ไอ้หิน

 คนด่านเกวียน  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไอ้หิน สีเผือก คนด่านเกวียน

Am G | Am G |F G E | Am |

ไอ้หิAmน..เป็นคนบ้านหว่างหิAmหัวใจมันเป็นหิAmน ละยิ่งกว่าหินหนัAmผู้คGนก็ไม่เคยทายทัGไอ้หินมันปากหนัFก..ยิ่งกว่าภูผE7

หนักเบAmาเอาร่างกายสู้ทAmกรำแดด กรำฝน Amยอมสู้ทนปักหลักAmแม้เหนื่อยล้Gาก็ไม่เคยยอมพัGทนทำงานอย่างหนักF ไม่เคยบ่นอ่อนล้าE7

ผ่านวัCน.. ผ่านคืGน..ผ่านเดืFอน.. ผ่านปีE7..เป็นชีวิCต.. ของคGน..ที่ไม่ใหญ่ล้F | E7น..       ไม่ควรค่าสนใจ  (Am)

Am G | Am G |F G E | Am |

เสียงทารAmกที่เขาทอดทิ้AmผลของชายและหญิAmง ในสังคมสำส่อAmหวีดร้อGงหัวใจจะขาดรอGร่างกายไร้ผ้าผ่อFนที่เพิงบ้านนายหิE7

ไอ้หิAmนถึงคราวหักเAmเปลี่ยนหัวใจจากหิAmน เป็นสำลีนิ่มอ่อนAmได้ลูกน้อGยไว้คอยออดอ้อGชื่อว่าเจ้าหินอ่Fอน พันผูกสุขสัE7นต์

เป็นชีวิCต.. ของคGน..ที่ไม่ใหญ่ล้Fน.. เหนือคนธรรมดE7า..ผ่านวัCน.. ผ่านเดือGน..ผ่านF | E7ปี..        ไม่มีคำพูดจา  Am

Am | Am |G | G |F | F |Am | Am |
Am | Am |G | G |F | E7 |Am | Am |

* | ** | *** |

Am | Am | G | G | F | F | Am | Am | ( x2 )คอร์ดเพลง ไอ้หิน สีเผือก คนด่านเกวียน

เนื้อเพลง ไอ้หิน คนด่านเกวียน ไอ้หิน เป็นคนบ้านหว่างหิน หัวใจมันเป็นหิน ละยิ่งกว่าหินหนัก ผู้คนก็ไม่เคยทายทัก ไอ้หินมันปากหนัก ยิ่งกว่าภูผา หนักเบาเอาร่างกายสู้ทน กรำแดด กรำฝน ยอมสู้ทนปักหลัก แม้เหนื่อยล้าก็ไม่เคยยอมพัก ทนทำงานอย่างหนัก ไม่เคยบ่นอ่อนล้า ผ่านวัน ผ่านคืน ผ่านเดือน ผ่านปี เป็นชีวิต ของคน ที่ไม่ใหญ่ล้น ไม่ควรค่าสนใจ เสียงทารกที่เขาทอดทิ้ง ผลของชายและหญิง ในสังคมสำส่อน หวีดร้องหัวใจจะขาดรอน ร่างกายไร้ผ้าผ่อนที่เพิงบ้านนายหิน ไอ้หินถึงคราวหักเห เปลี่ยนหัวใจจากหิน เป็นสำลีนิ่มอ่อน ได้ลูกน้อยไว้คอยออดอ้อน ชื่อว่าเจ้าหินอ่อน พันผูกสุขสันต์ เป็นชีวิต ของคน ที่ไม่ใหญ่ล้น เหนือคนธรรมดา ผ่านวัน ผ่านเดือน ผ่านปี ไม่มีคำพูดจา