ความรัก ความงาม

 Boy Imagine อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ความรักความงาม Boy Imagine (บอย อิมเมจิ้น)

D | Bm |G A | D |
D | Bm |G A | D | A |

หากโลกนี้Dไม่มีเรา ๆ ที่ตั้Bmงอยู่ความน่าGเกลียด ความงดงาAมจะมีไหDหากเราDไม่มีสายตBmาที่มองท้องฟ้Gาและท้องทะเลAจะเป็นเช่นDไร   A

เมื่อท้อDงฟ้า..ที่เรามองเป็นสีBmครามแต่คราGมจะเป็นสีของมัAนจริง ๆ ไหDหรือเกิดDจากเพียงระยะทางที่มันแสนBmไกลแล้วเราGมองจากตรงนี้Aด้วยสายตD

แล้วฉันก็มอBmง..มันอย่าF#mงนั้นความคิดGพลันจมไปในAความหมาDแล้วฉันก็มอBmง..มันอีกF#mครั้งความรักGในใจเรายังไม่คล้Aาย(กัน)

อย่างสายGรุ้งนั้นมันก็มีAความงามอย่างสายDรุ้งท้องGทะเลนั้นมันก็มีAความงามอย่างทDะเลแต่ความGงดงามนั้นAไซร้มันอยู่ที่ใคDรเป็นคA/C#นผู้มองBmอยู่เหมือนอย่างกับคุGณ ที่สวยได้อย่างนั้Aน..เพราะมีฉันมองDอยู่ .G A | D | A.

ใช่ไหDม เป็นตัวA/C#ของเราเท่านั้นเข้าใจBmมันไปเองใช่ไหDม คือใจA/C#ของเราเท่านั้นวาดมัBmนขึ้นมาเองสายGรุ้ง ท้องAฟ้าถ้าไม่มีตDาของเรA/C#าเข้าไBmป..สัมผัสกับมันG | A..

ท้องทะเลDได้ปรากฏอยู่ตรงBmหน้าที่แท้Gมันมีอยู่Aจริง ๆD ไหมหรือมันDเป็นเพียงอาการที่เรามีสาBmยตาที่มองอยู่สิ่งนั้Gนจึงเป็นสิ่งนั้Aนขึ้นจริง D A

เหมือนสาDยรุ้ง..ที่เรามองBmอยู่เมื่อหายGไปความงดงาAมอยู่ที่ไหDนางเอDกสวย แต่เมื่อละครBmจบอวสานGและความงดงาAมอยู่ที่ใดD

* | ** |

ที่คุณGสวยได้อย่างนั้Aน..เพราะมีฉันมองDอยู่     A

D |คอร์ดเพลง ความรักความงาม Boy Imagine (บอย อิมเมจิ้น)

เนื้อเพลง ความรักความงาม Boy Imagine (บอย อิมเมจิ้น) หากโลกนี้ไม่มีเราๆที่ตั้งอยู่ ความน่าเกลียด ความงดงามจะมีไหม หากเราไม่มีสายตาที่มอง ท้องฟ้าและท้องทะเลจะเป็นเช่นไร เมื่อท้องฟ้า ที่เรามองเป็นสีคราม แต่ครามจะเป็นสีของมันจริงๆไหม หรือเกิดจากเพียงระยะทางที่มันแสนไกล แล้วเรามองจากตรงนี้ด้วยสายตา แล้วฉันก็มอง มันอย่างนั้น ความคิดพลันจมไปในความหมาย แล้วฉันก็มอง มันอีกครั้ง ความรักในใจเรายังไม่คล้าย(กัน) อย่างสายรุ้งนั้น มันก็มีความงามอย่างสายรุ้ง ท้องทะเลนั้นมันก็มีความงามอย่างทะเล แต่ความงดงามนั้นไซร้ มันอยู่ที่ใครเป็นคนผู้มองอยู่ เหมือนอย่างกับคุณ ที่สวยได้อย่างนั้น เพราะมีฉันมองอยู่ ใช่ไหม เป็นตัวของเราเท่านั้นเข้าใจมันไปเอง ใช่ไหม คือใจของเราเท่านั้นวาดมันขึ้นมาเอง สายรุ้ง ท้องฟ้า ถ้าไม่มีตาของเราเข้าไป สัมผัสกับมัน ท้องทะเลได้ปรากฏอยู่ตรงหน้า ที่แท้มันมีอยู่จริงๆไหม หรือมันเป็นเพียงอาการที่เรามีสายตาที่มองอยู่ สิ่งนั้นจึงเป็นสิ่งนั้นขึ้นจริงๆ เหมือนสายรุ้ง ที่เรามองอยู่ เมื่อหายไปความงดงามอยู่ที่ไหน นางเอกสวย แต่เมื่อละครจบ อวสานและความงดงามอยู่ที่ใด ที่คุณสวยได้อย่างนั้น เพราะมีฉันมองอยู่