สวรรค์ไม่แฟร์

 ฺBad Guys สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สวรรค์ไม่แฟร์ ฺBad Guys แบดกาย

F | F |Cm | Cm |
F | F |Cm | Cm |

หลับFตาเถิดที่รัก.. หลับให้CmสบายจากกันตรงFนี้.. เธอไCmม่กลับมา..แต่ใGmจเธอห่Dmวง  เธGmอยังหวงCคนรักเธF

วิญญาFณเธอนั้น.. ยังคอCmยเฝ้าอยู่ฉันรู้F.. เธออยู่Cmไม่ไกลเธอไม่Gmยอมห่าDmง   เธGmอเฝ้าไว้CคนรักเธF

อยากจะหอA#มแก้มเธCออีกครั้FอยากจะกอA#ดเธอไว้Cให้Fนานให้ความรัA#กของเรCา ซาบซึAmมไหลผ่าDmโอ้สวรGmรค์.. ทำไมไม่แ(C) (F)ฟร์

F | F |Cm | Cm |
F | F |Cm | Cm |

เป็นเวFร เป็นกรรม.. หรือบุญเราไม่พCmอ..หรือบาFปใดหนอ.. ทำฉันตาCmยทั้งเป็นตัGmวยังอDmยู่    ใGmจฉันตาCยตามเธFอ..

ลาก่Fอนที่รัก.. หลับให้Cmสบาย..ลาก่อFนชาตินี้.. พบกันชาCmติต่อไปใจฉัGmนยังห่DmวงกลัGmวเธอจะร้อCนกลางเปลวไฟF..

* |

F | F |Cm | Cm |
F | F |Cm | Cm |

** | *** | * |คอร์ดเพลง สวรรค์ไม่แฟร์ ฺBad Guys แบดกาย

เนื้อเพลง สวรรค์ไม่แฟร์ ฺBadGuys หลับตาเถิดที่รัก หลับให้สบาย จากกันตรงนี้ เธอไม่กลับมา แต่ใจเธอห่วง เธอยังหวงคนรักเธอ วิญญาณเธอนั้น ยังคอยเฝ้าอยู่ ฉันรู้ เธออยู่ไม่ไกล เธอไม่ยอมห่าง เธอเฝ้าไว้คนรักเธอ อยากจะหอมแก้มเธออีกครั้ง อยากจะกอดเธอไว้ให้นาน ให้ความรักของเรา ซาบซึมไหลผ่าน โอ้สวรรค์ ทำไมไม่แฟร์ เป็นเวร เป็นกรรม หรือบุญเราไม่พอ หรือบาปใดหนอ ทำฉันตายทั้งเป็น ตัวยังอยู่ ใจฉันตายตามเธอ ลาก่อนที่รัก หลับให้สบาย ลาก่อนชาตินี้ พบกันชาติต่อไป ใจฉันยังห่วง กลัวเธอจะร้อนกลางเปลวไฟ โอ้สวรรค์ไม่แฟร์