เจ้าตาก

 คาราบาว  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เจ้าตาก คาราบาว

Am | Am |C | F G |
Am | Am |C | F G |

 Am  ยุทธศาสตร์ยิ่งใหAmญ่ ความตั้งใจเด็ดเดี่Cยว   มื้อนี้เราจะเคี้ยFวข้าว และทุGบหม้อข้าว Am  ตีแหกฝ่าวงล้Amอม ลุยพม่าข้าศึC   นึกถึงความเป็นไทFย ดีกว่าไปGเป็นทาส

สองA7มือถือดาD7บอย่างมั่นใจนักG7รบไทยของพระC7เจ้าตากฝากA7ฝังกรุงอยุธD7ยาวันG7ข้างหน้าข้าจะมาE7ทวงคืน

 Am  แผ่นดินไทยดาลเดืAmอด ทัพข้าศึกรุมล้อC   มัวแต่กล่อมสตFรี เริงโลกีGย์เป็นหลัก Am  นักรบกลายเป็นศAmพ พบกับความปราชัC   เจ้าตากทนไม่ได้F แผ่นดินไทGยเป็นหลัก

 Am  นักรบคือนักรAmบ นักสู้แห่งกรุงศรีC   ตีฝ่าทัพตองอูF ตายหรืออยู่Gไม่สําคัญ Am  คืนนี้จันทร์หลับไหAmล แหกวงในวงล้อC   อ้อมออกจากกรุงศรีF ไปเข้าตีGเมืองจันทน์

Am | Am |C | F |
Am | Am |C | F G |
Am | Am |C | F |
Am | Am |C | F G |
C | F G |

Am | Am |C | F G |

 Am  ยึดเมืองจันทบุรีAm เป็นชุมนุมเจ้าตาC   ตีชุมนุมต่าง ๆF ตีเจ้าฝาGงให้แตก Am  ทบทวนความพ่ายแAmพ้ แก้ไขยุทธวิธีC   รวมชุมนุมที่มีF ก่อนโจมตีGเจ้าฝาง

 Am  พ่ายแพ้เป็นบทเรีAmยน ทําจากเล็กไปใหCญ่   เจ้าฝางชะล่าใจF ในไม่นาGนก็แตก Am  จากอยุธยAmา มาเมืองจันทบุรีC   มากรุงธนบุรีF ไทยจึงมีGเอกราช Am  จากอยุธยAmา มาเมืองจันทบุรีC   มากรุงธนบุรีF ไทยจึงมีGเอกราช

Am | Am |C | F G |
Am | Am |C | F G |
Am | Am |C | F G |
Am | Am |C | F G |

** | ** |

Am |คอร์ดเพลง เจ้าตาก คาราบาว

เนื้อเพลง เจ้าตาก คาราบาว ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ ความตั้งใจเด็ดเดี่ยว มื้อนี้เราจะเคี้ยวข้าว และทุบหม้อข้าว ตีแหกฝ่าวงล้อม ลุยพม่าข้าศึก นึกถึงความเป็นไทย ดีกว่าไปเป็นทาส สองมือถือดาบอย่างมั่นใจ นักรบไทยของพระเจ้าตาก ฝากฝังกรุงอยุธยา วันข้างหน้าข้าจะมาทวงคืน แผ่นดินไทยดาลเดือด ทัพข้าศึกรุมล้อม มัวแต่กล่อมสตรี เริงโลกีย์เป็นหลัก นักรบกลายเป็นศพ พบกับความปราชัย เจ้าตากทนไม่ได้ แผ่นดินไทยเป็นหลัก นักรบคือนักรบ นักสู้แห่งกรุงศรี ตีฝ่าทัพตองอู ตายหรืออยู่ไม่สําคัญ คืนนี้จันทร์หลับไหล แหกวงในวงล้อม อ้อมออกจากกรุงศรี ไปเข้าตีเมืองจันทน์ ยึดเมืองจันทบุรี เป็นชุมนุมเจ้าตาก ตีชุมนุมต่างๆตีเจ้าฝางให้แตก ทบทวนความพ่ายแพ้ แก้ไขยุทธวิธี รวมชุมนุมที่มี ก่อนโจมตีเจ้าฝาง พ่ายแพ้เป็นบทเรียน ทําจากเล็กไปใหญ่ เจ้าฝางชะล่าใจ ในไม่นานก็แตก จากอยุธยา มาเมืองจันทบุรี มากรุงธนบุรี ไทยจึงมีเอกราช จากอยุธยา มาเมืองจันทบุรี มากรุงธนบุรี ไทยจึงมีเอกราช