ขอแค่รู้ข่าว

 ต่าย อรทัย ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขอแค่รู้ข่าว ต่าย อรทัย
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ (Grammy Gold)ติดต่องานแสดง: 0854847345

Bm | Bm |Bm A | Bm |

ในนามแฟนเก่Bmา รู้ข่าAวก็ดีใจแล้Dพูดสักคำ ดื่มน้ำสักแก้วBmทักทาAยแล้วจะลาBmไป

ขอโทษที่มBmา..แบบจู่โจBม จนต้องแปลกใEmเหตุผAลคือทนไม่ไF#mด้รักพ่Bmาย แต่ใจยังEm F#mคิด

คนเป็นอดีBmต ไร้สิทAธิ์จะมาเรียกร้Dองแค่ฟังเสียง เพียงสายตาจ้อBmพอได้Aต่อลมชีวิBm

หัวใจร่ำหBmา จึงดื้อมาBมองหน้าสักนิEmถึงแม้AประตูใจปิF#mด ขอสิทธิ์Aเพียงรู้ข่าวDใจ

สบายดีหรือเปล่BmคบกับเขAาแล้วเป็นไงบ้BmางเรือนหEอสร้างเสร็จหรือBmยังวางแผAนแต่งกันปีไหDพักผ่อนบ้างนEะ หน้าตF#mาพี่ดูซูบไEmขอบคุAณที่มีน้ำใF#mจ..ทักทาAยผู้หญิงใจร้Em F#mาว..

ในนามแฟนเก่Bmา ขอเพียAงรู้ข่าวเท่านั้Dไม่ได้ครอง แต่รักยังมั่Bmน จึงขAอส่งใจเป็นเงBmวันนี้ที่มBmา ถ้าแฟนเคือBงฝากขอโทษเขEmแวะคุAยแค่พอรู้ข่าF#mว.. เท่านี้Aก็สุขใจแล้Bmว..

Bm | Bm A | Em A |

D | Bm |F#m A | Bm |

* | ** |

Bm A | Bm | ( x2 ) | Bm |คอร์ดเพลง ขอแค่รู้ข่าว ต่าย อรทัย

เนื้อเพลง ขอแค่รู้ข่าว ต่าย อรทัย ในนามแฟนเก่า รู้ข่าวก็ดีใจแล้ว พูดสักคำ ดื่มน้ำสักแก้ว ทักทายแล้วจะลาไป ขอโทษที่มา แบบจู่โจม จนต้องแปลกใจ เหตุผลคือทนไม่ได้ รักพ่าย แต่ใจยังคิด คนเป็นอดีต ไร้สิทธิ์จะมาเรียกร้อง แค่ฟังเสียง เพียงสายตาจ้อง พอได้ต่อลมชีวิต หัวใจร่ำหา จึงดื้อมามองหน้าสักนิด ถึงแม้ประตูใจปิด ขอสิทธิ์เพียงรู้ข่าวใจ สบายดีหรือเปล่า คบกับเขาแล้วเป็นไงบ้าง เรือนหอสร้างเสร็จหรือยัง วางแผนแต่งกันปีไหน พักผ่อนบ้างนะ หน้าตาพี่ดูซูบไป ขอบคุณที่มีน้ำใจ ทักทายผู้หญิงใจร้าว ในนามแฟนเก่า ขอเพียงรู้ข่าวเท่านั้น ไม่ได้ครอง แต่รักยังมั่น จึงขอส่งใจเป็นเงา วันนี้ที่มา ถ้าแฟนเคืองฝากขอโทษเขา แวะคุยแค่พอรู้ข่าว เท่านี้ก็สุขใจแล้ว