สู่อ้อมใจ

 กล้วย แสตมป์  แก๊งปากซอย  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้  คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สู่อ้อมใจ กล้วย แสตมป์

Dm C | F |C A7 | Dm |

มองทุ่งนDmา ยอดหญ้าคCา..ยังสั่นไหFคิดถึงน้อDmง จากไปC ไม่หลบมDmเสียงกาหลDmอ เสียงหนุงลุCง เสียงโนราFห์เสี่ยงปี่ซัFง..ดังมCา.. พี่เศร้าใDm

ก่อนน้องสาDmว..เคยเก็บข้าCว เมื่อปีแล้Fปีนี้น้องแก้Cว เจ้าจากไปอยู่ไหDmลืมแล้วหรืDmอ.. คนดีC รอยคันไถFเสียงหรีดหริ่Cง..เรไรA7..ร้องระงDmม..

หิ่งห้อยนับพัA#น คืนนั้Cนร่วมเป็นพยFานสัญญาต่อกัCน ท่ามกลางแสงจันทร์ รักมั่นไม่คลDmายแต่มA#า..วันนี้C.. สัญญAmารักคงสลDmายเมื่อเธA#อ..จากไปC ไม่คืนหลFบมา

มองรวงข้าDmว..ทอดทิวยาCว ลู่ลมอ่อนFไหวเสียงหัวCใจ.. วอนสาวเข้าคืนกลับDmมาเสียงกาหลDmอ เสียงหนังลุCง เสียงโนรFาห์ยังเฝ้าคอCย..เธอหลบมA7า..สู่อ้อมหัวDmใจ

A# C | F |C | Dm |
A# C | Am Dm |A# C | F |

* | ** |

เสียงกาหลDmอ เสียงหนังลุCง เสียงโนรFาห์ยังเฝ้าคอCย..เธอหลบมA7า..สู่อ้อมหัวDmใจ

A# C | Dm |คอร์ดเพลง สู่อ้อมใจ กล้วย แสตมป์

เนื้อเพลง สู่อ้อมใจ กล้วย แสตมป์ มองทุ่งนา ยอดหญ้าคา ยังสั่นไหว คิดถึงน้อง จากไป ไม่หลบมา เสียงกาหลอ เสียงหนุงลุง เสียงโนราห์ เสี่ยงปี่ซัง ดังมา พี่เศร้าใจ ก่อนน้องสาว เคยเก็บข้าว เมื่อปีแล้ว ปีนี้น้องแก้ว เจ้าจากไปอยู่ไหน ลืมแล้วหรือ คนดี รอยคันไถ เสียงหรีดหริ่ง เรไร ร้องระงม หิ่งห้อยนับพัน คืนนั้นร่วมเป็นพยาน สัญญาต่อกัน ท่ามกลางแสงจันทร์ รักมั่นไม่คลาย แต่มา วันนี้ สัญญารักคงสลาย เมื่อเธอ จากไป ไม่คืนหลบมา มองรวงข้าว ทอดทิวยาว ลู่ลมอ่อนไหว เสียงหัวใจ วอนสาวเข้าคืนกลับมา เสียงกาหลอ เสียงหนังลุง เสียงโนราห์ ยังเฝ้าคอย เธอหลบมา สู่อ้อมหัวใจ เสียงกาหลอ เสียงหนังลุง เสียงโนราห์ ยังเฝ้าคอย เธอหลบมา สู่อ้อมหัวใจ