มีแฟนแล้ว

 วงทัพห้า ลูกทุ่งเพื่อชีวิต อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว วงทัพห้า
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต้ อานนท์เรียบเรียง: พ็อก บิ๊กอายส์ติดต่องานแสดง: 0620133659, 0884461269

G | C |G | D | G D |

 G ยืนยันคำตอบอีกครั้ง ให้ฉันDชื่นใจได้ไหม C ว่าคนไกDลยังคิดถึงกันGเสมอ G ไม่ได้พบ ตั้งกี่วันDแล้วที่ไม่เจอ C เป็นห่วงเธDอที่รักเหลือGเกิน

สัญญCากับฉันได้Dหม้าย รับปาBmกกับฉันได้Emหม้ายระยะทาCงไม่อาจจะทำให้Dใจเปลี่ยนผันGรักเธCอมากรู้Dหม้าย อาจจะดูBmวุ่นวายในบางEmครั้งเพราะเธAmอคือคนสำคัญDคนเดียวที่ฉัG G7นมี

ถ้าหาCกบังเอิญมีใครเดินDเข้ามาถามว่าเธBmอมีใครแล้วหรืEmอยังอยากให้เธCอตอบเขาให้ดัง ด้วยคำ ๆD นี้..

มีแฟนแล้Gว และแฟนฉัBmนน่ารักมาก Emไม่มีวัDนที่ฉันจะเดินจาCก.. ไม่มีวัDนจะจากไปมีแฟนแล้Gว บอกให้เขBmาได้จำเอาไว้Emว่าฉันก็เป็Dนดั่งลมหายCใจและก็เป็Dนดั่งทุก ๆ สิ่งไม่มีวัCนที่จะทอดทิ้DงฉันไปG..

C | Bm Em |Am D | G |
C | Bm Em |Am | D |

* |

มีแฟนแล้Gว และแฟนฉัBmนน่ารักมาก Emไม่มีวัDนที่ฉันจะเดินจาCก.. ไม่มีวัDนจะจากไปมีแฟนแล้Gว บอกให้เขBmาได้จำเอาไว้Emว่าฉันก็เป็Dนดั่งลมหายCใจ โวD..

** |

ไม่มีวัCนที่จะทอดทิ้Dงให้ฉันเสียGใจ..คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว วงทัพห้า

เนื้อเพลง มีแฟนแล้ว วงทัพห้า ยืนยันคำตอบอีกครั้ง ให้ฉันชื่นใจได้ไหม ว่าคนไกลยังคิดถึงกันเสมอ ไม่ได้พบ ตั้งกี่วันแล้วที่ไม่เจอ เป็นห่วงเธอที่รักเหลือเกิน สัญญากับฉันได้หม้าย รับปากกับฉันได้หม้าย ระยะทางไม่อาจจะทำให้ใจเปลี่ยนผัน รักเธอมากรู้หม้าย อาจจะดูวุ่นวายในบางครั้ง เพราะเธอคือคนสำคัญคนเดียวที่ฉันมี ถ้าหากบังเอิญมีใครเดินเข้ามา ถามว่าเธอมีใครแล้วหรือยัง อยากให้เธอตอบเขาให้ดัง ด้วยคำๆนี้ มีแฟนแล้ว และแฟนฉันน่ารักมากๆไม่มีวันที่ฉันจะเดินจาก ไม่มีวันจะจากไป มีแฟนแล้ว บอกให้เขาได้จำเอาไว้ ว่าฉันก็เป็นดั่งลมหายใจ และก็เป็นดั่งทุกๆสิ่ง ไม่มีวันที่จะทอดทิ้งฉันไป ไม่มีวันที่จะทอดทิ้งให้ฉันเสียใจ