รักคุณเข้าอีกแล้ว

 บอย โกสิยพงษ์ Moderndog สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักคุณเข้าอีกแล้ว บอย โกสิยพงษ์ ft. ป๊อด โมเดิร์นด็อก
เนื้อร้อง/ทำนอง: บอย โกสิยพงษ์ (Boyd Kosiyabong)สังกัดค่าย: LOVEiS$verse

เก็บเพลงรักนี้..ไว้ให้เธอเมื่อวันใดที่เจอะเจอ ฉันก็พร้อมและยินยอมมอบความรัก..และจิตใจ..ชั่วนิรันดร์..

มีFmaj7เพลงเพลงนึงที่เคยร้อGm7งให้เธอฟังแต่ไม่รู้Am7ว่ายังจำได้หรือเปGm7ล่าวัFmaj7นและเวลาอาจจะหมุGm7นและเวียนไปแต่ใจCm7ความในเพลงนั้นของเรFmaj7

ก็ยังคงเฝ้าA#maj7ย้ำพูดถึง..ความรักBdimที่ลึกซึ้งแลC#dimะยังคงตรึงในหัวใDm7จนานแค่ใหDm7/C#ก็เหมืCอนเก่า เหมือCนวันแรกที่เรา.F.เจอกัน..

เก็บเพลงรักนี้A#maj7ให้เป็นของขวัญให้เธอ ได้รัAm7บ ได้รู้ หัวใจของฉันแม้คืนวัGm7นจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหFmaj7แต่ใจของฉัA#maj7นที่รักเธอนั้นต่อให้ต้องลงนรAm7ก หรือขึ้นสรวงสวรDm7รค์ฉันก็จGm7ะไม่มีวัG7นมอบให้ใคC

จะมีเพียงเธA#maj7อแค่เพียงคนเดียวและจะมีแต่เธAm7อ เธอแค่เพียงคนเดียวและจะเป็Gm7นเพียงคนเดียวเสมอไปFmaj7..ที่ฉันฝากชีA#maj7วิต.. ทั้งหมAm7ดไว้.. Dm7โดGm7ยไม่มีวัCนทวงกลับคืFmaj7น..

C |

กาFmaj7ลและเวลาที่เปลี่ยนหมุGm7นและเวียนไปอาจจะทำAm7ให้หัวใจใครหมุนตาGm7แต่ไม่Fmaj7ว่าเวลาจะเปลี่ยนหมุGm7นไปยังไงใจCm7ความในเพลงนั้นของเรFmaj7

* | ** | *** |

 G#  ฉันขอใช้ช่วงเวลD#าทั้งชีวิตที่ฉันA# Fมี.. G#  ฉันขอใช้ไปกับเธD#อ กับเธCอ เธอคนนี้..

A#maj7 | Am7 |Gm7 | Fmaj7 |
A#maj7 | Am7 Dm7 |Gm7 | C |

** |

จะมีเพียงเธBmaj7อแค่เพียงคนเดียวและจะมีแต่เธA#m7อ เธอแค่เพียงคนเดียวและจะเป็G#m7นเพียงคนเดียวเสมอไปF#maj7..ที่ฉันฝากชีBmaj7วิต.. ทั้งหมA#m7ดไว้.. D#m7โดG#m7ยไม่มีวันC#ทวงกลับคืนF#maj7..

ฉันขอมอบชีBmaj7วิต..ทั้งหมA#m7ดไว้ฝาG#m7กให้กับเธC#อเพียงผู้เดีF#maj7ยวคอร์ดเพลง รักคุณเข้าอีกแล้ว Boyd Kosiyabong ft. Pod Moderndog

เนื้อเพลง รักคุณเข้าอีกแล้ว บอย โกสิยพงษ์ Boyd Kosiyabong ft. Pod Moderndog เก็บเพลงรักนี้ ไว้ให้เธอ เมื่อวันใดที่เจอะเจอ ฉันก็พร้อม และยินยอมมอบความรัก และจิตใจ ชั่วนิรันดร์ มีเพลงเพลงนึงที่เคยร้องให้เธอฟัง แต่ไม่รู้ว่ายังจำได้หรือเปล่า วันและเวลาอาจจะหมุนและเวียนไป แต่ใจความในเพลงนั้นของเรา ก็ยังคงเฝ้าย้ำพูดถึง ความรักที่ลึกซึ้ง และยังคงตรึงในหัวใจนานแค่ใหน ก็เหมือนเก่า เหมือนวันแรกที่เรา เจอกัน เก็บเพลงรักนี้ให้เป็นของขวัญ ให้เธอ ได้รับ ได้รู้ หัวใจของฉัน แม้คืนวันจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหน แต่ใจของฉันที่รักเธอนั้น ต่อให้ต้องลงนรก หรือขึ้นสรวงสวรรค์ ฉันก็จะไม่มีวันมอบให้ใคร จะมีเพียงเธอแค่เพียงคนเดียว และจะมีแต่เธอ เธอแค่เพียงคนเดียว และจะเป็นเพียงคนเดียวเสมอไป ที่ฉันฝากชีวิต ทั้งหมดไว้ โดยไม่มีวันทวงกลับคืน กาลและเวลาที่เปลี่ยนหมุนและเวียนไป อาจจะทำให้หัวใจใครหมุนตาม แต่ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนหมุนไปยังไง ใจความในเพลงนั้นของเรา ฉันขอใช้ช่วงเวลาทั้งชีวิตที่ฉันมี ฉันขอใช้ไปกับเธอ กับเธอ เธอคนนี้ จะมีเพียงเธอแค่เพียงคนเดียว และจะมีแต่เธอ เธอแค่เพียงคนเดียว และจะเป็นเพียงคนเดียวเสมอไป ที่ฉันฝากชีวิต ทั้งหมดไว้ โดยไม่มีวันทวงกลับคืน ฉันขอมอบชีวิต ทั้งหมดไว้ ฝากให้กับเธอเพียงผู้เดียว