เดือนเพ็ญ

  คาราบาว   เพื่อชีวิต   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เดือนเพ็ญ แอ๊ด คาราบาว
เนื้อร้อง/ทำนอง: อัศนี พลจันทร

F Gm | Dm F |A# C | F |

เดือนเพ็Fญ..สวยเย็Gmนเห็นอร่าDmนภFาแจ่มนวลดูงาA#เย็นชื่นหนอยาCมเมื่อลมพัดFมา.. C7

แสFง..จันทร์นวGmลชวนใจDmข้าคิดถึFงถิ่นที่จากมA#คิดถึงท้องนCา บ้านเรือนที่เคยFเนา.. C7

เรไรF..รัองGmดังฟังว่Dmา..เสียงเจ้Fาที่เฝ้าครวญหA#ลมเอ่ยช่วยพCา..กระซิบข้าFงกาย.. C7

ข้FายังคอGmยอยู่มิหน่DmายมิเลือFนห่างจากเคลื่อนคลA#ายคิดถึงมิวาCย..ที่เราจากFกัน..  C7

F Gm | Dm F |A# C | F C7 |
F Gm | Dm F |A# C | F |

กองไฟF..สุมควGmายตามคอDmคงยัFงไม่มอดดับดอA#จันทร์เอยช่วยบอCก ให้ลมช่วยFเป่า   C7สุFม..ไฟใGmห้แรงเข้Dmพัดไล่Fความเยือกเย็นหนA#าวให้พี่น้องเฮCา..นอนหลับอุ่นสบาF C7ย..

ลมเอFย..ช่วยGmเป็นสื่อใDmห้นำรักFจากห้วงดวงใจA#..ของข้านี้ไปC..บอก เขา น้ำF นา  C7Fห้..เมืองไทGmย..รู้ว่Dmา..ไม่นาFนลูกที่จากลA#า..จะไปซบหน้Cา..แทบอกแม่Fเอย..  (C7)

F Gm | Dm F |A# C | F C7 |
F Gm | Dm F |A# C | F |

* | ** |

Fห้..เมืองไทGmย..รู้ว่Dmา..ไม่นาFนลูกที่จากลA#า..จะไปซบหน้Cา..กับอกแม่เอFย..คอร์ดเพลง เดือนเพ็ญ แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง เดือนเพ็ญ แอ๊ด คาราบาว เดือนเพ็ญ สวยเย็นเห็นอร่าม นภาแจ่มนวลดูงาม เย็นชื่นหนอยามเมื่อลมพัดมา แสง จันทร์นวลชวนใจข้า คิดถึงถิ่นที่จากมา คิดถึงท้องนา บ้านเรือนที่เคยเนา เรไร รัองดังฟังว่า เสียงเจ้าที่เฝ้าครวญหา ลมเอ่ยช่วยพา กระซิบข้างกาย ข้ายังคอยอยู่มิหน่าย มิเลือนห่างจากเคลื่อนคลาย คิดถึงมิวาย ที่เราจากกัน กองไฟ สุมควายตามคอก คงยังไม่มอดดับดอก จันทร์เอยช่วยบอก ให้ลมช่วยเป่า สุม ไฟให้แรงเข้า พัดไล่ความเยือกเย็นหนาว ให้พี่น้องเฮา นอนหลับอุ่นสบาย ลมเอย ช่วยเป็นสื่อให้ นำรักจากห้วงดวงใจ ของข้านี้ไป บอก เขา น้ำ นา ให้ เมืองไทย รู้ว่า ไม่นานลูกที่จากลา จะไปซบหน้า แทบอกแม่เอย ให้ เมืองไทย รู้ว่า ไม่นานลูกที่จากลา จะไปซบหน้า กับอกแม่เอย