เธอยังมีฉัน

 แก้ว ลายทอง เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เธอยังมีฉัน แก้ว ลายทอง
สังกัดค่าย: Rose Media & Entertainment

D | G |D | G |

ขอDเป็นเพียงแค่แสงไฟสว่างงามGในยามมืดมนงาEmมในใจของใครสักคนที่อ่อนแAอ.. และเจ็บร้าDว..

ขอDเป็นเพียงเพื่อนคนหนึ่งปลอบใจGในยามทุกข์เศร้าเป็Emนบทเพลงบรรเลงแผ่วเบากล่อมเธAอ..ให้หลับใหD

ก็อยากGให้เธอจดจำฝังใจในAยามใดเธอสิ้นไร้DพลังยาEmมที่เธออับจนหนทาง อย่Gา อย่าสิ้นหวัAง..เธอยังมีฉั(D)

D | G |

ขอDเป็นเพียงแค่ผืนทรายทอดกายGให้เธอข้ามผ่านข้าEmมพ้นความทุกข์ทนร้าวรานสู่คืนวัAน..อันสดใสD..

ขอDเป็นเพียงเพื่อนเคียงข้างร่วมทางGยามที่เธอหมองไหม้เป็Emนเพื่อนฝันของคนอ่อนไหวเพื่อนใจA..ให้คนเหDงา..

* |

G | D |G | D |
G | F#m Bm |Em F#m G Bm | A |

** | *** | * |คอร์ดเพลง เธอยังมีฉัน แก้ว ลายทอง

เนื้อเพลง เธอยังมีฉัน แก้ว ลายทอง ขอเป็นเพียงแค่แสงไฟ สว่างงามในยามมืดมน งามในใจของใครสักคน ที่อ่อนแอ และเจ็บร้าว ขอเป็นเพียงเพื่อนคนหนึ่ง ปลอบใจในยามทุกข์เศร้า เป็นบทเพลงบรรเลงแผ่วเบา กล่อมเธอ ให้หลับใหล ก็อยากให้เธอจดจำฝังใจ ในยามใดเธอสิ้นไร้พลัง ยามที่เธออับจนหนทาง อย่า อย่าสิ้นหวัง เธอยังมีฉัน ขอเป็นเพียงแค่ผืนทราย ทอดกายให้เธอข้ามผ่าน ข้ามพ้นความทุกข์ทนร้าวราน สู่คืนวัน อันสดใส ขอเป็นเพียงเพื่อนเคียงข้าง ร่วมทางยามที่เธอหมองไหม้ เป็นเพื่อนฝันของคนอ่อนไหว เพื่อนใจ ให้คนเหงา