ราชาสามช่า

 วงซูซู เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ราชาสามช่า วงซูซู
เนื้อร้อง/ทำนอง: ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อกลาง, ระพินทร์ พุฒิชาติสังกัดค่าย: Rose Media & Entertainment (โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์)

D | Bm |D | Bm |Bm | A |

บ้านเกิDดจังหวัดสุพรBmรณฯยืนยัBmนมือถือกีต้าDร์แอ๊ดบาAว ไม่ใช่แอ๊ดธรรมดEmแอ๊ดบาAว ไม่ใช่แอ๊ดธรรมดEmตำแหน่งราชAาสามช่าไทยแลBmนด์

ร้อDงบรรเลAง.. เป็นเพลEmงฉ่อยเพื่อชีวิDคิBmดถึงคนจEmน อดทAน อดอยาก ปากหมอDBmณิพก พเนDจร..  ราEmชาเงินผ่อBmน..ลุงDขี้เมานอนตาBmย..ใต้สะพาDน..

ภาDคภูมิใจA ของไทยEmส่งขายต่างแดDเมBmดอินไทยแลนEmด์ แฟน  ๆA  ต่างร้องเรียกหDมัBmนไม่ป๊อบปูล่าDร์ช่างมัน ยืนEmยันสามช่Bmอยู่Dที่ความเนื้อหBmา ข้าสะใจD

พี่หงาก็โBmม้ จารย์เผือกก็มDพงษ์เทพก็มBmา กระผมก็มDตัวจริงสามช่Emา แอ๊ดคาAราบาD

D | Bm |D | D |
D | Bm |D | D |
Em A | D | A |

รัDกพงไพAร สู้ตาEmยสืบเจตนDท้BmวงมะริกEmา อย่ามAากดหัวคนไทD

BmอคืนทับหลังนาDรายณ์ ปEmระชามติBmเป็Dนด่านหน้าแนวรBmบเสียงเพลD

ไทDย ต้องเป็นไทAย ประชEmาธิปไตยเจ้าขDBmอทวงคืนมEmา ร่วมมวAลประชาชนไทD

สาBmมช่านี้แหละตัวDจริง ยิEmงตรงหัวใBmแบDบไทย ๆ แท้ ๆBm เนื้อ ๆ จริง ๆD

พี่หงาก็โBmม้ จารย์เผือกก็มDพงษ์เทพก็มBmา กระผมก็มDตัวจริงสามช่Emา แอ๊ดคาAราบาD

Dาชาสามช่Dใครบอกว่าบ้Dา สามช่าช่างมัBmน (ไม่บ้าหรอก)ร้องเพลEmงร้องได้ทุกวัBmน (ร้องเข้าไป)ร้องเพลEmงร้องได้ทุกวัBmจากใจของฉัEmน เพื่อควาAมเป็นธรDรม

(ร้องบ้างซิ ร้องบ้างซิ)

** |คอร์ดเพลง ราชาสามช่า วงซูซู

เนื้อเพลง ราชาสามช่า วงซูซู บ้านเกิดจังหวัดสุพรรณฯ ยืนยันมือถือกีต้าร์ แอ๊ดบาว ไม่ใช่แอ๊ดธรรมดา แอ๊ดบาว ไม่ใช่แอ๊ดธรรมดา ตำแหน่งราชาสามช่าไทยแลนด์ ร้องบรรเลง เป็นเพลงฉ่อยเพื่อชีวิต คิดถึงคนจน อดทน อดอยาก ปากหมอง วณิพก พเนจร ราชาเงินผ่อน ลุงขี้เมานอนตาย ใต้สะพาน ภาคภูมิใจ ของไทยส่งขายต่างแดน เมดอินไทยแลนด์ แฟนๆ ต่างร้องเรียกหา มันไม่ป๊อบปูล่าร์ช่างมัน ยืนยันสามช่า อยู่ที่ความเนื้อหา ข้าสะใจ พี่หงาก็โม้ จารย์เผือกก็มา พงษ์เทพก็มา กระผมก็มา ตัวจริงสามช่า แอ๊ดคาราบาว รักพงไพร สู้ตายสืบเจตนา ท้วงมะริกา อย่ามากดหัวคนไทย ขอคืนทับหลังนารายณ์ ประชามติ เป็นด่านหน้าแนวรบเสียงเพลง ไทย ต้องเป็นไทย ประชาธิปไตยเจ้าขา ขอทวงคืนมา ร่วมมวลประชาชนไทย สามช่านี้แหละตัวจริง ยิงตรงหัวใจ แบบไทยๆแท้ๆเนื้อๆจริงๆ พี่หงาก็โม้ จารย์เผือกก็มา พงษ์เทพก็มา กระผมก็มา ตัวจริงสามช่า แอ๊ดคาราบาว ราชาสามช่า ใครบอกว่าบ้า สามช่าช่างมัน (ไม่บ้าหรอก) ร้องเพลงร้องได้ทุกวัน (ร้องเข้าไป) ร้องเพลงร้องได้ทุกวัน จากใจของฉัน เพื่อความเป็นธรรม (ร้องบ้างซิ ร้องบ้างซิ)