เธอเอาไปทุกอย่าง

 ดวงดาว เดียวดาย อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เธอเอาไปทุกอย่าง ดวงดาว เดียวดาย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ประพันธ์ สุนทรฐิติเรียบเรียง: ประพันธ์ สุนทรฐิติ

D# | A# |Cm | G# |
D# | A# |Cm | G# |

เขาD#เอาดวงดาราไปจากเรA#เขC#mาเอาความหวังไปจากกัG#เขาD#ทิ้งความรัก..ให้ลอยA#ไปกับลมทอดทิ้งCmให้มึนงง..อยู่บนดาG#วที่งมงาย..

เขาD#ขอความรักเขาคืนไปA#แม้นเงCmาที่ร่างเอาไว้ก็เจือจาG#นี่D#เขาลืมเราแล้วหรือA#ไรมีแต่เรCmาที่ยังทำใจ..ไม่ได้เG#อง..

ลอยคว้Cmาง.. อ้างว้าGmงเกินใจจะกล้G#ฝ่ามรสุGmม.. ที่สุมCmดวงตาเอาไGmว้ที่โถCmมมาจนสั่นไหGmใจหนอFmใจ.. ปลิวหาA#ยลอยไปในอากาD#

กลายมาเป็นฝGmน กลายมาเป็นน้ำCmกลายมาเป็นเรื่องราA#วให้จดจำ D#  ในช่วงฤดูฝGmน..จนเข้าฤดูหนCmาว   หลากหลายเรื่องราA#วยังจดจำ D#  กลางคืนฤดูร้อGmน ตอนเธอมาจากลCm   ในค่ำคืนที่ฟ้A#า..เคว้งคว้างว่างเปล่า..

D# | A# |Cm | G# |
D# | A# |Cm | G# |

 D#  เขาคืนความรักเราA#มา   คล้ายฟ้Cmากลืนดวงดารา..เราไปG#   เขาD#ดับแสงทุกดวA#งที่แสงสว่างไสว   รูดม่าCmนความจิมพริ้มปาดน้ำG#ตา..

* | ** |

D# | A# | Cm | G# | ( x2 )

 D#  เขาเอาดวงดาราเA#ราไป Cm  เขาเอาความหวังG#เราไปคอร์ดเพลง เธอเอาไปทุกอย่าง ดวงดาว เดียวดาย

เนื้อเพลง เธอเอาไปทุกอย่าง ดวงดาว เดียวดาย เขาเอาดวงดาราไปจากเรา เขาเอาความหวังไปจากกัน เขาทิ้งความรัก ให้ลอยไปกับลม ทอดทิ้งให้มึนงง อยู่บนดาวที่งมงาย เขาขอความรักเขาคืนไป แม้นเงาที่ร่างเอาไว้ก็เจือจาง นี่เขาลืมเราแล้วหรือไร มีแต่เราที่ยังทำใจ ไม่ได้เอง ลอยคว้าง อ้างว้างเกินใจจะกล้า ฝ่ามรสุม ที่สุมดวงตาเอาไว้ ที่โถมมาจนสั่นไหว ใจหนอใจ ปลิวหายลอยไปในอากาศ กลายมาเป็นฝน กลายมาเป็นน้ำ กลายมาเป็นเรื่องราวให้จดจำ ในช่วงฤดูฝน จนเข้าฤดูหนาว หลากหลายเรื่องราวยังจดจำ กลางคืนฤดูร้อน ตอนเธอมาจากลา ในค่ำคืนที่ฟ้า เคว้งคว้างว่างเปล่า เขาคืนความรักเรามา คล้ายฟ้ากลืนดวงดารา เราไป เขาดับแสงทุกดวงที่แสงสว่างไสว รูดม่านความจิมพริ้มปาดน้ำตา เขาเอาดวงดาราเราไป เขาเอาความหวังเราไป