ลอยลมบน

 คนด่านเกวียน  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ลอยลมบน สีเผือก คนด่านเกวียน

Am | G Am |
Am | G Am |
D C | C |G | G Am |

เย็Amน ยามลมโชยมาชักว่าวขึ้นฟ้Gา ล่องลอยเล่นลAmยามAmเย็นลมโชยมาชักว่าวขึ้นฟ้Gา ล่องลอยเล่นลAmเผ่นผาDย ผาดโผCน ล่องฟ้าเล่นลDม สุขสมดังใCกำเชือGกแน่นไว้ โยกสายดึงสายให้ลอยลมAmบน

Am | G Am |
D C | C |G | G Am |

Amน ลมบน ลมแรงนาแห้งลมแล้Gงพัดโบยหนาวสั่AmAmน ลมบน ลมแรงนาแห้งลมแล้Gงพัดโบยหนาวสั่Amสะท้าDน หวั่นไหCว ว่าวเอ๋ยฝากใจDไปถึงกานCดาว่าหนุ่Gมบ้านนา วอนฝากลมมาด้วยความคำนึAm

Am | G Am |
D C | C |G | G Am |

เธAmอลาไปไกลตามองว่าวบนฟ้Gาแล้วพาใจเศร้AmเธAmอลาไปไกลตามองว่าวบนฟ้Gาแล้วพาใจเศร้AmเงียบเหงDา ห่างหาCเจ้าร้างห่างไกDลไปแล้วลับตCลืมGสิ้นเลยหนา คำสัญญาวิวาห์ร่วมเAmคียง

แรAmงลมบนนำพาว่าวส่ายบนฟ้Gา เชือกโยงสายAmขาดแรAmงลมบนนำพาว่าวส่ายบนฟ้Gา เชือกโยงสายAmขาดร่วงหาDย หักเหC ไม่ผายเผ่นโผDนหล่นหายลับตCเหมือนดั่Gงกานดา..ที่จากบ้านนาหนีความกัAmนดาร

Am | G Am |Am | G Am |
D C | C |G | G Am |

* |

Am | G Am |D C | C |G | G Am |

** |

Am | G Am | ( x2 )
D C | C |G | G Am |คอร์ดเพลง ลอยลมบน คนด่านเกวียน

เนื้อเพลง ลอยลมบน สีเผือก คนด่านเกวียน เย็น ยามลมโชยมา ชักว่าวขึ้นฟ้า ล่องลอยเล่นลม ยามเย็นลมโชยมา ชักว่าวขึ้นฟ้า ล่องลอยเล่นลม เผ่นผาย ผาดโผน ล่องฟ้าเล่นลม สุขสมดังใจ กำเชือกแน่นไว้ โยกสายดึงสายให้ลอยลมบน บน ลมบน ลมแรง นาแห้งลมแล้งพัดโบยหนาวสั่น บน ลมบน ลมแรง นาแห้งลมแล้งพัดโบยหนาวสั่น สะท้าน หวั่นไหว ว่าวเอ๋ยฝากใจไปถึงกานดา ว่าหนุ่มบ้านนา วอนฝากลมมาด้วยความคำนึง เธอลาไปไกลตา มองว่าวบนฟ้าแล้วพาใจเศร้า เธอลาไปไกลตา มองว่าวบนฟ้าแล้วพาใจเศร้า เงียบเหงา ห่างหาย เจ้าร้างห่างไกลไปแล้วลับตา ลืมสิ้นเลยหนา คำสัญญาวิวาห์ร่วมเคียง แรงลมบนนำพา ว่าวส่ายบนฟ้า เชือกโยงสายขาด แรงลมบนนำพา ว่าวส่ายบนฟ้า เชือกโยงสายขาด ร่วงหาย หักเห ไม่ผายเผ่นโผนหล่นหายลับตา เหมือนดั่งกานดา ที่จากบ้านนาหนีความกันดาร