วณิพก

 คาราบาว เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วณิพก แอ๊ด คาราบาว

Dm | Dm |C | Dm |
Dm | Dm |C | Dm |

เมื่อดวงตDmาของฉันมันมืดมิDmแต่ชีวิCตฉันยังไม่มืดลDmแม้ความรัDmกยังเคยมีมั่นคDmจะร้างไกCล ไม่หวนกลับคืนมDm

ออกยํ่าไปA#บนทางที่หิวโซมิรู้คืCน รู้วัน เวลDmขอเศษเงิGmน เศษทานผู้ผ่านมGmเพียงเมตตGmาฉันบ้าCง...เป็นครั้งคราว

Dm | Dm |C | Dm |
Dm | Dm |C | Dm |

อยู่ในโลDmกความมืดอันลึกลัDmคงสดัCบรับได้แต่สําเนีDmยงจะมองหDmา มองเห็น ก็เป็นเพีDmยงในความฝัCนยามฉันล้มตัวนอDm

พอตื่นมA#าพานพบกับความหมาA#ยังหายใจC เนื้อตัวยังผ่าวร้อDmยังมีหวัGmงเห็นดวงตะวันรอGmจะมัวนอGmนนิ่งเฉCย.. อยู่ทําไDm

จึงมาเA# A7ป็น..      วณิพกพเนDmจรเที่ยวเร่ร่A# A7อน..      ร้องเพลงแลกเศษเงิDmที่เหลือกิDmน เหลือเก็บ เป็นส่วนเกิGmจะนําเงิGmนสะสCม.. รักษาดวงตDm

Dm | Dm |C | Dm |
Dm | Dm |C | Dm |

A# | F |C | Dm |
A# | F | C |Dm | Dm |

** |

Dm | Dm |C | Dm |
Dm | Dm |C | Dm |

หากฉันเป็DmนตัวแทนความมืดมิDmขอชดใช้Cชีวิตที่เกิดมDmเพื่อทดแทDmนทุกท่านที่เมตตDmด้วยนําพCาเสียงเพลงสู่ผู้ฟัDm

เป็นบทเพลA#งโลกมืดและความหมA#ายจะกู่ก้อCงร้องไปไม่หยุดยั้Dmใครจะว่Dmาร้องเพลงให้ควายฟัGmฉันว่ายัCงมีคนที่เข้าใDm

ใครจะว่Dmาร้องเพลงให้ควายฟัGmฉันว่ายัCงมีคนที่เข้าใDm

ใครจะว่Dmาร้องเพลงให้ควายฟัGmฉันว่ายัGmงมีคนC.. ที่เข้าใFจ..

Dm | Dm | C | Dm | ( x2 ) | ( Fade Out )คอร์ดเพลง วณิพก แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง วณิพก แอ๊ด คาราบาว เมื่อดวงตาของฉันมันมืดมิด แต่ชีวิตฉันยังไม่มืดลง แม้ความรักยังเคยมีมั่นคง จะร้างไกล ไม่หวนกลับคืนมา ออกยํ่าไปบนทางที่หิวโซ มิรู้คืน รู้วัน เวลา ขอเศษเงิน เศษทานผู้ผ่านมา เพียงเมตตาฉันบ้าง เป็นครั้งคราว อยู่ในโลกความมืดอันลึกลับ คงสดับรับได้แต่สําเนียง จะมองหา มองเห็น ก็เป็นเพียง ในความฝันยามฉันล้มตัวนอน พอตื่นมาพานพบกับความหมาย ยังหายใจ เนื้อตัวยังผ่าวร้อน ยังมีหวังเห็นดวงตะวันรอน จะมัวนอนนิ่งเฉย อยู่ทําไม จึงมาเป็น วณิพกพเนจร เที่ยวเร่ร่อน ร้องเพลงแลกเศษเงิน ที่เหลือกิน เหลือเก็บ เป็นส่วนเกิน จะนําเงินสะสม รักษาดวงตา หากฉันเป็นตัวแทนความมืดมิด ขอชดใช้ชีวิตที่เกิดมา เพื่อทดแทนทุกท่านที่เมตตา ด้วยนําพาเสียงเพลงสู่ผู้ฟัง เป็นบทเพลงโลกมืดและความหมาย จะกู่ก้องร้องไปไม่หยุดยั้ง ใครจะว่าร้องเพลงให้ควายฟัง ฉันว่ายังมีคนที่เข้าใจ ใครจะว่าร้องเพลงให้ควายฟัง ฉันว่ายังมีคนที่เข้าใจ ใครจะว่าร้องเพลงให้ควายฟัง ฉันว่ายังมีคน ที่เข้าใจ