I JUST WANNA PEN FAN YOU DAI BOR (อ้ายจัสวอนน่าเป็นแฟนยูได้บ่)

 สิงโต นำโชค  สตริง  อีสาน  เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง I JUST WANNA PEN FAN YOU DAI BOR สิงโต นำโชค
เนื้อร้อง/ทำนอง: สิงโต นำโชคเรียบเรียง: Singto Numchok, Kijjasak Triyanond (Kijjaz)โปรดิวเซอร์: Kijjaz

 E  I just waB/D#nna เป็นC#mแฟนยูได้บ่F#m   ได้บ่B.

แม่แก้มเปิ่นเวิ่Eน ละเดินอยู่บนหาดทรายแม่นลูกสาวไC#mผ คือมางามแท้หล้าหน้าตาลูกครึ่F#mง ไทย-อเมริกาอ้ายบอกเลยว่Bา โดนอก โดนใจ

ขอสารภาEพ ตามโต๊ะ ตามตรงองค์ลงมงลC#mง ละว่าแม่นนางสาวไทยถ้าได้แต่งาF#mน ฝันอยากจะมีลูกชายคงหล่อหลาย ๆB เพราะว่าลูกชายได้แม่มันมา

 E  I just wanna เป็C#mนแฟนยูได้บ่F#m   โอ้ล่ะน้Bอ รูปบ่หล่อ แขนเป็นฟอ ได้บ่น้อน้อง E  Baby I love yoC#mu หัวใจอ้ายมันเรียF#mกร้อง   ฮ้องBดัง ๆ ข้างในว่า

โด่ดิดEง ละ ดิโด้ ดิดงละมันเต้นบ่ตรC#mง ลงโท๊ะ ลงทงเด้นโด่ดิดF#mง เมื่อเห็นหน้ามนหาลังเทือกะมBง เท่งโม๊ะ เท่งมงเด้นโด่ดิดEง ละ ดิโด้ ดิดงละมันเต้นบ่ตรC#mง ลงโท๊ะ ลงทงเด้นโด่ดิดF#mง ละเมื่อเห็นหน้ามนหาลังเทือกะมBง มงมง

รูปหล่ออย่างพี่E อันนี้ต้องแนนนาน ๆStyle บ้าน ๆC#m สเปค ฝรั่งอ้ายผิวสีแทF#mนเด้อ บ่แม่นสีดำมีงานประจำBขับเจ็ทสกี

ห่วงยง ห่วงยาEง กะพอมีให้เช่าถ้าถือใจเอ้C#mา อ้ายยกให้ฟรี ๆกระดานโต้คลื่F#mน วินเซิร์ฟ ก็มีอ้ายให้ ฟรี ๆB เพราะว่าคนนี้..อ้ายนั้นถูกใจ

* | ** |

E | C#m |F#m | B |
E | C#m |F#m | B |

หัวใจอ้ายฮ้องดังว่า

** |

เด้นโด่ดิดEง เท่งมง เท่งมงเด้นโด่ดิดC#mง เท่งมง เท่งมงลงโท๊ะ ลงทF#mง เท่งมง เท่งมงลงโท๊ะ ลงทBง ละเมื่อเห็นหน้ามน

เด้นโด่ดิดEง เท่งมง เท่งมงเด้นโด่ดิดC#mง เท่งมง เท่งมงลงโท๊ะ ลงทF#mง เท่งมง เท่งมงลงโท๊ะ ลงทBง ละเมื่อเห็นหน้ามนเด้นโด่ดิดง

 E  I just waB/D#nna เป็นC#mแฟนยูได้บ่F#m   ได้บ่น้Bอ..คอร์ดเพลง I JUST WANNA PEN FAN YOU DAI BOR สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง I JUST WANNA PEN FAN YOU DAI BOR สิงโต นำโชค I just wanna เป็นแฟนยูได้บ่ ได้บ่ แม่แก้มเปิ่นเวิ่น ละเดินอยู่บนหาดทราย แม่นลูกสาวไผ คือมางามแท้หล้า หน้าตาลูกครึ่ง ไทย-อเมริกา อ้ายบอกเลยว่า โดนอก โดนใจ ขอสารภาพ ตามโต๊ะ ตามตรง องค์ลงมงลง ละว่าแม่นนางสาวไทย ถ้าได้แต่งาน ฝันอยากจะมีลูกชาย คงหล่อหลายๆเพราะว่าลูกชายได้แม่มันมา I just wanna เป็นแฟนยูได้บ่ โอ้ล่ะน้อ รูปบ่หล่อ แขนเป็นฟอ ได้บ่น้อน้อง Baby I love you หัวใจอ้ายมันเรียกร้อง ฮ้องดังๆข้างในว่า โด่ดิดง ละ ดิโด้ ดิดง ละมันเต้นบ่ตรง ลงโท๊ะ ลงทง เด้นโด่ดิดง เมื่อเห็นหน้ามน หาลังเทือกะมง เท่งโม๊ะ เท่งมง เด้นโด่ดิดง ละ ดิโด้ ดิดง ละมันเต้นบ่ตรง ลงโท๊ะ ลงทง เด้นโด่ดิดง ละเมื่อเห็นหน้ามน หาลังเทือกะมง มงมง รูปหล่ออย่างพี่ อันนี้ต้องแนนนานๆStyle บ้านๆสเปค ฝรั่ง อ้ายผิวสีแทนเด้อ บ่แม่นสีดำ มีงานประจำขับเจ็ทสกี ห่วงยง ห่วงยาง กะพอมีให้เช่า ถ้าถือใจเอ้า อ้ายยกให้ฟรีๆกระดานโต้คลื่น วินเซิร์ฟ ก็มี อ้ายให้ ฟรีๆเพราะว่าคนนี้ อ้ายนั้นถูกใจ หัวใจอ้ายฮ้องดังว่า เด้นโด่ดิดง เท่งมง เท่งมง เด้นโด่ดิดง เท่งมง เท่งมง ลงโท๊ะ ลงทง เท่งมง เท่งมง ลงโท๊ะ ลงทง ละเมื่อเห็นหน้ามน เด้นโด่ดิดง เท่งมง เท่งมง เด้นโด่ดิดง เท่งมง เท่งมง ลงโท๊ะ ลงทง เท่งมง เท่งมง ลงโท๊ะ ลงทง ละเมื่อเห็นหน้ามน เด้นโด่ดิดง I just wanna เป็นแฟนยูได้บ่ ได้บ่น้อ