แม่นาค

  มินตรา น่านเจ้า   ลูกทุ่ง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แม่นาค มินตรา น่านเจ้า
เนื้อร้อง/ทำนอง: มินตรา ธุระยศเรียบเรียง: อีส ขอนแก่น, แม็กซ์ ขอนแก่น

Am G | F E G |
Am G | F E G | Am |

Am G | F E G |
Am G | F E G | Am |

รีบกลับมGา..นะพี่มากAmจ๋าเอ่ยทั้งน้ำตGา..ก่อนพี่จากไCกลกลุ้มใจไหวGหวั่น กัดฟันกลั้นไว้AmออกรบครFาใด..พี่จงพ้นEmภัยอันตAm Gราย

กี่Emเดือนเวียนวน..นาAmคยังคงคอย..อุ้Fมท้องลูกน้อยเลือกในอCคงFเป็นเวรกรรม เจ้าไม่ทัEmนลืมตาดูโลกต้องมาตาFยตกตามแม่ไปG

ปวEmดกายระบม..เกินAmทนกายาไม่Fอาจรักษา ชีวาCวายกลาFยเป็นวิญญาน ร้าวราEmญ รอไAmด้นานแค่ไหFน.. นาคก็จะAmรอ.. G

โอ้Amละเห่ลูกเอEmย.. นอนGเถิดหนาลูกนอAmฮือ..F ฮือ..Em แม่จะกล่Fอม..เจ้ารGอพ่อมAmอื่ออืAmอ.. อื่ออืAm Gอ..

Am | Em |F G | C |
Am | Em |F | G |

หนึ่Amงปีที่รอ..แสนAmทรมาน..ปาFนคืนชีวิตเมื่อพี่กลัCมาFอยู่คู่เคียง เพียงใกล้ชิEmด ได้นอนแนบตัAmอุ่นใจนัFก..ทุกยามหลับตG

สุEmขได้ไม่นาน..พาAmลพาระทมกลัFบขึ่นขมตรมวิญญCเมื่Fอพี่ลวงรู้ เพียงภาEmพลวงตAmโปรดอย่าตัFดเยื่อใยนาคเลAm

ก็เพราะรัGก รักยิ่งชีวิAmอยากอยู่ใกล้Gชิด..ให้นานกว่าเคCแต่กอดพี่ไว้G..ไม่ได้ อกเอ๋Amย..แค่อยากชดเชFย..ช่วงเวลGที่เคยห่างไกEmล ก็เพียงเท่านั้Amแม้ต้องตาFยกลายเป็นวิญญาGน.. ก็ยังผูกพัน

Am | F G | ( x2 ) | Am |คอร์ดเพลง แม่นาค มินตรา น่านเจ้า

เนื้อเพลง แม่นาค มินตรา น่านเจ้า รีบกลับมา นะพี่มากจ๋า เอ่ยทั้งน้ำตา ก่อนพี่จากไกล กลุ้มใจไหวหวั่น กัดฟันกลั้นไว้ ออกรบคราใด พี่จงพ้นภัยอันตราย กี่เดือนเวียนวน นาคยังคงคอย อุ้มท้องลูกน้อยเลือกในอก คงเป็นเวรกรรม เจ้าไม่ทันลืมตาดูโลก ต้องมาตายตกตามแม่ไป ปวดกายระบม เกินทนกายา ไม่อาจรักษา ชีวาวาย กลายเป็นวิญญาน ร้าวราญ รอได้ นานแค่ไหน นาคก็จะรอ โอ้ละเห่ลูกเอย นอนเถิดหนาลูกนอน ฮือ ฮือ แม่จะกล่อม เจ้ารอพ่อมา อื่ออือ อื่ออือ หนึ่งปีที่รอ แสนทรมาน ปานคืนชีวิตเมื่อพี่กลับ มาอยู่คู่เคียง เพียงใกล้ชิด ได้นอนแนบตัก อุ่นใจนัก ทุกยามหลับตา สุขได้ไม่นาน พาลพาระทม กลับขึ่นขมตรมวิญญา เมื่อพี่ลวงรู้ เพียงภาพลวงตา โปรดอย่าตัดเยื่อใยนาคเลย ก็เพราะรัก รักยิ่งชีวิต อยากอยู่ใกล้ชิด ให้นานกว่าเคย แต่กอดพี่ไว้ ไม่ได้ อกเอ๋ย แค่อยากชดเชย ช่วงเวลา ที่เคยห่างไกล ก็เพียงเท่านั้น แม้ต้องตายกลายเป็นวิญญาน ก็ยังผูกพัน