เธอมันใจร้าย ขยี้ใจกันอย่างกะใบไม้

 อินไท อินดี้โฟล์ก อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เธอมันใจร้าย ขยี้ใจกันอย่างกะใบไม้ อินไท
เนื้อร้อง/ทำนอง: แสตมป์อินไทเรียบเรียง: แสตมป์อินไทดนตรี: แสตมป์อินไท, ฉันทนัทธ์ สุวรรณวงศ์ติดต่องานแสดง: 0840248995

Dm C | A# F |
Dm C | A# Dm | Dm |

เธDmอมันใจร้ายเกิCน ทำเมินรักกัA#น ไม่มีจิตใFโปรDmยดั่งเศษใบไม้Cให้ลมโชยไปA#..ไกล ๆ ห่างเธF

ทิ้Dmงไม่มีเยื่อใยC โกย ๆ ทิ้งไปA# ให้ไกลกว่าเดิFบาDmงทีมาซ้ำเติCม ย่ำยี เดินเหยียA#บดวงใจของฉัFเจ็บแล้Gmวไม่จำ.. หัวใจA#เจ้ากรรCม..แหลกดั่งใบFไม้

A# C F |
A# C F |

ใจDmมันชาทั้งใCจ ให้ความรักไปA# แม้เธอไม่แคFร์ไม่DmเคยเหลียวแลCถึงความรู้สึA#กหัวใจดวงนี้FฉัDmนก็เป็นแค่คCน..ที่มันรักเธA#อทั้งใจที่มีFแหลDmกไม่เหลือชิ้นดีCหัวใจดวงนี้A#..มันแหลCกสลาFย..

A# C F |
A# C F | C |

ขยี้F..ใจC.. จนป่A#นละเอียดเป็นผFเธอเคี้Fยว..กัCน..และคาA#ย ไม่แคร์ ไม่สFจะทิ้Fง..ไปC.. ตัดกัA#นไม่ขาดสักหFก็เพราะไอจิตใGmจ.. ฉันยังA#คง..C  จะรักFอยู่.. (C)

F C | A# C F |
F C | A# C F |
F C | A# C F |
Gm | A# C |Dm | Dm |

* |

ฉัDmนมันมีแค่ใจC ทุ่มเทให้เธA#อ ไม่เหลือให้ใคFDmต่กลับโดนทำร้าCทุ่มเทให้ไปA# เธอกลับทุ่มทิ้F

โดDmนย่ำยีซ้ำเติม CใจยังเหมือนเดิA#ม เฝ้าคอยแอบอิFยาDmมเจ็บมันเจ็บจริCแต่ใจติดดิA#นรักจริCงอย่างเคF

F C | A# C F |
F C | A# C F |
F C | A# C F |
Gm | A# C |Dm | Dm |คอร์ดเพลง เธอมันใจร้าย ขยี้ใจกันอย่างกะใบไม้ อินไท

เนื้อเพลง เธอมันใจร้าย ขยี้ใจกันอย่างกะใบไม้ อินไท เธอมันใจร้ายเกิน ทำเมินรักกัน ไม่มีจิตใจ โปรยดั่งเศษใบไม้ ให้ลมโชยไป ไกลๆห่างเธอ ทิ้งไม่มีเยื่อใย โกยๆทิ้งไป ให้ไกลกว่าเดิม บางทีมาซ้ำเติม ย่ำยี เดินเหยียบดวงใจของฉัน เจ็บแล้วไม่จำ หัวใจเจ้ากรรม แหลกดั่งใบไม้ ใจมันชาทั้งใจ ให้ความรักไป แม้เธอไม่แคร์ ไม่เคยเหลียวแลถึงความรู้สึกหัวใจดวงนี้ ฉันก็เป็นแค่คน ที่มันรักเธอทั้งใจที่มี แหลกไม่เหลือชิ้นดี หัวใจดวงนี้ มันแหลกสลาย ขยี้ ใจ จนป่นละเอียดเป็นผง เธอเคี้ยว กัน และคาย ไม่แคร์ ไม่สน จะทิ้ง ไป ตัดกันไม่ขาดสักหน ก็เพราะไอจิตใจ ฉันยังคง จะรักอยู่ ฉันมันมีแค่ใจ ทุ่มเทให้เธอ ไม่เหลือให้ใคร แต่กลับโดนทำร้าย ทุ่มเทให้ไป เธอกลับทุ่มทิ้ง โดนย่ำยีซ้ำเติม ใจยังเหมือนเดิม เฝ้าคอยแอบอิง ยามเจ็บมันเจ็บจริง แต่ใจติดดินรักจริงอย่างเคย