วิชามาร

 เท่ห์ อุเทน สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วิชามาร เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ฐานิตย์เรียบเรียง/ดนตรี: ภาสกร หุตวนิชสังกัดค่าย: Rose Media & Entertainment

C | C Am |F C | G C |
Gsus4 G |

อยาCกจะรู้ใจเธอจริงนะ อะไรCที่ทำให้เธอไม่CอยากพบอยากเจAmถึงมองหน้าฉัFนอย่างเอือมระอGคิดCว่าเธอแกล้งหลอกหยอกกันเล่Fนเหมือนเช่นเคยมGโดนAmหลอกเต็มเปา เดาใจCผิดหนักหนาจึGงเจ็บไม่รู้ตัC Gว..

ใคCรเขาสอนใจเธออยากรู้จริงเอCอ เธอถึงเวอร์ไปอยู่Cดีคิดเปลี่ยนใAmเธอช่างโหดร้าFยได้อย่างน่าGกลัวสอนCให้ใช้คารม หลอกชื่นชFมแท้ใจไม่ชัGวร์จึAmงตกกระไดพลอยโจนCน่าปวดหัวกลัGวประวัติซ้ำรอยC

คงCเป็นวิชามารพร่าผลาFญหัวใจหลายCคนมาAmรยาร้อยเล่ห์กCล ฝึกฝนFได้อย่างช่ำชอGควาCมสวยเธอเป็นต่Amอ.. คาFรมไม่เป็นรอGแม้นAmหากใครเจอเธอเป็นCต้องหมองไม่ตาGยก็เลี้ยงไม่โC (G)ต.

C | C |C Am | F G |
C | F G |Am C | G C | G |

* | ** | *** | *** |คอร์ดเพลง วิชามาร เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์

เนื้อเพลง วิชามาร เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ อยากจะรู้ใจเธอจริงนะ อะไรที่ทำให้เธอ ไม่อยากพบอยากเจอ ถึงมองหน้าฉันอย่างเอือมระอา คิดว่าเธอแกล้งหลอก หยอกกันเล่นเหมือนเช่นเคยมา โดนหลอกเต็มเปา เดาใจผิดหนักหนา จึงเจ็บไม่รู้ตัว ใครเขาสอนใจเธอ อยากรู้จริงเออ เธอถึงเวอร์ไป อยู่ดีคิดเปลี่ยนใจ เธอช่างโหดร้ายได้อย่างน่ากลัว สอนให้ใช้คารม หลอกชื่นชมแท้ใจไม่ชัวร์ จึงตกกระไดพลอยโจนน่าปวดหัว กลัวประวัติซ้ำรอย คงเป็นวิชามาร พร่าผลาญหัวใจหลายคน มารยาร้อยเล่ห์กล ฝึกฝนได้อย่างช่ำชอง ความสวยเธอเป็นต่อ คารมไม่เป็นรอง แม้นหากใครเจอเธอเป็นต้องหมอง ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต