จากโต๊ะข้างๆด้วยความหวังดี

 โกไข่ นายสน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จากโต๊ะข้างๆด้วยความหวังดี โกไข่ กับ นายสน
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

E | C#m |F#m | B |

E | C#m |A G#m | F#m E |B | B |

นั่นแฟนของใคEร.. ถูกทิ้G#mงเอาไว้ในผัC#mอารมณ์แตกAยับ เห็นแล้BวสงสารจับใEนั่งเช็ดน้ำตC#mา มือกุมC#ผ้าเช็ดหน้าไว้F#mสบตBากับเธอครั้งใดA ยิ่งชวF#mนให้ใจสะท้าB

กวักมือเรียกบ๋Eอย ช่วยสาG#mวน้อยทีเถอะน่C#mคงเจ็บปวดมAา ดูซิBช่างน่าสงสาEศาลาคนเศร้C#mา..ของเรC#านั้นเข้าใจF#mกันถูกทิ้BงมันทรมาAอยากวานพี่บ๋อBย ขอเพลงปลอEบใจ

บอกนักดนตC#mรี ผมขอเพลงนี้Bไปช่วยบรC#mรเทาปล่อยให้ไหEล..ไBป.. ให้ลอยAลงสู่ทะเBให้หาEย.. ไG#mป..

ปลอบใจคนเหงAที่นั่งโต๊ะเก้Bา ให้หายเศร้Eาใจผู้ชายห่วย ๆC#m คนนั้C#นที่มันทำร้าF#mทิ้งลงBแก้วเสียให้Aไว ล้างใF#mจให้ลืมความหลัB

แค่คนหลายใEจ.. มีแฟG#mนหลายคนช่างเถC#mอะคนดีมีAเยอะ แถวนี้Bยังมีให้หวัEในยามทุกข์โศC#mก โลกเหมืC#อนว่าใกล้จะพัF#mอย่างน้อBยคนโต๊ะข้าง ๆA .. ก็ยัBงหวังดีกับEเธอ..

C#m B | A B |
C#m B | A B |

E G# | A B |C#m B | A B | C#m |

บอกนักดนตC#mรี ผมขอเพลงนี้Bไปช่วยบรC#mรเทาเธออยากให้ฉันอยู่Aกับเธอหม้Bายอยากให้ฉันอยู่C#mด้วยหม้ายเธC#m

* | ** |

E | C#m |F#m B | E |คอร์ดเพลง จากโต๊ะข้างๆด้วยความหวังดี โกไข่ กับ นายสน

เนื้อเพลง จากโต๊ะข้างๆด้วยความหวังดี โกไข่ กับ นายสน นั่นแฟนของใคร ถูกทิ้งเอาไว้ในผับ อารมณ์แตกยับ เห็นแล้วสงสารจับใจ นั่งเช็ดน้ำตา มือกุมผ้าเช็ดหน้าไว้ สบตากับเธอครั้งใด ยิ่งชวนให้ใจสะท้าน กวักมือเรียกบ๋อย ช่วยสาวน้อยทีเถอะน่า คงเจ็บปวดมา ดูซิช่างน่าสงสาร ศาลาคนเศร้า ของเรานั้นเข้าใจกัน ถูกทิ้งมันทรมาน อยากวานพี่บ๋อย ขอเพลงปลอบใจ บอกนักดนตรี ผมขอเพลงนี้ไปช่วยบรรเทา ปล่อยให้ไหล ไป ให้ลอยลงสู่ทะเล ให้หาย ไป ปลอบใจคนเหงา ที่นั่งโต๊ะเก้า ให้หายเศร้าใจ ผู้ชายห่วยๆคนนั้นที่มันทำร้าย ทิ้งลงแก้วเสียให้ไว ล้างใจให้ลืมความหลัง แค่คนหลายใจ มีแฟนหลายคนช่างเถอะ คนดีมีเยอะ แถวนี้ยังมีให้หวัง ในยามทุกข์โศก โลกเหมือนว่าใกล้จะพัง อย่างน้อยคนโต๊ะข้างๆ ก็ยังหวังดีกับเธอ บอกนักดนตรี ผมขอเพลงนี้ไปช่วยบรรเทา เธออยากให้ฉันอยู่กับเธอหม้าย อยากให้ฉันอยู่ด้วยหม้ายเธอ