คนล่าฝัน

 คาราบาว เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนล่าฝัน แอ๊ด คาราบาว

E F#m | D E |
E F#m | D E |
E F#m | E/G A |

แสงตะวันAเพิ่งจะโผ่ลพ้นขอบDฟ้ามีเวลาAให้คนเราอีกมากมาEพาชีวิตAก้าวไปสู่ยังจุดDหมายถึงเสี่ยงเป็Aน เสี่ยงตาEย ก็น่าลอA

มองดูฟ้Aา ฝูงนกกาเที่ยวหาDกินไปยังถิ่นAแดนไกลสุดสายตEเหมือนย้ำเตือนAว่าชีวิตล้วนเกิดDมา..แสวงหAา ต่อสู้E และดิ้นรA

โอ้ชีวิAตมีอะไรตั้งเยอDะแยะมี เกิด แก่A เจ็บ ตาย คล้าย ๆ กัDแต่สิ่งที่Aมีไม่เหมือนคือความDฝันอยู่ที่ใคAรจะล่ามัEนให้อยู่มืA

คนเป็นคAน ย่อมปะปนด้วยชั่วDดีในศักดิ์ศรีA มีทั้งจน และร่ำEรวยมีความรัAกเป็นเรื่องราวอันสดDสวยความผิดหวัAงเป็นแค่เรื่EองธรรมดA

ฟ้าเบื้องบAน น้ำเบื้องล่าง ดินขวางDหน้าข้ามไปเถิAด ไขว่คว้าความใฝ่ฝัEมีชีวิAตเกิดมาแค่..ครั้งDเดียวเท่านั้นอย่าปล่อยมัAนซังกะตาEยไปวันA ๆ

*** |

E F#m | D E |
E F#m | D E |
E F#m | E/G A |

แม้ในข้างAคืนเดือนดาวอันมืดDมิดยังมีสิทAธิ์คิดฝันอันเฉิดฉาEดุจแสงเทีAยนนำทางสว่างไDกลดุจหิ่งห้อAยพร่างพราEยในค่ำคืA

ยืนเดียวดาAยในความกลัว หลอกตัวDเองเท่ากับเร่งAรัดไปสู่ความล้มEเหลวยังมิทันAได้ลงมือทำดีDเลวกลับถูกเปลวAไฟความกลัEวเผาตัวAตน

*** |

แผ่นฟ้ากว้Aาง เขาสูงใหญ่ยังเคยDข้ามฝันงดงาAม ถามหน่อย เคยข้ามEไหมไปยังฝั่งAที่ตั้งฝันอันแสนDไกลแต่สุดท้าAยก็ได้ฝันEนั้นมาครอA

ลองดูเลAย เกิดมาเป็นคนล่าDฝันมีรางวัAลฝันใฝ่ให้ใฝ่ฝัEมีชีวิตAเกิดมาแค่..ครั้งDเดียวเท่านั้นอย่าปล่อยมัAนซังกะตาEยไปวันA ๆ

*** | *** |

E F#m | D E |
E F#m | D E |
E F#m | E/G A |

* | ** | *** | *** |

E F#m | D E |
E F#m | D E |
E F#m | E/G A |คอร์ดเพลง คนล่าฝัน แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง คนล่าฝัน แอ๊ด คาราบาว แสงตะวันเพิ่งจะโผ่ลพ้นขอบฟ้า มีเวลาให้คนเราอีกมากมาย พาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมาย ถึงเสี่ยงเป็น เสี่ยงตาย ก็น่าลอง มองดูฟ้า ฝูงนกกาเที่ยวหากิน ไปยังถิ่นแดนไกลสุดสายตา เหมือนย้ำเตือนว่าชีวิตล้วนเกิดมา แสวงหา ต่อสู้ และดิ้นรน โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ มี เกิด แก่ เจ็บ ตาย คล้ายๆกัน แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ คนเป็นคน ย่อมปะปนด้วยชั่วดี ในศักดิ์ศรี มีทั้งจน และร่ำรวย มีความรักเป็นเรื่องราวอันสดสวย ความผิดหวังเป็นแค่เรื่องธรรมดา ฟ้าเบื้องบน น้ำเบื้องล่าง ดินขวางหน้า ข้ามไปเถิด ไขว่คว้าความใฝ่ฝัน มีชีวิตเกิดมาแค่ ครั้งเดียวเท่านั้น อย่าปล่อยมันซังกะตายไปวันๆ แม้ในข้างคืนเดือนดาวอันมืดมิด ยังมีสิทธิ์คิดฝันอันเฉิดฉาย ดุจแสงเทียนนำทางสว่างไกล ดุจหิ่งห้อยพร่างพรายในค่ำคืน ยืนเดียวดายในความกลัว หลอกตัวเอง เท่ากับเร่งรัดไปสู่ความล้มเหลว ยังมิทันได้ลงมือทำดีเลว กลับถูกเปลวไฟความกลัวเผาตัวตน แผ่นฟ้ากว้าง เขาสูงใหญ่ยังเคยข้าม ฝันงดงาม ถามหน่อย เคยข้ามไหม ไปยังฝั่งที่ตั้งฝันอันแสนไกล แต่สุดท้ายก็ได้ฝันนั้นมาครอง ลองดูเลย เกิดมาเป็นคนล่าฝัน มีรางวัลฝันใฝ่ให้ใฝ่ฝัน มีชีวิตเกิดมาแค่ ครั้งเดียวเท่านั้น อย่าปล่อยมันซังกะตายไปวันๆ