ผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลก

 ณัฏฐ์ กิตติสาร ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลก ณัฏฐ์ กิตติสาร อาร์สยาม
สังกัดค่าย: Rsiam (อาร์สยาม)

E B/D# | C#m B |A B | C#m C# |

F#m B | G#m C#m |A B | E |

หนึ่งEหยดน้ำตB/D#า.. เธอมีค่Aากว่าคนหลายใจEเก็C#mบน้ำตาเธอเอาG#mไว้.. ให้พ่อA ให้แม่ เถิดหนB

ต่อEให้เขามาเห็นB/D#เธอ.. คุกเข่Aาในบ่อน้ำตEก็คC#mงคิดเพียงจะสมG#mน้ำหน้าเมื่อรักAเหลือค่าแค่ศูBนย์

รักEที่สวยงาB/D#ม เหมือนปราสาAทที่ก่อด้วยEทรายสร้C#mางมาดีสักแค่G#mไหน อึดใAจก็พังเป็นจุBก็Eเพราะรักที่ยิ่งB/D#ใหญ่ นั้นไม่Aได้ฉาบด้วยปูEวันนี้C#mจึงมีน้ำตาG#mอุ่น ๆ มาทAวงรักที่BเสียไปE..

เมื่อเขF#า ยังมีคนC#mอื่นแล้วAเธอเองจะฝืนรักเขาทำไมB

ก็ในเมื่อผู้ชาEย.. ไม่ได้มีคนเดียG#mวในโลกเศร้าโศAก..ให้เขา เขายิ่งได้ใBก็ในเมื่อผู้ชาEย.. ไม่ได้มีคนเดียG#mวในโลกน้ำตาตกA จ้างเขาก็ไม่สนใBคนที่AรักเธอยังมีB ได้ไม่ดีG#mก็หาเอาใหC#mม่อย่ายอAมจมน้ำตาตาBย เพราะชายหนึ่งคE

B |

หนึ่Eงหยดน้ำตB/D#า.. เธอมีค่Aากว่าคนอย่างเขEรัC#mกมันจบ ก็แค่G#mเหงา หนักเบAาก็แค่ต้องทB

แผ่Eเมตตาให้เขC#mาดีกว่า ชาติหน้Aาจะได้หลุดพ้EกับกาC#mรต้องเจอ..รักที่G#mมืดมน..จากคAนที่ใจBไม่จริE

G#m A | B E |C#m B | A F#m |

A B | E B/D# C#m |A B | B |

** |

B | E |คอร์ดเพลง ผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลก ณัฏฐ์ กิตติสาร อาร์สยาม

เนื้อเพลง ผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลก ณัฏฐ์ กิตติสาร อาร์สยาม หนึ่งหยดน้ำตา เธอมีค่ากว่าคนหลายใจ เก็บน้ำตาเธอเอาไว้ ให้พ่อ ให้แม่ เถิดหนา ต่อให้เขามาเห็นเธอ คุกเข่าในบ่อน้ำตา ก็คงคิดเพียงจะสมน้ำหน้า เมื่อรักเหลือค่าแค่ศูนย์ รักที่สวยงาม เหมือนปราสาทที่ก่อด้วยทราย สร้างมาดีสักแค่ไหน อึดใจก็พังเป็นจุล ก็เพราะรักที่ยิ่งใหญ่ นั้นไม่ได้ฉาบด้วยปูน วันนี้จึงมีน้ำตาอุ่นๆมาทวงรักที่เสียไป เมื่อเขา ยังมีคนอื่น แล้วเธอเองจะฝืนรักเขาทำไม ก็ในเมื่อผู้ชาย ไม่ได้มีคนเดียวในโลก เศร้าโศก ให้เขา เขายิ่งได้ใจ ก็ในเมื่อผู้ชาย ไม่ได้มีคนเดียวในโลก น้ำตาตก จ้างเขาก็ไม่สนใจ คนที่รักเธอยังมี ได้ไม่ดีก็หาเอาใหม่ อย่ายอมจมน้ำตาตาย เพราะชายหนึ่งคน หนึ่งหยดน้ำตา เธอมีค่ากว่าคนอย่างเขา รักมันจบ ก็แค่เหงา หนักเบาก็แค่ต้องทน แผ่เมตตาให้เขาดีกว่า ชาติหน้าจะได้หลุดพ้น กับการต้องเจอ รักที่มืดมน จากคนที่ใจไม่จริง