รักเก่าเก่า

 Soul After Six สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักเก่าเก่า Soul After Six
สังกัดค่าย: Bakery Music

D#maj7 | Dm7 |Cm7 F | A#maj7 |

แต่แล้D#maj7วก็ไม่มีทางที่เรา..จะเข้Dm7าใจกันได้ใหม่มันช่าCm7งโหดร้าย.. กับความรัD#m7กที่ไม่สดใสที่เราเคDm7ย..ร่วมทุGm7กข์..แลCm7ะเราเรียกสิ่งนั้Fนความสุข

ที่ฉันD#maj7และเธอยังเคยมีใจ จะรักDm7จริงใจทุกอย่างจะเข้Cm7าใจกัน.. แต่ความรัD#m7กก็พลันอ้างว้างเมื่อทุกอย่Dm7าง.. สลาGm7ย..แยCm7กกันไป จะเหลืFอก็เพียงความหลัA#maj7

รักD#maj7เก่าเก่า หนทาDm7งใหม่ ๆจะเลือCm7กอย่างไหน เธอFก็คงรู้เอA#maj7หน้าD#maj7เก่า ๆ แล้วยัDm7งคิดร้าGm7ย..ทำร้ายCm7หัวใจ เก็บไว้ทำไมเล่าเธF

ถ้าเธอเพียง..ถามD#maj7ใจตัวเธอเองดี ๆ ว่าต้องDm7การกันหรือเปล่าเมื่อไม่Cmมีใคร และคราวนี้D#m7คงมีแต่เราที่จะตอDm7บ..สิ่งนั้Gm7น..เลือCm7กทางเดินเส้นไหFนให้กับตัวเอA#maj7

D#maj7 | Dm7 |Cm7 F | A#maj7 |
D#maj7 | Dm7 G7 |Cm7 F | A#maj7 |

* | ** |

รักD#maj7เก่าเก่า หนทาDm7งใหม่ ๆจะเลือCm7กอย่างไหน เธอFก็คงรู้เอA#maj7หน้าD#maj7เก่า ๆ แล้วยัDm7งคิดร้าGm7ย..

Cm7 F | A#maj7 |คอร์ดเพลง รักเก่าเก่า Soul After Six

เนื้อเพลง รักเก่าๆ Soul After Six แต่แล้วก็ไม่มีทางที่เรา จะเข้าใจกันได้ใหม่ มันช่างโหดร้าย กับความรักที่ไม่สดใส ที่เราเคย ร่วมทุกข์ และเราเรียกสิ่งนั้นความสุข ที่ฉันและเธอยังเคยมีใจ จะรักจริงใจทุกอย่าง จะเข้าใจกัน แต่ความรักก็พลันอ้างว้าง เมื่อทุกอย่าง สลาย แยกกันไป จะเหลือก็เพียงความหลัง รักเก่าเก่า หนทางใหม่ๆจะเลือกอย่างไหน เธอก็คงรู้เอง หน้าเก่าๆแล้วยังคิดร้าย ทำร้ายหัวใจ เก็บไว้ทำไมเล่าเธอ ถ้าเธอเพียง ถามใจตัวเธอเองดีๆว่าต้องการกันหรือเปล่า เมื่อไม่มีใคร และคราวนี้คงมีแต่เรา ที่จะตอบ สิ่งนั้น เลือกทางเดินเส้นไหนให้กับตัวเอง รักเก่าเก่า หนทางใหม่ๆจะเลือกอย่างไหน เธอก็คงรู้เอง หน้าเก่าๆแล้วยังคิดร้าย