ขอโทษที่ความคิดถึงของฉันมันไปทำให้เธอรำคาญ

 อินไท อินดี้โฟล์ก คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขอโทษที่ความคิดถึงของฉันมันไปทำให้เธอรำคาญ อินไท
เนื้อร้อง/ทำนอง: แสตมป์อินไทเรียบเรียง: แสตมป์อินไทดนตรี: ฉันทนัทธ์ สุวรรณวงศ์

C | C |F | C |
C | C |F G | C |

ในบางคราCวที่หัวใจ..เกะกะไปCจนเซ้าซี้เธออย่ารำคาญFเลยนะเออ อย่าเอามาใส่Cใจใจร้อนรFน จนไม่แคร์ ลืมดูแลCความรู้สึกเธอไปDmออภัย ใจมันแค่Gคิดถึง

อีกกี่ครั้Cงที่ฉันทำ..เธอผิดหวัCง ต้องนั่งช้ำใจเพียงเพราะควาFมคิดถึงข้างใน..มันเอ่อจนล้Cที่โทรไปFเซ้าซี้เธอ บางทีเผลCออยากเจอเธอร้อนรนจนDmบางหน..มันทำGให้เธอรำคาญCไป

ใจเจ้าเอ๋Dmยไม่รับฟัง เตือนกี่ครั้Cง ไม่จำฝังใจมัวแต่คิFดถึงเธอมากไปG กลัวใจจะช้ำCเพียงอยากคุDmย อยากพบเจอเห็นหน้าเธCอแค่เพียงสักครั้ง..ให้ควาDmมคิดถึงของฉัGนลดลงไปบ้าC

ขอโทษที่คิดถึFง.. ขอโทษที่รบCกวนจนมีบางครั้FงมันกวนมากไปGจนเธอบอบCช้ำ    C7แค่อยากให้เธอรู้F..แค่อยากให้รับฟัCงข้างในของฉันที่มันทำDmโดยไม่ตั้งใจ เพราะความคิดถึGง..(จึงอยากจะพบ(C)เธอ)

C | C |F | C |
C | C |F G | C |F G | C |

* | ** | ** |

ที่โทรถาCมเธออยู่ไหน อยู่กับใคCร กินไรยังเพียงอยากฟัFงเสียงของเธอเท่านั้น เข้าใจCไหมเพราะบางทีFพิมพ์หาเธอไม่ได้ยินCเสียงจากหัวใจเหมือนไม่ชิDmดใกล้ ยิ่งพาGสองใจเราไกลCห่าง

เหมือนไม่ชิDmดใกล้ กลัวพาGสองใจเราไกลCห่าง

C | C |F G | C |คอร์ดเพลง ขอโทษที่ความคิดถึงของฉันมันไปทำให้เธอรำคาญ อินไท

เนื้อเพลง ขอโทษที่ความคิดถึงของฉันมันไปทำให้เธอรำคาญ อินไท ในบางคราวที่หัวใจ เกะกะไปจนเซ้าซี้เธอ อย่ารำคาญเลยนะเออ อย่าเอามาใส่ใจ ใจร้อนรน จนไม่แคร์ ลืมดูแลความรู้สึกเธอไป ขออภัย ใจมันแค่คิดถึง อีกกี่ครั้งที่ฉันทำ เธอผิดหวัง ต้องนั่งช้ำใจ เพียงเพราะความคิดถึงข้างใน มันเอ่อจนล้น ที่โทรไปเซ้าซี้เธอ บางทีเผลออยากเจอเธอร้อนรน จนบางหน มันทำให้เธอรำคาญไป ใจเจ้าเอ๋ยไม่รับฟัง เตือนกี่ครั้ง ไม่จำฝังใจ มัวแต่คิดถึงเธอมากไป กลัวใจจะช้ำ เพียงอยากคุย อยากพบเจอ เห็นหน้าเธอแค่เพียงสักครั้ง ให้ความคิดถึงของฉันลดลงไปบ้าง ขอโทษที่คิดถึง ขอโทษที่รบกวน จนมีบางครั้งมันกวนมากไปจนเธอบอบช้ำ แค่อยากให้เธอรู้ แค่อยากให้รับฟังข้างในของฉัน ที่มันทำโดยไม่ตั้งใจ เพราะความคิดถึง จึงอยากจะพบเธอ ที่โทรถามเธออยู่ไหน อยู่กับใคร กินไรยัง เพียงอยากฟังเสียงของเธอเท่านั้น เข้าใจไหม เพราะบางทีพิมพ์หาเธอ ไม่ได้ยินเสียงจากหัวใจ เหมือนไม่ชิดใกล้ ยิ่งพาสองใจเราไกลห่าง เหมือนไม่ชิดใกล้ กลัวพาสองใจเราไกลห่าง