ตัวเป็นยักษ์แต่รักเดียว (ผีเสี้อสมุทร)

 THE TIG สตริง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตัวเป็นยักษ์แต่รักเดียว (ผีเสี้อสมุทร) บาว The Tig
เนื้อร้อง/ทำนอง: แอม ฟอร์มาลีนเรียบเรียง: ตันติกร พวงมาลาติดต่องานแสดง: 0625656982, 0826164544

ถึงกูเป็นยักษ์แต่ว่าใจภักดิ์รักไม่แปรเปลี่ยน

Am | F |C | G | G |

ยังมีความลัAmบไม่กล้าบอกกลัวพูดไปแล้Fว เธอว่าหลอกจำใจเก็บไว้C ซ่อนเอาไว้ กลัวเธอGรับไม่ได้

จำแลงแปลงกายAmเป็นหญิงงามเพื่อให้เธอนั้Fนรักทุกยามต้องหลอกเธCอ เพื่อให้เธอ..นั้นไม่ไปG..

แต่เมื่อความลัAmบได้เปิดเผยชาติกำเนิดฉันFโดนเฉลยเธอจะหนีCไปให้พ้นเพราะเธอนั้นGกลัวความจริง

เราเลิกเกิดไม่Amได้หรอกนะไม่มีใครอยาFกเป็นยักษาอยากเกิดเป็นเหมือCนเธอ จะได้รักGกับเธอ

ตอนนี้Dmเธออยู่ไกล ฉันเอื้อAmมไปไม่ถึงเธอแค่อยาFกให้เธอกลับมาอยู่ด้วยกัGน จะได้ไหGม..

ถึงกูเป็นยัCกษ์แต่ว่าใจภักGดิ์ รักไม่แปรAmเปลี่ยนหัวใจยังเพีFยร อยากให้กลับมGารักกันได้ไหCอยากให้มาหFาฉันทีG ตอนนี้EmกำลังขาดAmใจแม้ฉัDmนเลือกเกิดไม่ได้แต่ฉันGเลือกรักเธอได้ทั้งวิญญาC

จ้องมองหน้าเธAmอยามหลับไหลใจมันก็คิดFเองไปไกลถ้าในวันนี้Cฉันไม่มีเธอแล้ว ตัวฉัGนจะเป็นยังไง

ดั่งคนที่ไม่Amมีชีวิต ร่างกายมันเหมือFนตายสนิทเมื่อได้เห็Cนเธอจากไป หัวใจGฉันทรมาน

* | ** |

C G | Am |F G | C |
F G | Em Am |Dm | G |

** |

เหลือเพียงรูปปั้Cนที่ทิ้งเอาไว้G/Bให้คนได้รู้Amที่คือใจกูFที่มอบให้เขGาตราบนานเท่าCนั้น

ถึงจะไม่ใช่Fคู่เธGแต่รักEmเธอไปยันวิญAmญาณฝากไว้Dmให้ลูกหลานฝากไว้Gชั่วลูกชั่วหลาน..ว่ารักเดียว..

Am | F |C | G | G |คอร์ดเพลง ตัวเป็นยักษ์แต่รักเดียว (ผีเสี้อสมุทร) บาว The Tig

เนื้อเพลง ตัวเป็นยักษ์แต่รักเดียว (ผีเสี้อสมุทร) บาว The Tig ถึงกูเป็นยักษ์ แต่ว่าใจภักดิ์รักไม่แปรเปลี่ยน ยังมีความลับไม่กล้าบอก กลัวพูดไปแล้ว เธอว่าหลอก จำใจเก็บไว้ ซ่อนเอาไว้ กลัวเธอรับไม่ได้ จำแลงแปลงกายเป็นหญิงงาม เพื่อให้เธอนั้นรักทุกยาม ต้องหลอกเธอ เพื่อให้เธอ นั้นไม่ไป แต่เมื่อความลับได้เปิดเผย ชาติกำเนิดฉันโดนเฉลย เธอจะหนีไปให้พ้น เพราะเธอนั้นกลัวความจริง เราเลิกเกิดไม่ได้หรอกนะ ไม่มีใครอยากเป็นยักษา อยากเกิดเป็นเหมือนเธอ จะได้รักกับเธอ ตอนนี้เธออยู่ไกล ฉันเอื้อมไปไม่ถึงเธอ แค่อยากให้เธอกลับมาอยู่ด้วยกัน จะได้ไหม ถึงกูเป็นยักษ์ แต่ว่าใจภักดิ์ รักไม่แปรเปลี่ยน หัวใจยังเพียร อยากให้กลับมารักกันได้ไหม อยากให้มาหาฉันที ตอนนี้กำลังขาดใจ แม้ฉันเลือกเกิดไม่ได้ แต่ฉันเลือกรักเธอได้ทั้งวิญญาณ จ้องมองหน้าเธอยามหลับไหล ใจมันก็คิดเองไปไกล ถ้าในวันนี้ฉันไม่มีเธอแล้ว ตัวฉันจะเป็นยังไง ดั่งคนที่ไม่มีชีวิต ร่างกายมันเหมือนตายสนิท เมื่อได้เห็นเธอจากไป หัวใจฉันทรมาน เหลือเพียงรูปปั้นที่ทิ้งเอาไว้ให้คนได้รู้ ที่คือใจกูที่มอบให้เขาตราบนานเท่านั้น ถึงจะไม่ใช่คู่เธอ แต่รักเธอไปยันวิญญาณ ฝากไว้ให้ลูกหลาน ฝากไว้ชั่วลูกชั่วหลาน ว่ารักเดียว