ไม่รักเธอเลย

  ทอมมี่ สิทธิโชค   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่รักเธอเลย Tommy Sittichok ทอมมี่ สิทธิโชค

F | F |C | C |A# | A# |C | C |

แปลFกจริง ๆ เจอเธอที่เดิมCบ่อย ๆเปล่าเลยไม่ได้A#ดักคอย บังเอิCญจริง ๆแปลFกจังเลย ทำไมไม่เคยCจะชินมันเหมือนหูไม่A#ได้ยินเพียงแค่เธอยิ้มมFา..แค่ครั้งเดีCยว

ไม่ได้A#ตามดูรูปในไอจีแค่มืAmอไปโดนหัวใจบางทีแมวกดA#โดนมั้งเดี๋ยวต่อจากนี้จะล็อคจCอ..

เปล่าเลยไม่เคยไปรักA#เธอเลยเวลาเหงาไม่คิดถึงAmเธอเลยตอนD7หลับฝันไม่ฝันถึงGmเธอเลยเป็นCแค่คนทั่วไปF..ก็เท่านั้F7

ตอนดูรูปเธอก็ไม่ยิ้A#ม ไม่เคยเจอวันนั้นใจไม่สั่Amน ไม่เลยใคD7รแอบมองไม่มีGm ไม่เลยไม่Cเคยเลยจริง ๆF

ต้อFงทำไงฝาก ใครที่เซียนบCอกหน่อยช่วยทำให้เลิกA#เหม่อลอยเลิกคอยคิดถึงเธCอแค่ข้างเดียว

* | ** | *** |

A# | A# |Am | D7 |Gm | C |F | F7 |

** | *** |คอร์ดเพลง ไม่รักเธอเลย Tommy Sittichok ทอมมี่ สิทธิโชค

เนื้อเพลง ไม่รักเธอเลย Tommy Sittichok ทอมมี่ สิทธิโชค แปลกจริงๆเจอเธอที่เดิมบ่อยๆเปล่าเลยไม่ได้ดักคอย บังเอิญจริงๆแปลกจังเลย ทำไมไม่เคยจะชิน มันเหมือนหูไม่ได้ยิน เพียงแค่เธอยิ้มมา แค่ครั้งเดียว ไม่ได้ตามดูรูปในไอจี แค่มือไปโดนหัวใจบางที แมวกดโดนมั้ง เดี๋ยวต่อจากนี้จะล็อคจอ เปล่าเลยไม่เคยไปรักเธอเลย เวลาเหงาไม่คิดถึงเธอเลย ตอนหลับฝันไม่ฝันถึงเธอเลย เป็นแค่คนทั่วไป ก็เท่านั้น ตอนดูรูปเธอก็ไม่ยิ้ม ไม่เคย เจอวันนั้นใจไม่สั่น ไม่เลย ใครแอบมองไม่มี ไม่เลย ไม่เคยเลยจริงๆ ต้องทำไงฝาก ใครที่เซียนบอกหน่อย ช่วยทำให้เลิกเหม่อลอย เลิกคอยคิดถึงเธอแค่ข้างเดียว


ติดตามชม Music Video เพลง ไม่รักเธอเลย จาก ทอมมี่ สิทธิโชค (Tommy Sittichok) ได้ทาง YouTube ช่อง Neon Music วันที่ 8 กรกฎาคม เวลา 21:00 น. Official MV will be released on Neon Music channel on July 8th at 9.00 pm.