ที่ว่าง

  PAUSE   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ที่ว่าง PAUSE พอส
สังกัดค่าย: Bakery Music

G#m | F# |E | F# |
G#m | F# |E | F# |
C#m D#m | E G#m | B |
B |

วันBที่เวียนเปลี่ยน วันที่เลยผ่าน รักEคงมั่นเราBไม่เคยห่าง เคียงคู่ชิดใกล้..ทุกEเวลายอBมทิ้งความฝัน ยอมทุก ๆ อย่าง..ให้EกันและกันเพียBงได้เคียงข้าง เพียงได้ร่วมทางโอ้Eรักนิรันดร์

 G#m F#/A#ก่อนเคย..    คิดBว่ารักต้องอEยู่..ด้วยกัF#นตลอด G#m F#/A#เติบโต..       จึงBได้รู้ความจริE F#ง..

หากเคียงชิดใกBล้..แต่เธF#/A#อต้องทิ้งทุกอย่Eางเพื่อฉัF#น..ประโยชน์ที่ใดB.. หากรัF#/A#กทำร้ายตัวเอE F#ง..หากเดินแนบกาBย..มีพลั้F#/A#งต้องล้มลงเจ็บ.E.ด้วยกัน*F#ห่างเพียงนิดเดียBว..ให้รักF#/A#เป็นสายลมผ่าEน..ระหว่างเรF#

แบ่งที่ว่าG#mงตรงกลางไว้คอF#ย..เพื่อให้เธEอได้ตามหาฝัF#น..ของเธอ..

G#m | F# |E | F# |
G#m | F# |E | F# |
C#m D#m | E G#m | B |
B |

เรียBนรู้รักอย่าง รู้คุณค่า ฝันEไม่ไกลบินBไปตามทาง หาดวงตะวัน..ที่Eเธอต้องการไม่Bมีฉุดรั้ง ไม่มีดึงดัน เรEาเข้าใจรักBยังแสนหวาน รักยังไม่เปลี่ยน เคียEงคู่กัน

* | ** |

แบ่งที่ว่าG#mงตรงกลางไว้คอF#ย..เพื่อให้เธEอได้ตามหาฝัF#น..

วันเวลGาที่เราห่างไกลความเข้าใจAจะทำให้เราใกล้กันกลับกลาGยเปลี่ยนเป็นพลัง โว..F#

** | ** |

แบ่งที่ว่G#mางตรงกลางไว้คอF#ย..เพื่อให้เรEาได้ถึงดั่งฝัF# E Emน..                ร่วมกัBmaj7น..คอร์ดเพลง ที่ว่าง PAUSE พอส

เนื้อเพลง ที่ว่าง PAUSE พอส วันที่เวียนเปลี่ยน วันที่เลยผ่าน รักคงมั่น เราไม่เคยห่าง เคียงคู่ชิดใกล้ ทุกเวลา ยอมทิ้งความฝัน ยอมทุกๆอย่าง ให้กันและกัน เพียงได้เคียงข้าง เพียงได้ร่วมทาง โอ้รักนิรันดร์ ก่อนเคย คิดว่ารักต้องอยู่ ด้วยกันตลอด เติบโต จึงได้รู้ความจริง หากเคียงชิดใกล้ แต่เธอต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อฉัน ประโยชน์ที่ใด หากรักทำร้ายตัวเอง หากเดินแนบกาย มีพลั้งต้องล้มลงเจ็บ ด้วยกัน ห่างเพียงนิดเดียว ให้รักเป็นสายลมผ่าน ระหว่างเรา แบ่งที่ว่างตรงกลางไว้คอย เพื่อให้เธอได้ตามหาฝัน ของเธอ เรียนรู้รักอย่าง รู้คุณค่า ฝันไม่ไกล บินไปตามทาง หาดวงตะวัน ที่เธอต้องการ ไม่มีฉุดรั้ง ไม่มีดึงดัน เราเข้าใจ รักยังแสนหวาน รักยังไม่เปลี่ยน เคียงคู่กัน แบ่งที่ว่างตรงกลางไว้คอย เพื่อให้เธอได้ตามหาฝัน วันเวลาที่เราห่างไกล ความเข้าใจจะทำให้เราใกล้กัน กลับกลายเปลี่ยนเป็นพลัง โว แบ่งที่ว่างตรงกลางไว้คอย เพื่อให้เราได้ถึงดั่งฝัน ร่วมกัน