รักแม่ม่าย

 ยอดรัก สลักใจ ลูกกรุง เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักแม่ม่าย ยอดรัก สลักใจ

G | Em |D | G |
Am D | G |G D | G |

อยากรักแม่ม่าEmย อยากปลอบใจคนดีGกี่เดือนกี่ปีGดูสวยโสภีไม่สร่GางจะดูเอวองCค์ อนงค์งามจริงงามพร้อมเสียDยิ่งทุกอย่GางริมฝีปากGบาง ๆน่ารักDเสียจังแม่Gม่าย   G D | G

อยากรัB7กแม่ม่าEmย อยากจะได้เชยชมGอยากจะดอมดGม กอดรัดเอวกลมไม่หน่Gายไม่รังเกียจเลCยเรื่องเคยผ่านมา ให้สัญDญาก็ได้Gถึงมีลูกติด ไม่ผิดตรงไหGขอรักแม่ม่ายGดีกว่า    G D | G F | G

ม่ายสิวิเศษนัGก เรื่องรักตามตำรGขอรักสมัครใจG แม่ม่ายจงเมตตGใครประณามต่ำช้าC ก็ยังศรัทธาDแม่ม่าG

อยากรัGกแม่ม่าEmย ถึงจะต่างวัย เดือน ปีGจวบจนชีพนี้G ขอพร้อมยอมพลีมอบใจGจะมี จะจCน จะทนทำกิน ขอยุพิDนอย่าหน่Gายรักจริงใจแน่ ไม่แชเหลวไหGเชื่อนDะแม่ม่าGยคนงาม.G D | G.

Em | G |G | G C | C D | G |
G D | G |G D | G F | G |

* |

อยากรัB7กแม่ม่าEmย ถึงจะต่างวัย เดือน ปีGจวบจนชีพนี้Gขอพร้อมยอมพลีมอบใจGจะมี จะจCน จะทนทำกิน ขอยุDพินอย่าหน่าGรักจริงใจแน่ ไม่แชเหลวไหGเชื่อนDะแม่ม่ายคนงGาม..  G D | G

C | G | G |คอร์ดเพลง รักแม่ม่าย ยอดรัก สลักใจ

เนื้อเพลง รักแม่ม่าย ยอดรัก สลักใจ อยากรักแม่ม่าย อยากปลอบใจคนดี กี่เดือนกี่ปีดูสวยโสภีไม่สร่าง จะดูเอวองค์ อนงค์งามจริง งามพร้อมเสียยิ่งทุกอย่าง ริมฝีปากบางๆน่ารักเสียจังแม่ม่าย อยากรักแม่ม่าย อยากจะได้เชยชม อยากจะดอมดม กอดรัดเอวกลมไม่หน่าย ไม่รังเกียจเลยเรื่องเคยผ่านมา ให้สัญญาก็ได้ ถึงมีลูกติด ไม่ผิดตรงไหน ขอรักแม่ม่ายดีกว่า ม่ายสิวิเศษนัก เรื่องรักตามตำรา ขอรักสมัครใจ แม่ม่ายจงเมตตา ใครประณามต่ำช้า ก็ยังศรัทธาแม่ม่าย อยากรักแม่ม่าย ถึงจะต่างวัย เดือน ปี จวบจนชีพนี้ ขอพร้อมยอมพลีมอบใจ จะมี จะจน จะทนทำกิน ขอยุพินอย่าหน่าย รักจริงใจแน่ ไม่แชเหลวไหล เชื่อนะแม่ม่ายคนงาม อยากรักแม่ม่าย ถึงจะต่างวัย เดือน ปี จวบจนชีพนี้ขอพร้อมยอมพลีมอบใจ จะมี จะจน จะทนทำกิน ขอยุพินอย่าหน่าย รักจริงใจแน่ ไม่แชเหลวไหล เชื่อนะแม่ม่ายคนงาม