เมื่อวานก็นานไป (Feels Like A Year)

 Ice Paris JAYLERR สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เมื่อวานก็นานไป JAYLERR x Ice Paris
เนื้อร้อง: 3rd Tilly Birds, JAYLERRทำนอง: 3rd Tilly Birdsเรียบเรียง: MACHINAโปรดิวเซอร์: MACHINA, 3rd Tilly Birdsสังกัดค่าย: Nadao Music

เพิ่งจากกันเมื่อวาAแต่ทำไมA7รู้สึกเหมือนนาC#7นเป็นปีF#mไม่เข้าใจEmที่ทรมาAนอย่างนี้Dเมื่อไรจะได้เจC#mอกันอีกทีF#7เฝ้ามองดูเข็Bm7มนาฬิกา ทำไมถึงเดินEช้าอย่างนี้

ก็แอบคิAด..ว่าเธอคงA7ไม่ได้รู้สึC#7กเท่ากัF#mน (รู้สึกเท่ากัน)ว่าเธอคงEmไม่ทรมาAนแบบฉันDคิดถึงเธอข้างเดีC#mยวอยู่อย่างนั้F#7ทำไมเงียบหายBm7ไม่มาเจอบางทีก็เหมือนEเธอลืมฉัน

เธอบอกว่าเดี๋Dยว ว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเรา..ก็C#mได้เจอแต่เธอไม่เหลีF#mยว ไม่เหลียวไม่เหลียวมอง..ฉัEmนเลยเหรAได้แต่รBmอ..อยู่กับความคาดหวังได้แต่จC#mม..อยู่กับความผิดหวังเธอเป็นเหมืDmอนฉันบ้างไหม สงสัยEจัง

อยากฟังแค่ว่าเธDอ..ก็อยากเจอไม่แพ้C#mกันอยากฟังแค่ว่าเธDอ..ก็อยากเจอไม่แพ้F#mฉันคำว่าเหงBmาของเรามันเท่ากันไหEแค่ฉันไม่มีเธAอเมื่อวานก็นานไป(เมื่อวาF#mนก็นานเกินไป)

Bm | C#7 |

หนึ่F#mงนาทีที่ไม่ได้เจอมันนานเหมือนทั้งปีหนึ่งชั่วโมF#mM7งที่ไกลกับเธอทำไมมันนานเหมือนหลายปีทำไมหนึ่งF#m7วัน ที่เราไม่เจอ เหมือนนานชั่วนิรันดร์คิดไปDเอง ว่าเธอ ให้รอ แต่เธอไม่คิดมัน

มีDแต่ฉันกอดความทรงจำเอาไว้ไม่ไปไหนทั้งที่เธC#mอนั้นเดินไปไกล ไม่รู้F#mว่าเธออยู่ที่ไหนก็กลัDmวแค่ฉันจะรอเธอไม่ไหE

* | ** |

เพราะฉันF#mยัง..อยากมองตาคู่นั้Dน จดจำไม่ให้C#mลืมอยากฟังเธอบอกรัDก ก่อนนอนทุกค่ำคืF#mมีวันไหBmนที่เราจะพบกันไหEแค่ฉันไม่มีเธAอเมื่อวานก็นานไปเมื่อวาF#mนก็นานเกินไป

 Bm  อยากจะเจอ ไม่ได้เจอ C#7  อยากให้เธF#mอ พูดว่าเธอ   คิAดถึงฉันเท่าที่ฉันคิดถึงเธอ   รู้F#mสึกเหมือนวันแรกที่เราได้เจอ

ถ้าใจBmเธอยังไม่เปลี่ยนไปช่วยพูดมาให้ได้รู้C#7 ให้ฉันได้อุ่นใจหน่อยเพราะตอDmนนี้ฉันก็ทำได้แค่คEอย

** | *** |คอร์ดเพลง เมื่อวานก็นานไป JAYLERR x Ice Paris

เนื้อเพลง เมื่อวานก็นานไป JAYLERR x Ice Paris เพิ่งจากกันเมื่อวาน แต่ทำไมรู้สึกเหมือนนานเป็นปี ไม่เข้าใจที่ทรมานอย่างนี้ เมื่อไรจะได้เจอกันอีกที เฝ้ามองดูเข็มนาฬิกา ทำไมถึงเดินช้าอย่างนี้ ก็แอบคิด ว่าเธอคงไม่ได้รู้สึกเท่ากัน (รู้สึกเท่ากัน) ว่าเธอคงไม่ทรมานแบบฉัน คิดถึงเธอข้างเดียวอยู่อย่างนั้น ทำไมเงียบหายไม่มาเจอ บางทีก็เหมือนเธอลืมฉัน เธอบอกว่าเดี๋ยว ว่าเดี๋ยว ว่าเดี๋ยวเรา ก็ได้เจอ แต่เธอไม่เหลียว ไม่เหลียว ไม่เหลียวมอง ฉันเลยเหรอ ได้แต่รอ อยู่กับความคาดหวัง ได้แต่จม อยู่กับความผิดหวัง เธอเป็นเหมือนฉันบ้างไหม สงสัยจัง อยากฟังแค่ว่าเธอ ก็อยากเจอไม่แพ้กัน อยากฟังแค่ว่าเธอ ก็อยากเจอไม่แพ้ฉัน คำว่าเหงาของเรามันเท่ากันไหม แค่ฉันไม่มีเธอเมื่อวานก็นานไป (เมื่อวานก็นานเกินไป) หนึ่งนาทีที่ไม่ได้เจอมันนานเหมือนทั้งปี หนึ่งชั่วโมงที่ไกลกับเธอ ทำไมมันนานเหมือนหลายปี ทำไมหนึ่งวัน ที่เราไม่เจอ เหมือนนานชั่วนิรันดร์ คิดไปเอง ว่าเธอ ให้รอ แต่เธอไม่คิดมัน มีแต่ฉันกอดความทรงจำเอาไว้ไม่ไปไหน ทั้งที่เธอนั้นเดินไปไกล ไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน ก็กลัวแค่ฉันจะรอเธอไม่ไหว เพราะฉันยัง อยากมองตาคู่นั้น จดจำไม่ให้ลืม อยากฟังเธอบอกรัก ก่อนนอนทุกค่ำคืน มีวันไหนที่เราจะพบกันไหม แค่ฉันไม่มีเธอเมื่อวานก็นานไป เมื่อวานก็นานเกินไป อยากจะเจอ ไม่ได้เจอ อยากให้เธอ พูดว่าเธอ คิดถึงฉันเท่าที่ฉันคิดถึงเธอ รู้สึกเหมือนวันแรกที่เราได้เจอ ถ้าใจเธอยังไม่เปลี่ยนไป ช่วยพูดมาให้ได้รู้ ให้ฉันได้อุ่นใจหน่อย เพราะตอนนี้ฉันก็ทำได้แค่คอย