แค่ไหน แค่นั้น

 Boy Imagine อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่ไหน แค่นั้น Boy Imagine (บอย อิมเมจิ้น)

Cm | G# |D# | A# |
Cm | G# |D# | A# |

นาฬิกCmา..ร้องบอก เวลG#าก็เตือนบอกว่าถึงD#เวลาที่ต้องไปA#หมดเวลCmา แล้วมันคอยบอกหมดเวลG#าแล้วเตือนตลอดเสียงคุณคD#รู..ลอยเตือนย้ำมาA#แต่ไกล

พอแค่นั้Cmน..ทุกคG#น..หมดเวลD#า วางปากกาแล้วเดินขึ้นมA#าคืน Answer Sheet

แล้วฉันก็ขอCmอีกหน่อย แล้วฉันก็ขอG#อีกหน่อยคุณครูชายตD#ามองมา ส่งสายตA#า อย่าทำอย่างงั้นบางทีบางครั้Cmงต้องหยุดบางทีบางครั้G#งต้องหยุดบางทีบางคราD#วเราต้องเข้าใจในเงื่อนไขA#ของเวลา

ทุกCmคน..เราเหมือนG#กันบางทีไม่มีD#เวลามากพอจะทำทุกอย่างใA#ห้มันดีทุกCmคน..เราเหมือนG#กันเราไม่ได้มีD#เวลาที่มากพอA#จะทำ

ถึงแม้มันยาCmกจะทำใจ ถึงแม้ไม่ง่ายG#จะทำใจที่บอกว่าได้D#แค่ไหน ก็แค่นั้นA#ละกันถึงแม้มันยาCmกจะทำใจ แต่มันก็ต้องทำG#ใจก็ครูบอกได้D#แค่ไหน ก็แค่นั้A#น..

หมดเวลCmา วางปากกG#หมดเวลD#า เดินออกมA#า โว้ โอหมดเวลCmา วางปากกG#หมดเวลD#า เดินออกมA#า โว้ โอ

Cm | G# |D# | A# |
Cm | G# |D# | A# | A# |

พอเติบโตCmขึ้นมา โจทย์ปัญหG#ามันก็เปลี่ยนฉันย้อนคิดD#ถึงคำเดิม ๆ แต่ยังใช้A# ได้เหมือนกันเสียงครูCmที่เคยได้บอก เสียงG#ที่เคยได้บอกเป็นเสียงคุณครูD#กับคำเดิม ๆ ที่คอยย้ำซ้ำA# ๆ

ว่าควาCmมรัก.. ก็เหมือนA#กันหมดเวลD#า เดินออกมาแล้วเช็ดน้ำตาA#มองเขาเดินไป

* | ** | *** | *** | **** |คอร์ดเพลง แค่ไหน แค่นั้น Boy Imagine (บอย อิมเมจิ้น)

เนื้อเพลง แค่ไหน แค่นั้น Boy Imagine (บอย อิมเมจิ้น) นาฬิกา ร้องบอก เวลาก็เตือนบอก ว่าถึงเวลาที่ต้องไป หมดเวลา แล้วมันคอยบอก หมดเวลาแล้วเตือนตลอด เสียงคุณครู ลอยเตือนย้ำมาแต่ไกล พอแค่นั้น ทุกคน หมดเวลา วางปากกา แล้วเดินขึ้นมาคืน Answer Sheet แล้วฉันก็ขออีกหน่อย แล้วฉันก็ขออีกหน่อย คุณครูชายตามองมา ส่งสายตา อย่าทำอย่างงั้น บางทีบางครั้งต้องหยุด บางทีบางครั้งต้องหยุด บางทีบางคราวเราต้องเข้าใจในเงื่อนไขของเวลา ทุกคน เราเหมือนกัน บางทีไม่มีเวลามากพอจะทำทุกอย่างให้มันดี ทุกคน เราเหมือนกัน เราไม่ได้มีเวลาที่มากพอจะทำ ถึงแม้มันยากจะทำใจ ถึงแม้ไม่ง่ายจะทำใจ ที่บอกว่าได้แค่ไหน ก็แค่นั้นละกัน ถึงแม้มันยากจะทำใจ แต่มันก็ต้องทำใจ ก็ครูบอกได้แค่ไหน ก็แค่นั้น หมดเวลา วางปากกา หมดเวลา เดินออกมา โว้ โอ หมดเวลา วางปากกา หมดเวลา เดินออกมา โว้ โอ พอเติบโตขึ้นมา โจทย์ปัญหามันก็เปลี่ยน ฉันย้อนคิดถึงคำเดิมๆแต่ยังใช้ ได้เหมือนกัน เสียงครูที่เคยได้บอก เสียงที่เคยได้บอก เป็นเสียงคุณครูกับคำเดิมๆที่คอยย้ำซ้ำๆ ว่าความรัก ก็เหมือนกัน หมดเวลา เดินออกมา แล้วเช็ดน้ำตามองเขาเดินไป