล่ะใส่น้ำปลาพอเป๊ะเป๊Gm

สาโทนาวาGmน ล่ะทำกันสองตุ่Dmซุกไว้ในพุ่Fมกอไผ่ใบโพ๊ะเพ๊Gm

ไปตักมาริA#น กินคนละกระป๋Fองเอาจนพี่ล่ะกะน้A#อง เมาซวน เมาเซC

* |

เมื่อครั้Fงนำอีนางวิ่งว่าFล่ะจำได้ไหมเล่าF กะทุ่งหัวทะเลFให้พี่คนวิ่Dmง ให้อีนางคนส่FพอถึงสายธGmง ก็ติดลมถมเF

พี่สาว น้องชัDmก พี่ชัก น้องสาFเอ้า สาว สาว สาFว  เอ้า ชัก ชัก ชัDmเอ้า ชัก ชัก ชัFก  เอ้า สาว สาว สาFเอาจนด้ายสายว่าFว ล่ะพันกันมุ่นเGm

พี่เคยนำนาGmง ฟังเสียงธนูGmเสียงดังเข้าหูGm ยามลมหันเFว่าวพู่F ล่ะธนูใบลาGmเสียงดังสนั่A#น ล่ะมีมนต์มีเสน่Cห์

เอ้า เดิ๊ดเดิ๊ดเดิ่Fน ดะดี๊ เดิ๊ดเดิ๊ดเดิ่Fเอ้า เดิ๊ดเดิ๊ดเดิ่A#น ดะดี๊ เดิ๊ดเดิ๊ดเดิ่Cดะดี๊ เดิ๊ดเดิ๊ดเดิ่Dmน เดอดีเดิ๊น เดอดีเดิ๊Dmเดอดีเดิ๊น เดอดีเดิ๊Dmน เดอดีเดิ๊น เดิดเดิCใจ๋F เอ้า ใจ๋ ใจ๋ ใจ๋Fเอ้า ใจ๋ ใจ๋ ใจ๋Fเอ้า ใจ๋ ใจ๋ ใจ๋F | Dm | Dm..

หน้าหนาวนอนลาGmน พากันนอนหลัFเลยมานึกวาดภาFพ เอาเมื่อครั้งบุพเFบางค่ำบางคืGmน ล่ะก็นอนตาแข็Gmชวนหล่อนนอนตะแคGmง ดูดาวมีตะเข้F

ดาวตะเข้FหัวเรลงตะแคGmละตะวันใกล้แจ้Dmง มันเป็นเรื่องจำเGmพอว่าวหมดลGmม ก็จิอ่วยหัวลGmล่ะต้องวิ่งลงท่Fง เอาจนเอวนี้กระเท้F

พี่สาว น้องชัDmก พี่ชัก น้องสาFเอ้า สาว สาว สาFว  เอ้า ชัก ชัก ชัDmเอ้า สาว สาว สาFว  เอ้า ชัก ชัก ชัDmเอาจนว่าวตกสัFก หัวปักดินเFด่

ก็หวนมาคิFด ว่าชีวิตคนเรGmนี่มันคล้ายกันกะว่าFว มีว่อน มีเGmเวลามีลGmม นี้ก็เชิงขึ้นลอGmเวลาลมน้อFย นี้ก็หมดนะเสน่Fห์

