เทพเจ้าด่านขุนทด (หลวงพ่อคูณ)

 คาราบาว เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เทพเจ้าด่านขุนทด แอ๊ด คาราบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง: แอ๊ด คาราบาว

G | Am Em |C D | G |

กูจนGกว่าใคร ๆ จAmนที่สุดในโลEmกูจนCร่างกาDย เพราะร่างกาDยกูแคระแกGรนกูจนGการศึกษา มีใคAmรรู้หรือเปล่Emกูไม่Cได้เล่าเรีDยน..เท่าคนอื่นD ๆ หมื่GนแสนกูจนCกระทั่งพ่อแม่ ท่านตาEmยตอนกูยังเด็กความจAmน ทั้งหมด ทั้งหลายกูมีธรรDมะ.. คอยทดแทG

Am Em |C D | G |

 G  กว่าจะเป็นหลวงพ่อคูC   ต้องทำบุญหกพันล้Gาน   ก่อสร้างโรงพยาลบาCล สถานศึกษาให้เยาGวชน   คนจนยังมีมากCมาย ทั้งเวียนว่าย ทั้งดิ้นGรน   ดีที่มีบุญกุAm D7ศล   จากพระจน ๆ ผู้ยิ่งใหGญ่

* |

Am Em |C D | D G |
G | Am Em |C D | G |

 G  ความจนทุกข์เพียงใC   หลวงพ่อคูณผ่านมาหมดGแล้ว   ใช้นั่งเพ่งแต่ดวงCแก้ว แต่เร่งสร้างทานบาGรมี   จะเป็นนิกายมหาCยาน พระโพธิสัตว์เราดีG ๆ   คือเทพเจ้าด่านขุนAmทด    D7   เขกโป๊ก ๆ เพื่อคนไทG

* |คอร์ดเพลง เทพเจ้าด่านขุนทด แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง เทพเจ้าด่านขุนทด แอ๊ด คาราบาว กูจนกว่าใครๆจนที่สุดในโลก กูจนร่างกาย เพราะร่างกายกูแคระแกรน กูจนการศึกษา มีใครรู้หรือเปล่า กูไม่ได้เล่าเรียน เท่าคนอื่นๆหมื่นแสน กูจนกระทั่งพ่อแม่ ท่านตายตอนกูยังเด็ก ความจน ทั้งหมด ทั้งหลาย กูมีธรรมะ คอยทดแทน กว่าจะเป็นหลวงพ่อคูณ ต้องทำบุญหกพันล้าน ก่อสร้างโรงพยาลบาล สถานศึกษาให้เยาวชน คนจนยังมีมากมาย ทั้งเวียนว่าย ทั้งดิ้นรน ดีที่มีบุญกุศล จากพระจนๆผู้ยิ่งใหญ่ ความจนทุกข์เพียงใด หลวงพ่อคูณผ่านมาหมดแล้ว ใช้นั่งเพ่งแต่ดวงแก้ว แต่เร่งสร้างทานบารมี จะเป็นนิกายมหายาน พระโพธิสัตว์เราดีๆคือเทพเจ้าด่านขุนทด เขกโป๊กๆเพื่อคนไทย