ได้คุยแต่บ่ได้ฮัก

 โจโฟน ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ได้คุยแต่บ่ได้ฮัก โจโฟน
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง: อั๋น หมาหลงติดต่องานแสดง: 0929732361

ได้คุยแต่บ่ได้ฮัF#ก ฮู้จักแต่บ่ได้Fmใจฮู้แล้วว่าอ้ายควรอยู่หม่องใด๋D#mแค่คนนอกG#ใจ..ของเจ้าแม่C#นบ่..

C# Fm | A#m G# |F# Fm | D#m G# | G# |

อ้าC#ยคงบ่ส่ำคัญบ่ได้มีความหมายอิหยังกับใจของเจ้Fmาดอกแค่คนF#เว้ากันสื่อ ๆG# น้องคงบ่คิดC#หยัง

แต่เจ้าฮู้บ่A#mว่าอ้ายนั่นคิดว่าอ้ายนั่นฝันว่าจักมื้อสองเฮFmาสิได้ฮักกันแต่มัF#นเป็นแค่ความฝัG#น บ่แม่นเรื่องC#จริง

แค่เกิดมD#mา ได้พบ ได้พ้อกับเจ้ากะบ่เป็นหยัFmง..เทื่อหนึ่F#งเคยเป็นหมู่คุย ก็ดีใจG#แล้ว

ได้คุยแต่บ่ได้ฮัF#ก ฮู้จักแต่บ่ได้Fmใจฮู้แล้วว่าอ้ายควรอยู่หม่องใด๋D#mแค่คนนอกG#ใจ..ของเจ้าแม่นC#บ่ฮู้อยู่C#7เจ้าบ่คิดF#หยัง ในG#หัวใจเจ้Fmามีแต่เขA#mคนคุD#mยแก้เหงา..คืออ้าG#ยกะมีหัวC#ใจ..

G# |

* |

F# G# | Fm A#m |F# G# | C# |
F# G# | Fm A#m |D#m G# | C# |

** | *** | *** |

คนคุD#mยแก้เหงา..คืออ้าG#ย.. กะเจ็บคือเก่า..

F# | Fm |D#m G# | C# |คอร์ดเพลง ได้คุยแต่บ่ได้ฮัก โจโฟน

เนื้อเพลง ได้คุยแต่บ่ได้ฮัก โจโฟน ได้คุยแต่บ่ได้ฮัก ฮู้จักแต่บ่ได้ใจ ฮู้แล้วว่าอ้ายควรอยู่หม่องใด๋ แค่คนนอกใจ ของเจ้าแม่นบ่ อ้ายคงบ่ส่ำคัญ บ่ได้มีความหมายอิหยังกับใจของเจ้าดอก แค่คนเว้ากันสื่อๆน้องคงบ่คิดหยัง แต่เจ้าฮู้บ่ว่าอ้ายนั่นคิดว่าอ้ายนั่นฝัน ว่าจักมื้อสองเฮาสิได้ฮักกัน แต่มันเป็นแค่ความฝัน บ่แม่นเรื่องจริง แค่เกิดมา ได้พบ ได้พ้อกับเจ้า กะบ่เป็นหยัง เทื่อหนึ่งเคยเป็นหมู่คุย ก็ดีใจแล้ว ได้คุยแต่บ่ได้ฮัก ฮู้จักแต่บ่ได้ใจ ฮู้แล้วว่าอ้ายควรอยู่หม่องใด๋ แค่คนนอกใจ ของเจ้าแม่นบ่ ฮู้อยู่เจ้าบ่คิดหยัง ในหัวใจเจ้ามีแต่เขา คนคุยแก้เหงา คืออ้ายกะมีหัวใจ คนคุยแก้เหงา คืออ้าย กะเจ็บคือเก่า