หลวงพ่อคูณ

 คาราบาว เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หลวงพ่อคูณ แอ๊ด คาราบาว

Am | Am |Am | Am |
C | C |C | Am |

เมตตAmา มหามงคลแด่สาธุชAmน ศิษย์หลวงพ่อคูCหลั่งไหDmลกันมาทำบุญรับพรหลวงพ่อคูณ ขอให้รวย ให้รวAm

รับแจAmกวัตถุมงคลแล้วประพรมน้ำมนAmต์ สาธุชนพระช่วCเดินสาDmยปลอดภัยไปได้สวยค้าขายร่ำรวGย ดังถูกหวยเบอร์ใหAmญ่

เพี้Emยง หลวAmงพ่อคูณ ช่วยคุ้ม ช่วยคุ้มอุ้มGเอาไปแEmช่น้ำมนAmต์

Am | Am |Am | Am |
C | C |C | Am |

ลูกศิAmษย์ ลูกหา มากมีทั้งรัฐมนตAmรี ส.ส.ก็มากมาCขอพDmรกันไม่ขาดสายหลวงพ่อบอกไอ้นาDmยอะรุ่นกูให้มึAm

นักมวAmย นักเลง นักเล่นดาราดวงเด่Amน ศรัทธาจนน่าทึ่Cหลวงพ่อคูDmณรุ่นกูให้มึงก็แล้วแต่พวกมึGงจะนึกถึงชั่วดีAm

ชั่ว ดีDm อยู่ในกะโหAmลกมาเขก โป๊ก โป๊Cก จำไว้ให้ดีAmชั่ว ดีDm อยู่ในกะโหAmลกมาเขก โป๊ก โป๊Cก จำไว้ให้ดีAmเข้ามAmา พวกรัฐมนตรีส.ส.ตัวดีG กูจะให้พAm

ไปนั่Amง อยู่ในสภาอย่าให้เขาด่Amา จงพึงสังวCแขวนพDmระ เป็นอุทาหรณ์ประชาชนเดือดร้อGน เขาจึงเดินขบวAm

Am | Am |Am | C |
Dm | Dm |Dm | Am |

* | ** |

อนิจจัAmงวัฏสังขาราลาภยศ ศรัทธAmา ย่อมมีผันผวCการเมืDmองย่อมมีตีรวนอย่ารวมหัวตีปรวDmน แหกตาประชาชAm

หลวงพ่Amอท่านเบื่อจะตายสร้างรุ่นสุดท้Amาย รุ่นแช่น้ำมนCต์ถ้าจะให้ขลัDmง มีประสิทธิผลต้องเตะตูดทีละคGน ไล่เสนียดจัญไAm

Am | Am |Am | Am |
C | C |C | Am |

Am | Am |Am | Am |
C | C |C | Am |คอร์ดเพลง หลวงพ่อคูณ แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง หลวงพ่อคูณ แอ๊ด คาราบาว เมตตา มหามงคล แด่สาธุชน ศิษย์หลวงพ่อคูณ หลั่งไหลกันมาทำบุญ รับพรหลวงพ่อคูณ ขอให้รวย ให้รวย รับแจกวัตถุมงคล แล้วประพรมน้ำมนต์ สาธุชนพระช่วย เดินสายปลอดภัยไปได้สวย ค้าขายร่ำรวย ดังถูกหวยเบอร์ใหญ่ เพี้ยง หลวงพ่อคูณ ช่วยคุ้ม ช่วยคุ้ม อุ้มเอาไปแช่น้ำมนต์ ลูกศิษย์ ลูกหา มากมี ทั้งรัฐมนตรี ส ส ก็มากมาย ขอพรกันไม่ขาดสาย หลวงพ่อบอกไอ้นายอะรุ่นกูให้มึง นักมวย นักเลง นักเล่น ดาราดวงเด่น ศรัทธาจนน่าทึ่ง หลวงพ่อคูณรุ่นกูให้มึง ก็แล้วแต่พวกมึงจะนึกถึงชั่วดี ชั่ว ดี อยู่ในกะโหลก มาเขก โป๊ก โป๊ก จำไว้ให้ดี ชั่ว ดี อยู่ในกะโหลก มาเขก โป๊ก โป๊ก จำไว้ให้ดี เข้ามา พวกรัฐมนตรี ส ส ตัวดี กูจะให้พร ไปนั่ง อยู่ในสภา อย่าให้เขาด่า จงพึงสังวร แขวนพระ เป็นอุทาหรณ์ ประชาชนเดือดร้อน เขาจึงเดินขบวน อนิจจังวัฏสังขารา ลาภยศ ศรัทธา ย่อมมีผันผวน การเมืองย่อมมีตีรวน อย่ารวมหัวตีปรวน แหกตาประชาชน หลวงพ่อท่านเบื่อจะตาย สร้างรุ่นสุดท้าย รุ่นแช่น้ำมนต์ ถ้าจะให้ขลัง มีประสิทธิผล ต้องเตะตูดทีละคน ไล่เสนียดจัญไร