เวลาเงินจาGmง พวกนางนี้ก็จาFแม้แต่คนรัFก มันยังมารวนเGm

ไม่มีหน้าไหA#นล่ะจะใหญ่ยืนยCมีขึ้น มีลA#ง เหมือนกับลำน้ำทะเC

** |

F | F |A# | C |
F | F |A# C | F |

Dm | ( x4 )คอร์ดเพลง วิ่งว่าว คำมอด พรขุนเดช

เนื้อเพลง วิ่งว่าว คำมอด พรขุนเดช เละตุ้มเป๊ะ ล่ะล่ะเละตุ้มเป๊ะ ล่ะเละตุ้มเป๊ะ ล่ะล่ะเละตุ้มเป๊ะ ล่ะล่ะเละตุ้มเป๊ะ ล่ะล่ะเละตุ้มเป๊ะ ล่ะล่ะเละตุ้มเป๊ะ ล่ะล่ะเละตุ้มเป๊ะ ใจ๋ เอ้า ใจ๋ ใจ๋ ใจ๋ เอ้า ใจ๋ ใจ๋ ใจ๋ เอ้า ใจ๋ ใจ๋ ใจ๋ หน้าหนาว นอนเฝ้าข้าวฟ่อน กระท้อมนาดอน เห็นหลังคาโด่เด่ ผักแว่นลัดหวอง อยู่กระหนองกลางนา ไปเด็ดยอดมา ล่ะกินกันมุ่นเม ไม่เคยลำบาก เรื่องปาก เรื่องท้อง ปลาตามลำคลอง ถมถืด ถมเถ ปลาหลดมุมนา ล่ะได้มาครึ่งชาม ต้มใส่ใบมะขาม กินกันข่วยเข น้ำพริกมีมะกอก จิ้มดอกสะเดา ข้าวคั่ว ลาบเทา ล่ะใส่น้ำปลาพอเป๊ะเป๊ะ สาโทนาวาน ล่ะทำกันสองตุ่ม ซุกไว้ในพุ่มกอไผ่ใบโพ๊ะเพ๊ะ ไปตักมาริน กินคนละกระป๋อง เอาจนพี่ล่ะกะน้อง เมาซวน เมาเซ เมื่อครั้งนำอีนางวิ่งว่าว ล่ะจำได้ไหมเล่า กะทุ่งหัวทะเล ให้พี่คนวิ่ง ให้อีนางคนส่ง พอถึงสายธง ก็ติดลมถมเถ พี่สาว น้องชัก พี่ชัก น้องสาว เอ้า สาว สาว สาว เอ้า ชัก ชัก ชัก เอ้า ชัก ชัก ชัก เอ้า สาว สาว สาว เอาจนด้ายสายว่าว ล่ะพันกันมุ่นเม พี่เคยนำนาง ฟังเสียงธนู เสียงดังเข้าหู ยามลมหันเห ว่าวพู่ ล่ะธนูใบลาน เสียงดังสนั่น ล่ะมีมนต์มีเสน่ห์ เอ้า เดิ๊ดเดิ๊ดเดิ่น ดะดี๊ เดิ๊ดเดิ๊ดเดิ่น เอ้า เดิ๊ดเดิ๊ดเดิ่น ดะดี๊ เดิ๊ดเดิ๊ดเดิ่น ดะดี๊ เดิ๊ดเดิ๊ดเดิ่น เดอดีเดิ๊น เดอดีเดิ๊น เดอดีเดิ๊น เดอดีเดิ๊น เดอดีเดิ๊น เดิดเดิด ใจ๋ เอ้า ใจ๋ ใจ๋ ใจ๋ เอ้า ใจ๋ ใจ๋ ใจ๋ เอ้า ใจ๋ ใจ๋ ใจ๋ หน้าหนาวนอนลาน พากันนอนหลับ เลยมานึกวาดภาพ เอาเมื่อครั้งบุพเพ บางค่ำบางคืน ล่ะก็นอนตาแข็ง ชวนหล่อนนอนตะแคง ดูดาวมีตะเข้ ดาวตะเข้หัวเรลงตะแคง ละตะวันใกล้แจ้ง มันเป็นเรื่องจำเจ พอว่าวหมดลม ก็จิอ่วยหัวลง ล่ะต้องวิ่งลงท่ง เอาจนเอวนี้กระเท้ พี่สาว น้องชัก พี่ชัก น้องสาว เอ้า สาว สาว สาว เอ้า ชัก ชัก ชัก เอ้า สาว สาว สาว เอ้า ชัก ชัก ชัก เอาจนว่าวตกสัก หัวปักดินเด่ ก็หวนมาคิด ว่าชีวิตคนเรา นี่มันคล้ายกันกะว่าว มีว่อน มีเว เวลามีลม นี้ก็เชิงขึ้นลอย เวลาลมน้อย นี้ก็หมดนะเสน่ห์ เวลาเงินจาง พวกนางนี้ก็จาก แม้แต่คนรัก มันยังมารวนเร ไม่มีหน้าไหนล่ะจะใหญ่ยืนยง มีขึ้น มีลง เหมือนกับลำน้ำทะเล