สาวมอญแม่เหมย

 วงซูซู เพื่อชีวิต เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สาวมอญแม่เหมย วงซูซู
เนื้อร้อง/ทำนอง: ระพินทร์ พุฒิชาติสังกัดค่าย: Rose Media & Entertainment (โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์)

F | F |F | Dm |
F | F |F | F |

เกิFด กับดิน กับน้ำDmฝั่Fงลำเจ้าพระยC7แดนดิDmน..ที่มีมนต์ตรFดอกไม้บูชGmา หน้าวันสงกราC7นต์

ปรFะเพณีแต่เก่FสาA#วเลือดเนื้อชาวมอFตายาA#ยนั้นเคยพร่ำสอนFขยันเหมือนมอC7ญ ช่างเป็นสุขใF

 F  ปั้นหม้อดินและหม้อไห   ปั้นหมอดินและหม้อไห   รัCก.. สาA#ว.. มอAmญ.. คGmน..  C

ปาFก ที่เรียว และยิ้Dmอิ่Fมดังหน้าพระราC7ดูดีDm น้องนางคนงาFเมื่อเห็น เมื่อยาGmม เธอเอ่ยวาจC7

Fก เอวบาง ร่างเปรีFยวเกี่A#ยวภาษาหัวFใจความจริA#ง ไม่ต้องอายใคFฉันรักทรามวัC7ย น้องนางบ้านมอF

สาวมอญแม่เหมA#ย..อยากเป็นเขยบ้านมอF | A#ญ..พักหัวใจไว้ก่อFน พักหัวใจพี่ชาC7ไม่อายไม่อาย นะสาวมอญคนงาFแม่เหมย นะ แม่เหมย

F | Dm |F | C |Dm | F |Gm | C |

F | Dm |F | C |Dm | F |Gm C7 | F |

** |

ปั้Fน หม้อดิน หม้อไDmให้Fใครเชิญซื้อหC7ดีจริDmงนะจ๊ะพี่จ๋Fไม่ซื้อไม่ว่Gmา แต่อยากให้อุดหนุC7

หม้อไFหที่ได้ประสFอบA#เนียนเนื้อละมุFได้เห็A#นว่านับเป็นบุFให้ฉันลงทุC7น นะแม่คุณสาวFมอญ

 F  ปั้นหม้อดินและหม้อไห   ปั้นหมอดินและหม้อไห   รัCก.. สาA#ว.. มอAmญ.. คGmน.. งาFม..คอร์ดเพลง สาวมอญแม่เหมย วงซูซู

เนื้อเพลง สาวมอญแม่เหมย วงซูซู เกิด กับดิน กับน้ำ ฝั่งลำเจ้าพระยา แดนดิน ที่มีมนต์ตรา ดอกไม้บูชา หน้าวันสงกรานต์ ประเพณีแต่เก่า สาวเลือดเนื้อชาวมอญ ตายายนั้นเคยพร่ำสอน ขยันเหมือนมอญ ช่างเป็นสุขใจ ปั้นหม้อดินและหม้อไห ปั้นหมอดินและหม้อไห รัก สาว มอญ คน ปาก ที่เรียว และยิ้ม อิ่มดังหน้าพระราม ดูดี น้องนางคนงาม เมื่อเห็น เมื่อยาม เธอเอ่ยวาจา อก เอวบาง ร่างเปรียว เกี่ยวภาษาหัวใจ ความจริง ไม่ต้องอายใคร ฉันรักทรามวัย น้องนางบ้านมอญ สาวมอญแม่เหมย อยากเป็นเขยบ้านมอญ พักหัวใจไว้ก่อน พักหัวใจพี่ชาย ไม่อายไม่อาย นะสาวมอญคนงาม แม่เหมย นะ แม่เหมย ปั้น หม้อดิน หม้อไห ให้ใครเชิญซื้อหา ดีจริงนะจ๊ะพี่จ๋า ไม่ซื้อไม่ว่า แต่อยากให้อุดหนุน หม้อไหที่ได้ประสบ อบเนียนเนื้อละมุน ได้เห็นว่านับเป็นบุญ ให้ฉันลงทุน นะแม่คุณสาวมอญ ปั้นหม้อดินและหม้อไห ปั้นหมอดินและหม้อไห รัก สาว มอญ คน งาม