คาซอย

 คันไถ  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คาซอย คันไถ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ทวีทรัพย์ จีบสุวรรณ

Em | Em |Em | D |

Em | Em |Em | D |

คาซอGย คาซอย คาซอGเราเกิด ในซอGย เราก็ต้องตายในซอGแมนชั่Gน คอนโด ไม่สGจะมี จะจDน เราก็ต้องคนคาซอG

เกิดมGา เห็นแต่ ไส้เดือน ลูกน้ำGน้ำครำEmเหม็นคลุ้งทั่วไปEmแต่น้ำคำชCาวซอยจริงใจGสุขทุกข์ อย่างไรD ก็ผูกใจรักกัG

การเรียGนถึงจะไม่ค่อยสูGชุมยุEmงเลยไม่มีปริญญGตกเย็Cน ก็ สรวลเส-เฮฮGเลิกงานกลับมDา ตามประสาชาวGซอย D

** |

สุขใจGถึงไม่ได้อยู่ตึกสูGมียุEmงเป็นเพื่อนนั่งคุGไม่มีCหรอก ไอ้ทง ไอ้ทุGมีก็เจ้าปุDย วัน ๆ เป็นเพื่อนปลอบใG

รถเก๋Gง ไม่มีโอกาสจะใGช้มอเตอร์ไซEmค์เป็นเพื่อนคู่ลุGแต่ยังมีC เสียงกลอง เสียงขลุ่Gตั้งวงนั่งคุDย แต่คงไม่เหมือนในGสภา

คุณCขอมา ก็ช่วยไปGทุกทีเราDขอที ก็ไม่มีGน้ำยาใจCวัดใจ ถ้า ว่าใครGเข้าตาใครDเล่าหนา จำหน่อD

ขอบใจG ถึงบ้านไม่ใหญ่อักโขGไม่หิวโซEmเหมือนบ้านโตบางคGเลือดไทCย ต้องน้ำใจเข้มข้Gไม่เป็นคนเหยียดคDน กักตุนน้ำใจGชาวซอGย เขาลือว่าคนเกเGโนเEmค เดี๋ยวนี้ไม่จริง กลับใGพวกเรCาพัฒนายิ่งใหGญ่พัฒนาจิตใจD แต่คงไม่เหมือนในGสภา

C | G |D | G |
C | G |D | D | D |

* | ** |

จะมี จะจDน เราก็ต้องคนคาซอGคอร์ดเพลง คาซอย คันไถ

เนื้อเพลง คาซอย คันไถ คาซอย คาซอย คาซอย เราเกิด ในซอย เราก็ต้องตายในซอย แมนชั่น คอนโด ไม่สน จะมี จะจน เราก็ต้องคนคาซอย เกิดมา เห็นแต่ ไส้เดือน ลูกน้ำ น้ำครำเหม็นคลุ้งทั่วไป แต่น้ำคำชาวซอยจริงใจ สุขทุกข์ อย่างไร ก็ผูกใจรักกัน การเรียนถึงจะไม่ค่อยสูง ชุมยุงเลยไม่มีปริญญา ตกเย็น ก็ สรวลเส-เฮฮา เลิกงานกลับมา ตามประสาชาวซอย สุขใจถึงไม่ได้อยู่ตึกสูง มียุงเป็นเพื่อนนั่งคุย ไม่มีหรอก ไอ้ทง ไอ้ทุย มีก็เจ้าปุย วันๆเป็นเพื่อนปลอบใจ รถเก๋ง ไม่มีโอกาสจะใช้ มอเตอร์ไซค์เป็นเพื่อนคู่ลุย แต่ยังมี เสียงกลอง เสียงขลุ่ย ตั้งวงนั่งคุย แต่คงไม่เหมือนในสภา คุณขอมา ก็ช่วยไปทุกที เราขอที ก็ไม่มีน้ำยา ใจวัดใจ ถ้า ว่าใครเข้าตา ใครเล่าหนา จำหน่อย ขอบใจ ถึงบ้านไม่ใหญ่อักโข ไม่หิวโซเหมือนบ้านโตบางคน เลือดไทย ต้องน้ำใจเข้มข้น ไม่เป็นคนเหยียดคน กักตุนน้ำใจ ชาวซอย เขาลือว่าคนเกเร โนเค เดี๋ยวนี้ไม่จริง กลับใจ พวกเราพัฒนายิ่งใหญ่ พัฒนาจิตใจ แต่คงไม่เหมือนในสภา จะมี จะจน เราก็ต้องคนคาซอย