ผมขอพูดในนามสัตว์ป่า (สืบ นาคะเสถียร)

 ปอน นิพนธ์ เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผมขอพูดในนามสัตว์ป่า ปอน นิพนธ์

F | A# |F | C |

 F  เจตจำนงของคนรักป่ายิ่A#งกว่าชีวิต F  ใครลิขิตให้เป็นแบบนี้C F  ผ่านมานาน เรื่องราวนั้นฉันA#ยังจำได้ดี   หนึ่งกันยFาฯทุกปี..นั้นมีเรื่องเล่าขาC

 Dm  ความเป็นจริง   วิถีกระสุนที่หมายชีวิตตัวเอAmงไม่เสียดาย   หากตาGmยแล้วทำให้สัตย์น้อยใหญ่   หมู่มวลพงไพCรคงอยู่

 Dm  คอยผดุงป่าเขาลำเนา   ต้นไม้ที่มีพวกจ้องทำลาAm   รับราชการด้วยเงิGmนไม่เท่าไหร่   แต่ทำด้วยใจที่มอบA#ให้แผ่นดินนี้C..

 F  เขาคือชายคนหนึ่งที่แลกชีวิต   ตัวเอCงกับอุดมการ   หมดปัญญDmาจะแก้ปัญญาที่ยื้อมานาน   หนทาA#งไม่มีต่อไป

 F  สุดท้ายก็มีแค่ร่างที่ไร้วิญญาน   ท่ามกลาCงป่าอันกว้างไกล   เพราะเขาเสีDmยสิ่งที่เขารักไม่ได้   ขอยอมA#ปลิดลมหายใจC..(มอบไว้เป็นสัญญา)

F | C |Dm | A# C |

 F  สิ่งที่ร่ำเรียนมาไม่ทันเA#จริญงอกงาม   เกิดเป็นคำFถาม ต้องสูญเสียอีกเท่าไC F  หนึ่งชีวิต ปลุกจิตสำนึกA#ผู้คนมากมาย   เดิมพันลมFหายใจ..ด้วยกรมป่าไม้ทั้งน้ำCตา

 Dm  นั่นก็คือหัวหน้าสืบนาคะเสถียร   ที่เพียAmรเพื่อหมู่สิงสา   หนึ่งกันยGmาฯเสียงปืนคำรามไปทั่วทุกแห่งCหน Dm  กว่าที่ใครจะได้ยินคำขอร้อง มันAmก็เกินอดทน   ขอพลีGmชีพตนตรงนี้ ไม่มีแม้A#ใครที่ขัดขวCาง..

* | ** |

F | C |F | A# |F | C |

F | A# |F | C |

* | ** | * | ** |

F |

โอC.. แต่ไม่ตายDmเปล่าขอยอมA#ปลิดลมหายใCจ มอบไว้ในผืนFป่า..คอร์ดเพลง ผมขอพูดในนามสัตว์ป่า ปอน นิพนธ์

เนื้อเพลง ผมขอพูดในนามสัตว์ป่า (สืบ นาคะเสถียร) ปอน นิพนธ์ เจตจำนงของคนรักป่ายิ่งกว่าชีวิต ใครลิขิตให้เป็นแบบนี้ ผ่านมานาน เรื่องราวนั้นฉันยังจำได้ดี หนึ่งกันยาฯทุกปี นั้นมีเรื่องเล่าขาน ความเป็นจริง วิถีกระสุนที่หมายชีวิตตัวเองไม่เสียดาย หากตายแล้วทำให้สัตย์น้อยใหญ่ หมู่มวลพงไพรคงอยู่ คอยผดุงป่าเขาลำเนา ต้นไม้ที่มีพวกจ้องทำลาย รับราชการด้วยเงินไม่เท่าไหร่ แต่ทำด้วยใจที่มอบให้แผ่นดินนี้ เขาคือชายคนหนึ่งที่แลกชีวิต ตัวเองกับอุดมการ หมดปัญญาจะแก้ปัญญาที่ยื้อมานาน หนทางไม่มีต่อไป สุดท้ายก็มีแค่ร่างที่ไร้วิญญาน ท่ามกลางป่าอันกว้างไกล เพราะเขาเสียสิ่งที่เขารักไม่ได้ ขอยอมปลิดลมหายใจ (มอบไว้เป็นสัญญา) สิ่งที่ร่ำเรียนมาไม่ทันเจริญงอกงาม เกิดเป็นคำถาม ต้องสูญเสียอีกเท่าไร หนึ่งชีวิต ปลุกจิตสำนึกผู้คนมากมาย เดิมพันลมหายใจ ด้วยกรมป่าไม้ทั้งน้ำตา นั่นก็คือหัวหน้าสืบนาคะเสถียร ที่เพียรเพื่อหมู่สิงสา หนึ่งกันยาฯเสียงปืนคำรามไปทั่วทุกแห่งหน กว่าที่ใครจะได้ยินคำขอร้อง มันก็เกินอดทน ขอพลีชีพตนตรงนี้ ไม่มีแม้ใครที่ขัดขวาง โอ แต่ไม่ตายเปล่า ขอยอมปลิดลมหายใจ มอบไว้ในผืนป่า