ม.21

 คันไถ  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ม.21 คันไถ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธวัชชัย แพรสี

Dm | Dm | Dm |
Dm | Am |Gm | F | A7 |Dm |

ฉันจDmน ไม่มีคนมองเห็Dmจึงก่อกรCรม ทำเวร ด้วยจำใจDmความหิD7ว ไม่เข้าใคร ออกใคGmฉันโหดร้Cาย เพราะฉันไร้เงินตรDm

จับปืA#นยืนรอเวลA#สอดส่าCยสายตาหาเหยื่Dmปล้นเขD7าเอาเงินมาจุนเจืGmอ..ลูกเมีCยที่ยังหิวโซA7

ค่ำคืนDmฉันยืนอยู่เดียวดายDmจุดมุ่งหมาCยของฉันนั้นคือเงิDmเป็นสิ่งเดียวD7ที่นำความเพลิดเพลิGmฉันย่ำเดินCด้วยรองเท้าเช็คโDm

เสื้อยีนA#ส์สีดำซอมซ่อA#คู่ใจCท่องไปจนไก่โDmห่หวังจะเลี้ยD7งลูกน้อยจนเติบโตCส่งเสีA7ยให้เจ้ามีวิชDm

เปรียบดังDmค้างคาวราตDmรีโฉบบิCนหลายปีนานมDmรอดพ้D7นกฎหมายทุกครGmอนิจจาCเหมือนยิ่งได้ใDm

บาปกรรA#มนั้นคงตามทัA#วันนั้นCฉันฆ่าคนตDmายปล้นเขD7า เขาขืนขัดใจCฉันจึงถูกA7ล็อคไว้ในทันทีDm

ข้าแต่ศาDmลคดีที่เคารDmฉันขอพบCลูกเมียด้วยอาลัDmจะสั่งเสีD7ยพร่ำสอนไว้ก่อนตาGmอย่าได้เอาCร่างกายไปขายกิA7

กอดลูA#กน้ำตาไหลรินA#แว่วยินลูCกน้อยร้องจ้Dmเจ้ายังD7ไม่เข้าใจดอกหนGmว่าพ่อโดA7น มาตรา 21(Dm)

Dm | A7 | Dm | A7 |

Dm | A7 | Dm | A7 |
Dm | A7 | Dm | A7 |
Dm | A7 | Dm | A7 | Dm |

Dm | Dm |C | Dm |
Dm | Gm |F | A7 |

Dm | A7 |Dm | A7 |Dm | A7 |

* | ** |

Gm | Dm |F C | Dm |
F C | Dm |F C | Dm |Dm |คอร์ดเพลง ม.21 คันไถ

เนื้อเพลง ม.21 คันไถ ฉันจน ไม่มีคนมองเห็น จึงก่อกรรม ทำเวร ด้วยจำใจ ความหิว ไม่เข้าใคร ออกใคร ฉันโหดร้าย เพราะฉันไร้เงินตรา จับปืนยืนรอเวลา สอดส่ายสายตาหาเหยื่อ ปล้นเขาเอาเงินมาจุนเจือ ลูกเมียที่ยังหิวโซ ค่ำคืนฉันยืนอยู่เดียวดาย จุดมุ่งหมายของฉันนั้นคือเงิน เป็นสิ่งเดียวที่นำความเพลิดเพลิน ฉันย่ำเดินด้วยรองเท้าเช็คโก เสื้อยีนส์สีดำซอมซ่อ คู่ใจท่องไปจนไก่โห่ หวังจะเลี้ยงลูกน้อยจนเติบโต ส่งเสียให้เจ้ามีวิชา เปรียบดังค้างคาวราตรี โฉบบินหลายปีนานมา รอดพ้นกฎหมายทุกครา อนิจจาเหมือนยิ่งได้ใจ บาปกรรมนั้นคงตามทัน วันนั้นฉันฆ่าคนตาย ปล้นเขา เขาขืนขัดใจ ฉันจึงถูกล็อคไว้ในทันที ข้าแต่ศาลคดีที่เคารพ ฉันขอพบลูกเมียด้วยอาลัย จะสั่งเสียพร่ำสอนไว้ก่อนตาย อย่าได้เอาร่างกายไปขายกิน กอดลูกน้ำตาไหลริน แว่วยินลูกน้อยร้องจ้า เจ้ายังไม่เข้าใจดอกหนา ว่าพ่อโดน มาตรา21